واکاوی رفتارهای زیست‏محیطی بر اساس مدل TPB

نویسندگان

چکیده

مسائل زیست­محیطی، چالشی فراگیر و جهانی قلمداد می‏شود و بسیاری از حامیان و صاحب­نظران محیطزیستمعتقدندبرای یافتن رهنمودهایی در جهت کاهش اینمسائل بایدازعلومفیزیکیواکولوژیکیبهسوی آموزه‏های علوم رفتاریحرکتکرد و مردم را به سمت رفتارهای مسئولانه‏ی زیست‏محیطی ترغیب کرد. در این پژوهش با استفاده از تکنیک پیمایش و روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای 400 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران به‏عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج پژوهش روابط میان متغیرهای مدل رفتار برنامه­ریزی شده برای سنجش رفتارهای زیست‏محیطی را تأیید کرد.الگوسازی معادلات ساختاری نیز نشان داد برازش کلی مدل در حد قابل قبولی قرار دارد (081/) و انطباق مناسبی میان مدل ساختاری و مدل تجربی فراهم است و دو متغیرتمایل به رفتار زیست‏محیطی و کنترل رفتار درک شده پیش‏بینی کننده‏های بهتری برای انجام رفتارهای مسئولانه­ی زیست‏محیطی هستند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

واکاوی رفتارهای زیست‏محیطی بر اساس مدل tpb

مسائل زیست­محیطی، چالشی فراگیر و جهانی قلمداد می‏شود و بسیاری از حامیان و صاحب­نظران محیطزیستمعتقدندبرای یافتن رهنمودهایی در جهت کاهش اینمسائل بایدازعلومفیزیکیواکولوژیکیبهسوی آموزه‏های علوم رفتاریحرکتکرد و مردم را به سمت رفتارهای مسئولانه‏ی زیست‏محیطی ترغیب کرد. در این پژوهش با استفاده از تکنیک پیمایش و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 400 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران به‏عنوان نمونه انتخاب شدند....

متن کامل

بررسی عوامل موثر بر رفتارهای تسهیم دانش بر اساس نظریه های رفتار برنامه ریزی شده tpb

از اهداف اصلی مدیران در استفاده از مدیریت دانش در سازمان ها ، بهبود تسهیم دانش بین افراد در سازمان و همچنین بین افراد و سازمان به منظور ایجاد مزیت رقابتی می باشد. تسهیم دانش موثر بین اعضای سازمان منجر به کاهش هزینه ها در تولید دانش و تضمین انتشار بهترین روش های کاری در داخل سازمان شده است و سازمان را قادر به حل مسائل و مشکلات خود می نماید. از آنجایی که دانش یکی از عوامل کلیدی مزیت رقابتی می باش...

15 صفحه اول

بررسی عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مؤثر بر رفتارهای زیست‏محیطی مسئولانه (مورد مطالعه: شهروندان شهر خرم ‏آباد)

امروزه مسائل زیست‏محیطی از جمله حفظ محیط زیست عمیقاً مفهوم اجتماعی و فرهنگی دارند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر، مطالعه‏ی رابطه‏ی عوامل اجتماعی ـ فرهنگی با رفتارهای زیست‏محیطی در بین شهروندان شهر خرم‏آباد است. چارچوب نظری پژوهش نظریه‏ی سرمایه‏ی فرهنگی بوردیو می‏باشد. این مطالعه از نوع پیمایشی است که بر روی 384 نفر از شهروندان 19 تا 69 ساله‏ی شهر خرم‏آباد در سال 95 که با روش نمونه‏گیری خوشه‏ای چند ...

متن کامل

Understanding of Halal Cosmetics Products: TPB Model

The purpose of this paper is to propose a new conceptual framework for halal cosmetics products. This paper identifies the antecedent factors that influence the intention to purchase halal cosmetics products among consumers. Knowledge, purity and safety have also been found to influence the customers to buy halal cosmetics products. The findings indicate that there is relationship between indep...

متن کامل

تأثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیرانه از مصرف سیگار در نوجوانان دختر

Background & Aim: Cigarette smoking is a common risky behavior among teenagers. Theories and models of health education aim to design effective educational programs. This study has been conducted to assess the effect of a health education program designed based on the health belief model on preventive smoking behaviors among female teenagers. Methods & Materials: In this quasi-experimental s...

متن کامل

بررسی تأثیر آموزش بر اساس مدل اعتقادی بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده از بارداری ناخواسته

مقدمه: تقریباً تمام زنان در سنین باروری در معرض خطر بارداری ناخواسته هستند و کاهش میزان بارداری های ناخواسته یکی از اولویت های کاری کارکنان بهداشتی است. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده از بارداری ناخواسته در زنان دارای بارداری پر خطر قبلی زرندیه انجام شد. روشکار: این مطالعه مداخله ای شاهددار در سال 1311 بر روی 17 زن 11-41 ساله شوهردار ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 11  شماره 3

صفحات  31- 66

تاریخ انتشار 2017-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021