پراکنش جدایه‌های سینوریزوبیومی تولید کننده ملانین همزیست با یونجه در مناطق غرب و شمال غربی ایران

نویسندگان

چکیده مقاله:

به منظور تعیین پراکنش سینوریزوبیوم‌های تولید کننده ملانین همزیست با یونجه در نواحی غرب و شمال غربی ایران، تعداد 982 جدایه از سینوریزوبیومهای همزیست با دو جمعیت یونجه داخلی (همدانی و نیک شهری) و یک جمعیت خارجی (کودی)، در هشت خاک جمع آوری شده از استانهای کردستان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و کردستان، انتخاب شدند که از بین آنها تعداد 237 جدایه (1/24%) توانایی تولید ملانین را داشتند. نتایج نشان داد که تفاوت خاک‌‌های مناطق مختلف در تعداد سوش‌های تولید کننده ملانین بیشتر از تفاوت ارقام مختلف یونجه است. بنابراین، چنین استنباط می‌شود که تأثیر نوع خاک مزرعه در غالبیت جدایه‌های تولید کننده ملانین بیشتر از نوع رقم میزبان است. تکثیر نوار 456 جفت بازی به وسیله آغازگرهای طراحی شده از ژن mepA در 30 جدایه ریزوبیومی و عدم تکثیر در 20 جدایه دیگر و تطابق آن با نتایج حاصل از تولید ملانین در محیط کشت، نشان داد که همه جدایه‌های تولید کننده ملانین حاوی ژن تولید کننده آنزیم تیروزیناز هستند. بررسی توالی‌های نوکلئوتیدی نشان داد که توالی ژن mepA در S. meliloti حفاظت شده است اما در گونه S. medicae، این توالی با تغییرات محدودی روبروست.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

پراکنش جدایه های سینوریزوبیومی تولید کننده ملانین همزیست با یونجه در مناطق غرب و شمال غربی ایران

به منظور تعیین پراکنش سینوریزوبیوم های تولید کننده ملانین همزیست با یونجه در نواحی غرب و شمال غربی ایران، تعداد 982 جدایه از سینوریزوبیومهای همزیست با دو جمعیت یونجه داخلی (همدانی و نیک شهری) و یک جمعیت خارجی (کودی)، در هشت خاک جمع آوری شده از استانهای کردستان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و کردستان، انتخاب شدند که از بین آنها تعداد 237 جدایه (1/24%) توانایی تولید ملانین را داشتند. نتایج نشان داد ک...

متن کامل

پراکنش گونه‌های سینوریزوبیومی Sinorhizobium meliloti و S. medicae همزیست با یونجه در مناطق غربی ایران

To characterize the geographical distribution of medicago-nodulating rhizobia in western regions of Iran, 950 Sinorhizobium isolates were trapped from a combination of two local alfalfa populations (Hamedani, Nikshahri) together with a foreign cultivar ( Kodi) and soil samples from eight sites across Kurdestan, Kermanshah, Eastern Azarbayjan and Lorestan provinces. Also, a total of 45 isolates ...

متن کامل

پراکنش گونه‌های سینوریزوبیومی Sinorhizobium meliloti و S. medicae همزیست با یونجه در مناطق غربی ایران

To characterize the geographical distribution of medicago-nodulating rhizobia in western regions of Iran, 950 Sinorhizobium isolates were trapped from a combination of two local alfalfa populations (Hamedani, Nikshahri) together with a foreign cultivar ( Kodi) and soil samples from eight sites across Kurdestan, Kermanshah, Eastern Azarbayjan and Lorestan provinces. Also, a total of 45 isolates ...

متن کامل

پراکنش گونه های سینوریزوبیومی sinorhizobium meliloti و s. medicae همزیست با یونجه در مناطق غربی ایران

به منظور تعیین پراکنش جغرافیایی سینوریزوبیوم های همزیست با یونجه در نواحی غرب و شمال غرب ایران، تعداد 950 جدایه از سینوریزوبیوم های همزیست با دو جمعیت یونجه داخلی (همدانی و نیک شهری) و یک جمعیت خارجی (کودی) در هشت خاک جمع آوری شده از استان های کردستان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و کردستان انتخاب شدند. شناسایی دقیق این جدایه ها به همراه 14 جدایه تولید کننده گره در یونجه زرد (melilotus officinalis)...

متن کامل

شناسایی مولکولی ریزوبیوم‌های همزیست نخود در مناطق غربی ایران

نخود در سطح وسیعی از مناطق غربی ایران (استان‌های کرمانشاه، همدان، لرستان و چهارمحال‌و‌بختیاری) کشت می‌شود. با توجه به نقش مهم ریزوبیوم‌ها در تثبیت بیولوژیکی نیتروژن و افزایش عملکرد نخود، شناسایی گونه‌های ریزوبیومی همزیست با آن و نیز تعیین ساختار جمعیتی آنها در مناطق مختلف اکولوژیکی برای مدیریت توسعۀ این محصول در ایران ضروری است. در این مطالعه، شناسایی گونه‌های ریزوبیومی همزیست با نخود مناطق غرب...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 44  شماره 1

صفحات  85- 93

تاریخ انتشار 2013-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023