نقش سنت و باور در تغییرات کالبدی بازسازی مسکن پس از زلزله 1384 جزیره قشم روستای گورزین

نویسندگان

  • علیرضا فلاحی دانشیار گروه پژوهشی بازسازی پس از سانحه، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
  • هاله مهدی پور کارشناس ارشد بازسازی پس از سانحه، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
چکیده

در پی زمین‌‌لرزه آذر‌ماه سال 1384 جزیره قشم واقع در استان هرمزگان، برنامه بازسازی روستاهای آسیب‌دیده همانند برنامه‌های پیشین بازسازی کشور در دستور کار قرار‌گرفت. این در حالیست که سنت و باور مردم منطقه عمدتاً اهل تسنن بوده و بر نحوه زندگی آنان نیز غالب می‌باشد. در مقاله‌ی حاضر، ابتدا تاثیر فرهنگ و سنت مردم منطقه در مسکن پیش از زلزله بررسی می‌شود و سپس تغییرات کالبدی مردم بر اساس فرهنگ و سنت‌هایشان که پس از زلزله اعمال نمودند، عنوان می‌گردد. روش این پژوهش مبتنی بر استفاده از رویکرد کیفی تحلیل محتوا بوده و از ابزار‌های مشاهده میدانی، مصاحبه عمیق با مسئولین ‌دولتی، محلی و مردم آسیب‌دیده و نیز بررسی اسناد مرتبط با بازسازی پس از زلزله قشم مانند مستند‌نگاری از طریق گزارش و عکس‌‌برداری استفاده‌ شده‌است. برای تحلیل داده‌ها، کدگذاری و مقوله‌بندی داده‌های حاصل صورت‌گرفته و براساس سلسله‌مراتب الویت‌های تحقیق برگزیده می‌شوند. مقاله نتیجه می‌گیرد که در بازسازی مسکن به ویژگی‌‌های فرهنگی مردم بسیار اندک توجه شده‌است. این در حالیست که نقش فرهنگ، سنت و باور جز لاینفک روستاهای منطقه خصوصاً روستای گورزین در ابعاد کالبدی و غیرکالبدی بوده و در اثر نادیده‌گرفتن این موضوع مهم مسکن بازسازی‌شده دچار تغییرات کالبدی بر اساس اعتقادات و فرهنگ مردم توسط خودشان گردیده‌است.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی بازسازی مسکن روستای بره‌سر پس از زلزله سال 1369 رودبار

زمینه و هدف: زلزله­ ی 31 خرداد 1369 رودبار- منجیل، یکی از سوانح فجیع در تاریخ ایران است، که منجر به خسارت‌های فراوان در این مناطق شد. از جمله مناطق آسیب­ دیده، روستای بره­ سر بود. پس از زلزله، بازسازی روستای بره‌سر با اتخاذ رویکرد جابجایی انجام شد. این مقاله به ارزیابی بازسازی روستای بره‌سر، پس از زلزله میپردازد. ازاین‌رو، ضمن مقایسه روستای بره­ سر قدیم و بره­ سر بازسازی شده، نقد و بررسی بازساز...

متن کامل

تجربه بازسازی مسکن پس از زلزله؛ سال 1351- شهر قیر

چکیده فقدان اطلاعات، مدارک و مستندات معتبر از تجربیات بازسازی‌های گذشته یکی از مهمترین نقاط ضعف درمطالعات بازسازی در ایران قلمداد می‌شود. بدیهی است مستندسازی بازسازی‌های گذشته و بازخوانی آن‌ها می‌تواند مفید باشد، لیکن بسیاری از اطلاعات و تجربیات مربوط که بتوان از آن‌ها برای برنامه ریزی‌های بعدی مدد گرفت وجود ندارد. شهر قیر در جنوب غربی استان فارس در زلزله منطقه قیر و کارزین در سال 1351 دچار تخر...

متن کامل

برآورد ضریب کیفیت امواج SH در جزیره قشم با استفاده از پس‌لرزه‌های زلزله 6 آذر 1384

در این مطالعه تضعیف امواج SH در جزیره قشم مورد بررسی قرار گرفته است. امواج برشی دارای دو مؤلفه عمودی و افقی است. بخش افقی آن که موج SH نامیده می‌شود، مخرب‌ترین بخش امواج زلزله است. تعداد 661 پس‌لرزه ناشی از زلزله 4 آذر 1384 قشم که به‌دقت تعیین محل شده بودند انتخاب و 18343 نگاشت مربوط به این رویدادها مورد پردازش قرار گرفت. با چرخش مؤلفه‌ها، بخش افقی امواج برشی را جدا کرده و...

متن کامل

آنالیز تغییر شکل سطحی زمین در اثر زلزله 6 آذر 1384 جزیره قشم با استفاده از تصاویر راداری

An earthquake with the magnitude of 5.9 Mw occurred in Qeshm Island and Hormozgan province in November 27th 2005. 3D co-seismic deformation field caused by the earthquake are determined based on the ascending and descending interferograms and azimuth offsets. The peak to peak estimated displacement is about 10 cm in west, 69 cm in north and 22 cm in vertical directions. We apply strain analysis...

متن کامل

بررسی ساختارهای سطحی جزیره قشم به وسیله توموگرافی دوبعدی امواج ریلی با استفاده از پسلرزه های زلزله 4 آذر 1384

در این مطالعه نقشه‌های توموگرافی دو بعدی سرعت گروه امواج ریلی در جزیره قشم با استفاده از روش تک ایستگاهی برآورد شده است. 858 پسلرزه،که به دقت تعیین محل شده اند انتخاب شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. منحنی‌های پاشندگی سرعت گروه امواج ریلی در محدوده پریودی 1/0 تا 10 ثانیه، محاسبه شده است. در شکلهای حاصل از توموگرافی سرعت‌های پایینی مشاهده می شود که می توان آن را به رسوبات نرم موجود در من...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 19  شماره 4

صفحات  37- 46

تاریخ انتشار 2015-01-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021