نقش ترکیبات فرارBacillus subtilis در القاء مقاومت علیه Botrytis cinerea در آرابیدوبسیس

نویسندگان

  • روح اله شریفی دانشجوی دکتری، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
  • چونگ مین ریو استاد بخش بیوتکنولوژی صنعتی، پژوهشگاه علوم زیستی و بیوتکنولوژی کره جنوبی
چکیده مقاله:

عوامل بیوکنترل با الایسیتور­های متعددی از جمله ترکیبات فرار باعث القاء مقاومت سیستمیک در گیاهان می‌شوند. در این تحقیق نقش ترکیبات خالص شناسائی شده در پروفایل ترکیبات فرار سویه Bacillus subtilis GB03 در بازداری مستقیم از رشد یا القاء مقاومت سیستمیک علیه قارچ B. cinereaدر آرابیدوبسیس مورد ارزیابی قرار گرفته است. در مقایسه با شاهد همه ترکیبات نه تنها مانع اسپورزائی قارچ نشدند بلکه به صورت معنی داری آن را افزایش دادند. بیشترین اثر در تحریک اسپورزائی با 105×7/4 و 105×4 افزایش تولید اسپور به ترتیب مربوط به دو ترکیب 3-پنتانول و متیل­سالیسیلات بود. در رشد میسلیوم نیز اغلب ترکیبات باعث تحریک رشد قارچ شدند که بیشترین مقدار در مورد دو ترکیب متیل­جاسمونات با 23% و متیل­سالیسیلات با 24% افزایش رشد قارچ ثبت شد. جالب توجه اینکه حداقل و حداکثر تولید رنگیزه نیز به ترتیب در تیمار­های متیل­جاسمونات و متیل­سالیسیلات اندازه­گیری شد. در آزمایش القاء مقاومت، ترکیبات 3-هیدروکسی-2-بوتانول، متیل­جاسمونات، بوتان­دیول، استوئین و 1-پنتانول بیشترین اثر را در کاهش بیماری روی آرابیدوبسیس دارا بودند. در حالی­که دو ترکیب متیل­سالیسیلات و 3-پنتانول که به عنوان تحریک کننده مقاومت علیه بیوتروف­ها شناخته شده­اند تأثیر قابل توجه ای در کاهش این بیمارگر نکروتروف نداشتند. در نهایت امر کارائی ترکیبات بستگی به دُز مصرفی آن­ها دارد و در دُز پایین بیشتر به عنوان مولکول پیام عمل می‌کنند تا به عنوان بازدارنده از رشد قارچ بیمارگر.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نقش ترکیبات فرارbacillus subtilis در القاء مقاومت علیه botrytis cinerea در آرابیدوبسیس

عوامل بیوکنترل با الایسیتور­های متعددی از جمله ترکیبات فرار باعث القاء مقاومت سیستمیک در گیاهان می شوند. در این تحقیق نقش ترکیبات خالص شناسائی شده در پروفایل ترکیبات فرار سویه bacillus subtilis gb03 در بازداری مستقیم از رشد یا القاء مقاومت سیستمیک علیه قارچ b. cinereaدر آرابیدوبسیس مورد ارزیابی قرار گرفته است. در مقایسه با شاهد همه ترکیبات نه تنها مانع اسپورزائی قارچ نشدند بلکه به صورت معنی دار...

متن کامل

بررسی کارایی ترکیبات آلی فرّار Trichoderma asperellum در کنترل Botrytis cinerea، عامل کپک خاکستری توت‌فرنگی

این مطالعه، به­منظور تعیین کارایی ترکیبات آلی فرّار Trichoderma asperellum، در بازداری از رشد میسلیوم و جوانه­زنی کنیدیوم Botrytis cinerea و کنترل پوسیدگی بوتریتیسی میوه توت‌فرنگی صورت گرفت. کاهش معنی­داری در قطر پرگنه، درصد جوانه­زنی کنیدیوم و طول لوله­های تندشی B. cinerea در تیمارهای درمعرض ترکیبات آلی فرّار کشت پنج روزه T. asperellum نسبت به شاهد مشاهده شد. ترکیبات آلی فرّار تولید شده از محیط ک...

متن کامل

Infection Strategies of Botrytis cinerea

Botrytis cinerea is a ubiquitous filamentous fungal pathogen of a wide range of plant species. The fungus is able to infect all aerial parts of its host plants to a certain extent. Infection may cause enormous damage both during plant growth and in the post-harvest phase (during cold storage or transport). B. cinerea is a major cause of economic loss in the production chain of cut flowers, bulb...

متن کامل

Ethylene biosynthesis in Botrytis cinerea.

Ethylene is often released during plant pathogenesis. Enhanced ethylene biosynthesis by the attacked plant, and formation of ethylene by the attacking pathogen may be involved. We defined the biosynthetic pathway of ethylene in the pathogenic fungus Botrytis cinerea, and characterized the conditions that affect ethylene production in vitro. During the first 48 h of culture the fungus uses methi...

متن کامل

Three new metabolites from Botrytis cinerea.

Three new metabolites, gamma-abscisolactone (1), botrytisic acids A (3) and B (4) were isolated from the fermentation broth of Botrytis cinerea TB-3-H8. Their structures were elucidated on the basis of MS, IR, UV, and NMR spectroscopic data. Compound 2 was isolated from natural resource for the first time. The structure of 1 was further confirmed by single-crystal X-ray diffraction (CCDC-265897).

متن کامل

Oxidation of alcohols by Botrytis cinerea.

Crude cell-free preparations of Botrytis cinerea were found to oxidize straight-chain primary alcohols (except methanol), aromatic primary alcohols, and unsaturated primary alcohols. The resulting products were the corresponding aldehydes and an equal molar quantity of hydrogen peroxide.

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 44  شماره 1

صفحات  91- 101

تاریخ انتشار 2013-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023