کارآیی جاذب ترکیبی مکمل شده با جیره غذایی در کاهش سمیت آفلاتوکسین ب1 و بهبود ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان

  • احمد ایمانی استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه ، ایران
  • سیران خانی کارشناس ارشد شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه ، ایران
  • مزدک رازی استادیار گروه بافت شناسی مقایسه‌ای، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه ، ایران
  • ناصر آق دانشیار پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، دانشگاه ارومیه، ارومیه ، ایران
چکیده مقاله:

مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثر غلظت‌های مختلف سم آفلاتوکسین ب1 و کارایی نوعی جاذب ترکیبی بر شاخص‌های خونی و بیوشیمیایی سرم خون و بافت کبد ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان انجام پذیرفت. به این منظور تعداد 414 قطعه بچه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (20/1±67/9 گرم) در قالب 6 تیمار با جیره‌های حاوی 3 سطح آفلاتوکسین (ppb 0، 25 و 50) و دو سطح جاذب (صفر و 5 درصد) به مدت 60 روز پرورش داده شدند. در پایان آزمایش از نظر شاخص‌های خونی، اختلاف معنی داری بین تیمارهای مختلف مشاهده نشد (05/0

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

کارآیی جاذب ترکیبی مکمل شده با جیره غذایی در کاهش سمیت آفلاتوکسین ب۱ و بهبود ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان (oncorhynchus mykiss)

مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثر غلظت های مختلف سم آفلاتوکسین ب1 و کارایی نوعی جاذب ترکیبی بر شاخص های خونی و بیوشیمیایی سرم خون و بافت کبد ماهی قزل آلای رنگین کمان انجام پذیرفت. به این منظور تعداد 414 قطعه بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (20/1±67/9 گرم) در قالب 6 تیمار با جیره های حاوی 3 سطح آفلاتوکسین (ppb 0، 25 و 50) و دو سطح جاذب (صفر و 5 درصد) به مدت 60 روز پرورش داده شدند. در پایان آزمایش از ن...

متن کامل

تأثیر مکمل مخمری بر رشد و سیستم ایمنی در ماهی قزل آلای رنگین کمان ‌(Oncorhynchus mykiss)‌

زمینه مطالعه:‌ ‌امروزه استفاده از ترکیبات طبیعی برای تقویت رشد و ایمنی آبزیان به جای ترکیبات شیمیایی و صناعی ترجیح داده می‌شود. هدف: در این راستا هدف از بررسی حاضر، ارزیابی تاثیر عصاره و پودر هیدرولیز شده مخمر ساکارومایسس سرویسیه‌ ‌بر‌ ‌پارامترهای‌ ‌رشد و مقاومت ماهی قزل‌آلای رنگین کمان در برابر استرس‌های دما و کمبود اکسیژن به همراه مواجه تجربی با باکتری بیماریزای یرسینیا روکری‌ ‌بود. روش کار: ...

متن کامل

اثر حفاظتی افزودن اسانس دارچین (Cinnamomum verum) به جیره غذایی در کاهش سمیت آفلاتوکسین B1 در بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر حفاظتی اسانس دارچین در کاهش سمیت آفلاتوکسین B1 جیره غذایی بچه ماهیان قزل­آلای رنگین کمان با تاکید بر شاخص­های خونی، بیوشیمی سرم و آسیب شناسی بافت کبد انجام پذیرفت. بدین منظور ماهیان در 6 تیمار آزمایشی متشکل از 3 سطح آفلاتوکسین (0، 25 و 50)ppb و دو سطح اسانس (0 و 1 درصد) هر کدام به سه تکرار تقسیم گردیدند. آزمایش به مدت 60 روز ادامه داشت. در انتهای آزمایش جهت بررسی شا...

متن کامل

بررسی عملکرد نوکلئوتید موجود در جیره بر پارامترهای خون‌شناسی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

  خلاصه:   در این آزمایش، تأثیر نوکلئوتید جیره بر رشد پارامترهای خون­شناسی در ماهی قزل­آلای رنگین­کمان بررسی شد. نوکلئوتید جیره در 4 سطح 05/0، 10/0، 15/0 و 20/0 درصد به جیره غذایی اضافه گردید و جیره فاقد نوکلئوتید برای تغذیه گروه شاهد استفاده شد . هر جیره به صورت تصادفی برای ماهیان با وزن اولیه تقریبی 23 گرم در سه تکرار اختصاص داده شد. بعد از 8 هفته تغذیه، میزان وزن نهایی در ماهیان تغذیه شده با...

متن کامل

تأثیر جیره غذایی مکمل شده با پودر پیاز (Allium cepa) بر شاخص‌های رشد، بازماندگی، ترکیب فیله و فراسنجه‌های خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

چکیده به منظور بررسی اثر سطوح مختلف پودر پیاز بر شاخص­های رشد، بازماندگی، ترکیب فیله و فراسنجه­های خونی در ماهی قزل­آلای رنگین­کمان، یک آزمایش کاملا تصادفی با شش تیمار و سه تکرار (15 قطعه در هر تکرار) به مدت 8 هفته به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایشی شامل صفر، 5/0، 1، 2، 3 و 5 درصد پودر پیاز بودند. در ابتدای آزمایش ماهیان قزل­آلای رنگین­کمان با میانگین وزنی 1± 60 به مدت دو هفته با شرایط محیطی سازگ...

متن کامل

تأثیر مکمل مخمری بر رشد و سیستم ایمنی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (oncorhynchus mykiss)

زمینه مطالعه: امروزه استفاده از ترکیبات طبیعی برای تقویت رشد و ایمنی آبزیان به جای ترکیبات شیمیایی و صناعی ترجیح داده می شود. هدف: در این راستا هدف از بررسی حاضر، ارزیابی تاثیر عصاره و پودر هیدرولیز شده مخمر ساکارومایسس سرویسیه بر پارامترهای رشد و مقاومت ماهی قزل آلای رنگین کمان در برابر استرس های دما و کمبود اکسیژن به همراه مواجه تجربی با باکتری بیماریزای یرسینیا روکری بود. روش کار: برای این م...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 30  شماره 1

صفحات  173- 182

تاریخ انتشار 2017-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023