مسعود بهار

دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

[ 1 ] - پراکنش جدایه‌های سینوریزوبیومی تولید کننده ملانین همزیست با یونجه در مناطق غرب و شمال غربی ایران

به منظور تعیین پراکنش سینوریزوبیوم‌های تولید کننده ملانین همزیست با یونجه در نواحی غرب و شمال غربی ایران، تعداد 982 جدایه از سینوریزوبیومهای همزیست با دو جمعیت یونجه داخلی (همدانی و نیک شهری) و یک جمعیت خارجی (کودی)، در هشت خاک جمع آوری شده از استانهای کردستان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و کردستان، انتخاب شدند که از بین آنها تعداد 237 جدایه (1/24%) توانایی تولید ملانین را داشتند. نتایج نشان داد ک...

[ 2 ] - بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت ریزوبیوم‌های بومی همزیست با سه گونه شبدر به کمک روش انگشت نگاری rep- PCR

اولین قدم در تولید مواد تلقیحی ریزوبیومی بررسی تنوع میان جمعیت‌های بومی به منظور غربال‌سازی و یافتن نژادهای جدید و مؤثری است که بیشترین سازگاری را با میزبان لگومی خود داشته باشند. با هدف تعیین تنوع ژنتیکی، جمعیت جدایه‌هایRhizobium leguminosarum bv. trifolii همزیست با سه گونه شبدر کاشته شده در خاک هفت منطقه جغرافیای مختلف کشور، با استفاده از روش انگشت‌نگاری rep-PCR بررسی گردید. از میان 152 جدایه...

[ 3 ] - نقش برخی از عوامل مؤثر بر جمعیت اپی‌فیت باکتری Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli در همه‌گیری بیماری سوختگی معمولی لوبیا

To understand the role of relative humidity rate, host genotype, inoculation method and growth stage in epidemiology of bean common blight, two greenhouse experiments were carried out monitoring epiphytic population size of Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Xap) and disease severity. The result showed significant differences among genotypes, inoculation methods and growth stages for epiphyti...

[ 4 ] - پراکنش گونه‌های سینوریزوبیومی Sinorhizobium meliloti و S. medicae همزیست با یونجه در مناطق غربی ایران

To characterize the geographical distribution of medicago-nodulating rhizobia in western regions of Iran, 950 Sinorhizobium isolates were trapped from a combination of two local alfalfa populations (Hamedani, Nikshahri) together with a foreign cultivar ( Kodi) and soil samples from eight sites across Kurdestan, Kermanshah, Eastern Azarbayjan and Lorestan provinces. Also, a total of 45 isolates ...

[ 5 ] - استفاده از روش‌های کلاسیک و مولکولی در ردیابی Armillaria mellea عامل بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه درختان از خاک و چوب

قارچ  Armillaria melleaعامل پوسیدگی ریشه و طوقه درختان دارای انتشار جهانی است و خسارت قابل توجهی را به دامنه وسیعی از درختان باغی، جنگلی و فضای سبز وارد می‌سازد. قارچ عامل بیماری می‌تواند به عنوان یک منبع آلودگی در زیر پوست باقی بماند و از سویی کنترل مؤثری علیه این بیماری وجود ندارد، بنابراین ردیابی بیمارگر از خاک و طوقه درختان در پیش‌بینی شدت آلودگی قارچی و جلوگیری از پراکنش به درختان...

[ 6 ] - مقایسه روش‌های مختلف ردیابی باکتری Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli در بذر لوبیا* Comparison of different methods for detection of Xanthomonas axonopodis pv.phaseoli in bean seeds

در سالهای اخیر بیماری سوختگی معمولی لوبیا خسارات زیادی را به مزارع لوبیا در ایران وارد کرده است. اصلی‌ترین منبع گسترش این بیماری کاشت بذور لوبیای آلوده به  axonopodis pv. phaseoli Xanthomonas می‌باشد و لذا اطمینان از عدم آلودگی بذور به عامل بیمارگر در کنترل بیماری نقش اساسی دارد. در این بررسی کارایی روش‌های الایزای غیر مستقیم، آزمون PCR مستقیم، Ic-PCR  و  Bio-PCRبرای ...

[ 7 ] - Assessment of the genetic diversity among potato cultivars from different geographical areas using the genomic and EST microsatellites

Background: Potato has a narrow genetic base which is due to its development, as it takes its genetic root from a few genotypes originated from South America. Objectives: The objective of this study was to assess the genetic relationships among potato (Solanum tuberosum L.) genotypes originated from different geographical regions.Materials and Methods: This study has rendered 25 use...

[ 8 ] - Detection of lpsA Gene in Neotyphodium endophytic Fungi of Grasses in Iran

The lpsA gene, a late acting gene in the biosynthetic pathway of ergovaline, a suspected causative agent for fescue toxicosis in cattle, has been cloned from Neotyphodium lolii, an endophytic fungus of Lolium perenne. In this study, a similar gene was detected in several strains of endophytic Neotyphodium spp. isolated from grass hosts endogenous to Iran using direct and nested-PCR assays. Exce...

[ 9 ] - نقش برخی از عوامل مؤثر بر جمعیت اپی‌فیت باکتری Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli در همه‌گیری بیماری سوختگی معمولی لوبیا

To understand the role of relative humidity rate, host genotype, inoculation method and growth stage in epidemiology of bean common blight, two greenhouse experiments were carried out monitoring epiphytic population size of Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Xap) and disease severity. The result showed significant differences among genotypes, inoculation methods and growth stages for epiphyti...

[ 10 ] - پراکنش گونه‌های سینوریزوبیومی Sinorhizobium meliloti و S. medicae همزیست با یونجه در مناطق غربی ایران

To characterize the geographical distribution of medicago-nodulating rhizobia in western regions of Iran, 950 Sinorhizobium isolates were trapped from a combination of two local alfalfa populations (Hamedani, Nikshahri) together with a foreign cultivar ( Kodi) and soil samples from eight sites across Kurdestan, Kermanshah, Eastern Azarbayjan and Lorestan provinces. Also, a total of 45 isolates ...

[ 11 ] - ردیابی و شناسایی گوجه‌فرنگی‌های تغییر یافته ژنتیکی با استفاده از تکنیک PCR و توالی‌یابی

Genetically modified (GM) plants are one of the great achievements of modern biotechnology in agriculture, which their cultivation has been increased in recent years. According to the international biosafety law, the import of genetically modified plants without the permission of Biosafety Committee into the country is prohibited. Therefore, we need an accurate method for assessing whether they...

[ 12 ] - شناسایی و جداسازی بیماری پوسیدگی نرم سیب زمینی با روش‌های مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکولی از دامنه اصفهان

بیماری پوسیدگی نرم سیب‌زمینی یکی از بیماری­های مهم روی سیب‌زمینی می­باشد. به این منظور طی نمونه‌برداری‌های انجام شده از 15 غده پوسیده دارای علائم لهیدگی، یک نوع باکتری گرم منفی دارای کلنی سبز متالیک بر روی محیطکشت EMB به دست آمد که بر اساس آزمون­های مورفولوژیکی، بیوشیمیایی...