پراکنش گونه‌های سینوریزوبیومی Sinorhizobium meliloti و S. medicae همزیست با یونجه در مناطق غربی ایران

نویسندگان

  • سعیدی, قدرت اله
  • طالبی بداف, مجید
  • محمدی, سید ابوالقاسم
چکیده مقاله:

To characterize the geographical distribution of medicago-nodulating rhizobia in western regions of Iran, 950 Sinorhizobium isolates were trapped from a combination of two local alfalfa populations (Hamedani, Nikshahri) together with a foreign cultivar ( Kodi) and soil samples from eight sites across Kurdestan, Kermanshah, Eastern Azarbayjan and Lorestan provinces. Also, a total of 45 isolates were obtained from nodules of naturally grown Melilotus officinalis (14 isolates) and Trigonella foenum-graecum (31 isolates) plants in Isfahan. On the basis of PCR partial amplification of the plasmid born nod box gene and chromosomal mucR gene of the isolates,16S ribosomal DNA PCR-restriction fragment length polymorphism analysis, and the nucleotide sequence, three isolates from alfalfa, seven isolates from M. officinalis and 13 isolates from T. foenum-graecum were proved to be Sinorhizobium medicae. The remaining isolates (943 from alfalfa, seven from M. officinalis and 18 from T. foenum-graecum) were identified as S. melilloti. Both species, S. meliloti and S. medicae, were recovered from nodules of all the hosts although S. meloti was clearly more dominant in nodulating different populations of alfalfa. Taken together, these results indicated that the abundance of S. meliloti is independent of the site of isolation and have a wide geographical distribution. In this study, the banding pattern resulting from PCR amplification of 16S rRNA gene, followed by digestion with Rsa I, clearly differentiated S. meliloti and S. medica strains, showing that PCR-RFLP is an appropriate method to discriminate medicago-nodulating rhizobian with relative rapidity.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

پراکنش گونه های سینوریزوبیومی sinorhizobium meliloti و s. medicae همزیست با یونجه در مناطق غربی ایران

به منظور تعیین پراکنش جغرافیایی سینوریزوبیوم های همزیست با یونجه در نواحی غرب و شمال غرب ایران، تعداد 950 جدایه از سینوریزوبیوم های همزیست با دو جمعیت یونجه داخلی (همدانی و نیک شهری) و یک جمعیت خارجی (کودی) در هشت خاک جمع آوری شده از استان های کردستان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و کردستان انتخاب شدند. شناسایی دقیق این جدایه ها به همراه 14 جدایه تولید کننده گره در یونجه زرد (melilotus officinalis)...

متن کامل

پراکنش جدایه‌های سینوریزوبیومی تولید کننده ملانین همزیست با یونجه در مناطق غرب و شمال غربی ایران

به منظور تعیین پراکنش سینوریزوبیوم‌های تولید کننده ملانین همزیست با یونجه در نواحی غرب و شمال غربی ایران، تعداد 982 جدایه از سینوریزوبیومهای همزیست با دو جمعیت یونجه داخلی (همدانی و نیک شهری) و یک جمعیت خارجی (کودی)، در هشت خاک جمع آوری شده از استانهای کردستان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و کردستان، انتخاب شدند که از بین آنها تعداد 237 جدایه (1/24%) توانایی تولید ملانین را داشتند. نتایج نشان داد ک...

متن کامل

پراکنش جدایه های سینوریزوبیومی تولید کننده ملانین همزیست با یونجه در مناطق غرب و شمال غربی ایران

به منظور تعیین پراکنش سینوریزوبیوم های تولید کننده ملانین همزیست با یونجه در نواحی غرب و شمال غربی ایران، تعداد 982 جدایه از سینوریزوبیومهای همزیست با دو جمعیت یونجه داخلی (همدانی و نیک شهری) و یک جمعیت خارجی (کودی)، در هشت خاک جمع آوری شده از استانهای کردستان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و کردستان، انتخاب شدند که از بین آنها تعداد 237 جدایه (1/24%) توانایی تولید ملانین را داشتند. نتایج نشان داد ک...

متن کامل

Population Genomics of the Facultatively Mutualistic Bacteria Sinorhizobium meliloti and S. medicae

The symbiosis between rhizobial bacteria and legume plants has served as a model for investigating the genetics of nitrogen fixation and the evolution of facultative mutualism. We used deep sequence coverage (>100×) to characterize genomic diversity at the nucleotide level among 12 Sinorhizobium medicae and 32 S. meliloti strains. Although these species are closely related and share host plants...

متن کامل

Genetic relationship of Sinorhizobium meliloti and Sinorhizobium medicae strains isolated from Caucasian region.

Sinorhizobium meliloti and Sinorhizobium medicae are two closely related species of the genus Sinorhizobium showing a similar host range, nodulating leguminous species of the genera Medicago, Melilotus and Trigonella, but their phylogenic relationship has not been elucidated yet. In this paper we report the application of three different molecular markers, (i) RFLP of nodD genes, (ii) 16S-23S r...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 13  شماره 47

صفحات  717- 726

تاریخ انتشار 2009-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023