ویژگی های زیستی و پارامترهای جدول زندگی شب پره جوانه خوار زیتون (Palpita unionalis) روی سه رقم رایج زیتون در ایران

نویسندگان

  • اورنگ کاوسی استادیار، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه زنجان
  • حسن رحمانی استادیار، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه زنجان
  • زهرا زارعی دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه زنجان
  • علی سلیمانی استادیار، گروه باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه زنجان
  • پگاه نظری دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه زنجان
چکیده مقاله:

 زیتونPalpita unionalis Hübner  یکی از آفات مهم نهالستان‌ها، باغ‌های جوان زیتون و همین‌طور پاجوش‌های درختان مسن زیتون است. این آفت به میزبان‌های دیگر از جمله زبان‌گنجشک، یاسمن و برگ‌نو هم خسارت وارد می‌کند. انجام هرگونه اقدام مدیریتی برای کنترل هرگونه آفت مستلزم شناخت ویژگی‌های زیستی و پارامترهای جدول زندگی است. ویژگی‌های زیستی، پارامترهای جدول زندگی و پیش‌بینی جمعیت شب‌پرۀ جوانه‌خوار زیتون روی سه رقم کرونایکی، روغنی و زرد در دمای 1 ± 25 درجۀ سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 65 درصد و دورۀ نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی در آزمایشگاه مطالعه شد. برای مطالعۀ جدول زندگی از نظریۀ جدول زندگی سن – مرحله، دوجنسی استفاده شد. مدت زمان نشو و نمای مراحل نابالغ (از تخم تا زمان ظهور حشرات بالغ) در رقم‌های کرونایکی، روغنی و زرد به‌ترتیب 05/35، 78/33 و 08/36 روز و طول عمر شب‌پره‌های بالغ ماده و نر به‌ترتیب ارقام ذکر شده (33/9، 00/7)، (64/10، 60/10) و (21/10، 10/8) روز به‌دست آمد. پارامترهای جدول زندگی روی سه رقم تحت استفاده اختلاف معنا‌داری با هم نداشتند. نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r) به‌ترتیب 044/0، 049/0، 047/0 بر روز در کرونایکی، روغنی و زرد مشاهده شد. بیشترین مقدار نرخ خالص تولیدمثل (R0) (61/8 نتاج به ازای هر فرد) مربوط به رقم روغنی به‌دست آمد. طول مدت زمان یک نسل (T) در کرونایکی 56/43 روز، در روغنی 12/42 روز و در زرد 04/42 روز بود. به‌طور کلی رقم کرونایکی میزبان نامناسب‌‌تری برای رشد این شب‌پره ارزیابی شد و برای کاهش خسارت این آفت کاشت آن با مدنظر قراردادن ویژگی‌های دیگر و نیز شرایط آفات دیگر قابل توصیه است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ویژگی های زیستی و پارامترهای جدول زندگی شب پره جوانه خوار زیتون (palpita unionalis) روی سه رقم رایج زیتون در ایران

زیتونpalpita unionalis hübner  یکی از آفات مهم نهالستان ها، باغ های جوان زیتون و همین طور پاجوش های درختان مسن زیتون است. این آفت به میزبان های دیگر از جمله زبان گنجشک، یاسمن و برگ نو هم خسارت وارد می کند. انجام هرگونه اقدام مدیریتی برای کنترل هرگونه آفت مستلزم شناخت ویژگی های زیستی و پارامترهای جدول زندگی است. ویژگی های زیستی، پارامترهای جدول زندگی و پیش بینی جمعیت شب پرۀ جوانه خوار زیتون روی ...

متن کامل

مقایسه برخی پارامترهای بیولوژیکی پروانه جوانه خوار زیتون Palpita unionalis Hubner روی زیتون و برگ نو در شرایط آزمایشگاهی

پروانه جوانه­ خوار زیتون Palpita unionalis Hubner (Lep., Pyralidae) یکی از مهم­ترین آفات گیاهان خانواده زیتون از جمله برگ نو Ligustrum ovalifolium Hassk و زیتون L. Olea europea می ­باشد. این حشره در سال ­های اخیر وارد ایران شده است و به همین جهت انجام تحقیقات وسیع، متناسب با شرایط اکولوژیکی ایران روی آن ضرورت دارد. از آن­جایی که انجام چنین تحقیقاتی نیاز به میزبان آزمایشگاهی دارد، لذا تحقیق حاضر...

متن کامل

جدول زندگی دوجنسی شب پره جوانه خوار زیتون روی ارقام زیتون در شرایط آزمایشگاهی

شب پره جوانه خوار زیتون یکی از آفات مهم نهالستان ها، باغات جوان زیتون و همینطور پاجوش های درختان مسن زیتون است. این آفت روی میزبان های دیگر از جمله زبان گنجشک، یاسمن و برگ نو هم خسارت وارد می کند. انجام هر گونه اقدام مدیریتی برای کنترل هرگونه آفت مستلزم داشتن شناخت از ویژگی های زیستی و پارامترهای جدول زندگی می باشد. تاریخچه زیستی، پارامترهای جدول زندگی و پیش بینی جمعیت شب پره جوانه خوار زیتون ر...

15 صفحه اول

مقایسه برخی پارامترهای بیولوژیکی پروانه جوانه خوار زیتون palpita :union:alis hubner روی زیتون و برگ نو در شرایط آزمایشگاهی

پروانه جوانه­ خوار زیتون palpita :union:alis hubner (lep., pyralidae) یکی از مهم­ترین آفات گیاهان خانواده زیتون از جمله برگ نو ligustrum ovalifolium hassk و زیتون l. olea europea می ­باشد. این حشره در سال ­های اخیر وارد ایران شده است و به همین جهت انجام تحقیقات وسیع، متناسب با شرایط اکولوژیکی ایران روی آن ضرورت دارد. از آن­جایی که انجام چنین تحقیقاتی نیاز به میزبان آزمایشگاهی دارد، لذا تحقیق حا...

متن کامل

تعیین نقطه فوق سرما و برخی از عوامل مؤثر بر آن در پروانه جوانه خوار زیتون (Palpita unionalis Hubner(Lep.: Pyralidae)

شب پره جوانه خوار زیتون یکی از آفات مهم نهالستانها، باغات جوان و پاجوشهای درختان مسن زیتون است. راهبردهای اتخاذ شده از سوی حشرات در جهت سپری نمودن فصل زمستان نقش مهمی را در زنده مانی آنها دارند، یکی از این راهبردها تنظیم دمای انجماد آنهاست. در این تحقیق سرماسختی این آفت و برخی از عوامل موثر بر آن از جمله دوره نوری و گیاه میزبان بر ظرفیت فوق سرمای پروانه جوانه‌خوار زیتون مورد بررسی قرار گرفته اس...

متن کامل

تعیین نقطه فوق سرما و برخی از عوامل موثر بر آن در پروانه جوانه خوار زیتون . palpita unionalis hubner

کلنی در شرایط دمایی 2±25 درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی حداقل50 درصد و دوره نوری 8:16 ساعت (روشنایی: تاریکی) نگهداری شد. در آزمون اول نقاط فوق سرمای افراد زمستان گذران (لارو سن 5 و شفیره) پروانه جوانه خوار زیتون پرورش یافته در سه دوره نوری 16، 12 و 8 ساعت نور مورد ارزیابی قرار گرفت. دوره های نوری مختلف تاثیر معنی داری را بر نقطه فوق سرمای مراحل لاروی و شفیره گی داشتند (0/001>p )، بطوریکه افراد روز...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 44  شماره 2

صفحات  329- 338

تاریخ انتشار 2014-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023