وضعیت سرمی مس و روی و کم خونی در زنان حامله مراجعه کننده به مرکز درمانی توحید جم درجنوب استان بوشهر

نویسندگان

  • اکبرزاده, صمد گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
  • بقایی, حسین آزمایشگاه، بیمارستان توحید جم
  • جعفری, سیدمجتبی گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
  • حاجی‌وندی, عبدالله گروه آمار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
  • محمدی, محمدمهدی گروه تغذیه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
  • موحد, علی گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
  • کوثری فرد, ملیحه گروه تغذیه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
چکیده مقاله:

زمینه: ریز مغذی‌ها نقش مهمی در رشد و تکامل سلول‌ها و سلامت استخوان‌ها و سیستم ایمنی بازی می‌کنند. در خانم‌های حامله با توجه به تغییر در نیازهای فیزیولوژیک و رشد جنین میزان نیاز به این عناصر به‌طور قابل توجهی اهمیت پیدا می‌کند. هدف از این تحقیق تعیین سطح سرمی این عناصر و ارتباط آن‌ها با کم خونی در خانم‌های حامله بود. مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی و توصیفی 250 نفر از خانم‌های حامله با میانگین سنی 5/5±2/27 سال که به‌طور تصادفی برای بررسی وضعیت سلامت دوران حاملگی خود به مرکز درمانی توحید شهر جم مراجعه می‌کردند، شرکت نمودند. میزان سرمی مس و روی با دستگاه جذب اتمی و هموگلوبین و سایر اندیس‌های خونی با کانتر اتوماتیک اندازه‌گیری شد. یافته‌ها: در این مطالعه میانگین سرمی مس و روی به‌ترتیب 7/56±5/126 میکروگرم در دسی‌لیتر و 2/18±6/67 میکروگرم در دسی‌لیتر و شیوع کمبود آن‌ها به‌ترتیب 2/21 درصد و 2/47 درصد نشان داده شد. میانگین هموگلوبین 2/1±9/11 گرم در دسی‌لیتر و درصد کم خونی (11>Hb گرم در دسی لیتر) 6/21 درصد دیده شد. از نظر آماری تفاوت معنی‌داری بین افزایش سن حاملگی و شیوع کمبود مس و روی دیده می‌شود به‌طوری که با پیشرفت حاملگی شیوع کمبود مس کمتر (024/0=P) و شیوع کمبود روی افزایش می‌یابد (036/0=P). نتیجه‌گیری: کمبود روی و مس و کم خونی از مشکلات بهداشتی این گروه از جمعیت در شهرستان جم به شمار می‌رود و می‌بایست برنامه‌های مداخله‌ای مناسب در کلینیک‌های بارداری و یا قبل از ازدواج تنظیم و اجرا گردد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

بررسی وضعیت روانی زنان حامله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر تهران در سال 81-1380

Multiple studies have demonstrated more common psychological disorders in women than in men, but it is worth mentioning that these studies have been done generally and they are not specific to pregnant women. This study was conducted to assess psychological state of pregnant women and its related factors. It was carried out as a cross-sectional survey in 4 health centers(under supervision of no...

متن کامل

تأثیر آهن درمانی بر وضعیت سرمی مس در زنان مبتلا به کم خونی فقرآهن، مراجعه کننده به بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران

سابقه و هدف: دریافت نامتعادل مواد مغذی بین ریزمغذی ها از جمله مس و آهن تداخل ایجاد می کند. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر آهن درمانی بر وضعیت سرمی مس در زنان مبتلا به کم خونی فقر آهن، مراجعه کننده به بیمارستانهای شهید اکبرآبادی، لولاگر، فیروزگر، مرکز درمانی حضرت رسول اکرم(ص) از بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران، در سال 1382 انجام شد. مواد و روشها: در این کارآزمایی بالینی که به روش قبل و...

متن کامل

شیوع و عوامل موثر در حاملگی ناخواسته در خانم های حامله مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی هاجر شهرکرد، 1377

امروزه رشد جمعیت یکی از معضلات بزرگ جامعه بشری به حساب می آید. یکی از عوامل موثر در رشد بالای جمعیت، حاملگی های ناخواسته می باشد. علاوه برآن، حاملگی های ناخواسته عوارض جسمی و روانی زیادی برای خانم های حامله به همراه دارد. به منظور کاهش دادن میزان حاملگی های ناخواسته و همچنین کنترل رشد جمعیت و پی آمدهای ناشی از آن، نیاز به برنامه ریزی های مناسب، ضروری به نظر می رسد. لازمه برنامه ریزی در این زمین...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 18  شماره 2

صفحات  344- 352

تاریخ انتشار 2015-05

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023