نظریه‎های یادگیری و به کارگیری آنها در فرایند تدریس در رشته‎های علوم انسانی

چکیده

مقاله حاضر با هدف بررسی میزان شناخت اعضای هیئت علمی رشته های علوم انسانی دانشگاههای شهر تهران از چهار دسته نظریه‎های یادگیری و چگونگی به کارگیری آنها در فرایند تدریس تهیه شده است. روش پژوهش توصیفی و نمونه آماری نیز شامل 75 نفر از اعضای هیئت علمی رشته‎های مذکور از پنج دانشگاه تهران بود که بر اساس درصد سهم اعضای هیئت علمی دانشگاهها و جنسیت با روشهای نمونه‌گیری خوشه‌ای، طبقه‌ای متناسب با حجم و تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارجمع‌آوری داده‎ها شامل آزمون سنجش نظریه‎های یادگیری و چک لیست مشاهده عملکرد تدریس اعضای هیئت علمی بود. داده‎ها در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل آماری شدند. عمده‎ترین یافته‌های پژوهش این است که میزان شناخت اعضای هیئت علمی رشته‎‎های علوم انسانی از نظریه‌های یادگیری در سطح بالاتر از متوسط بود. بیشترین میانگین نمره‎‎ها مربوط به حوزه نظریه رفتارگرایی و کمترین آنها مربوط به حوزه نظریه فراشناخت بود.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

هدف: انتظار ما از آموزش علوم انسانی در نهادهای رسمی آموزشی چون مدرسه و دانشگاه چیست؟ چه می‌توان کرد تا آموزش علوم انسانی جذاب و کاربردی شود و شوق و اشتیاق دانستن و آموختن و کاربرد را برانگیزد؟ در تدریس ملاحظاتی وجود دارد: برنامه قصد شده، برنامه اجراشده و آن‌چه کسب شده‌اند. نگارنده باتوجه به یادداشت‌های خود در طول ارتباط با دانشگاهیان (دانشجو، مدرس و محققان حرفه‌ای) و بررسی انتظارات آنان از دروس...

اهمیت علوم انسانی در پیشرفت و ارتقای سطح کیفی جامعه از یک‌سو و رشد نایافتگی و بی‌توجهی به این علوم از سوی دیگر موجب آسیب جدی به بعد انسانی و اجتماعی جامعه شده است. این آسیب تا حد زیادی پیامد ناکارآمدی نیروی انسانی متخصص در این حوزه از علوم است. مهم‎ترین راهکار برای رویارویی چنین وضعیتی اصلاح و بهبود آموزش دانشگاهی است. در این پژوهش به طراحی الگوی آموزش دانشگاهی در حوزه علوم انسانی پرداخته شد. ب...

مقدمه: پیشرفت های اخیر در حوزه فناوری اطلاعات، ارتباطات و فناوری های بی سیم، یادگیری الکترونیکی را به یادگیری سیار متحول ساخته است. هدف از این پژوهش بررسی عوامل انسانی، پداگوژیکی، مدیریت و رهبری، فناوری، اقتصادی و نگرش به عنوان موانع به کارگیری یادگیری سیار در دانشگاه علوم پزشکی همدان بود. روش ها: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش در زمره پژوهش های توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود