جعفری, سیدمجتبی

گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

[ 1 ] - وضعیت سرمی مس و روی و کم خونی در زنان حامله مراجعه کننده به مرکز درمانی توحید جم درجنوب استان بوشهر

زمینه: ریز مغذی‌ها نقش مهمی در رشد و تکامل سلول‌ها و سلامت استخوان‌ها و سیستم ایمنی بازی می‌کنند. در خانم‌های حامله با توجه به تغییر در نیازهای فیزیولوژیک و رشد جنین میزان نیاز به این عناصر به‌طور قابل توجهی اهمیت پیدا می‌کند. هدف از این تحقیق تعیین سطح سرمی این عناصر و ارتباط آن‌ها با کم خونی در خانم‌های حامله بود. مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی و توصیفی 250 نفر از خانم‌های حامله با میانگی...

[ 2 ] - دامنه مرجع برای سطح هموسیستئین سرم در منطقه شمال خلیج فارس

زمینه: هموسیستئین که یک میانجی شیمیایی حاصل از متابولیسم میتونین است، با بیماری های قلبی عروقی مرتبط می باشد. اطلاعات کمی در مورد غلظت سرمی این ماده در جمعیت ایرانیان سالم در دسترس است. ما در این مطالعه دامنه مرجع برای سطح هموسیستئین پلاسما را در جمعیت منطقه شمال خلیج فارس بررسی کردیم. مواد و روش‎ها: در مطالعه قلب سالم خلیج فارس که به روش نمونه‎گیری چند مرحله-ای خوشه‎ای انجام گردید، هموسیستئین ...

[ 3 ] - Incorporation of T-cell epitopes from tetanus and diphtheria toxoids into in-silico-designed hypoallergenic vaccine may enhance the protective immune response against allergens

Objective(s): New generation of allergy vaccines is capable of promoting the development of protective IgG and blocking the functionality of allergen-specific IgE. We incorporated universal and powerful T-cell epitopes from tetanus and diphtheria toxoids (TD epitope) into recombinant Che a 2, the well-known allergic profilin of Chenopodium album, to determine its immun...

نویسندگان همکار