ناصر آق

دانشیار پژوهشکده آرتمیا، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

[ 1 ] - تاثیر انجماد بدنبال هیدراسیون و دهیدراسیون بر قابلیت تخم گشایی و رشد و بقاء سیست آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana)

هدف از مطالعه حاضر، بررسی تاثیر انجماد در دمای 20- درجه سانتی‌گراد پس از یک دوره هیدراسیون و دهیدراسیون بر درصد تخم‌گشایی، رشد و بقای لاروهای حاصل از کیست‌های Artemia urmiana است. آزمایش‌ها تحت چهار تیمار مختلف صورت گرفت. در تیمار اول پس از یک دوره هیدراسیون و دهیدراسیون تخم‌گشایی با روش استاندارد انجام شد. در تیمار دوم پس از یک دوره هیدراسیون و دهیدراسیون و سپس یک هفته نگهداری کیست‌ها در دمای2...

[ 2 ] - اثرات جایگزینی جلبک Dunaliella salina با سبوس گندم و برنج و پروبیوتیک Lactobacillus rhamnosus بر شاخص های رشد، تجزیه تقریبی بدن و ترکیب اسیدهای چرب Artemia franciscana

هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر استفاده از سبوس گندم و برنج بجای جلبک Dunaliella salina همزمان با پروبیوتیک لاکتوباسیلوس رامنوسوسLactobacillus rhamnosus  بر شاخص های رشد، فاکتورهای کیفی تقریبی و پروفیل اسیدهای چرب آرتمیا فرانسیسکانا Artemia franciscana طی یک دورۀ پرورشی 17 روزه بود. تحقیق حاضر بصورت یک آزمایش فاکتوریل 4×2 و در قالب طرح کاملاً تصادفی در 8 تیمار و سه تکرار طراحی گردید. تیمارها از لحاظ...

[ 3 ] - اثر متقابل جایگزینی جلبک Dunaliella salina با فرآورده های فرعی کشاورزی و پروبیوتیک Lactobacillus rhamnosus بر فعالیت آنزیم های گوارشی Artemia franciscana

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر جایگزینی جلبک Dunaliella salina با فرآورده­های فرعی کشاورزی (سبوس گندم، سبوس برنج و ترکیب سبوس گندم/برنج) و پروبیوتیک Lactobacillus rhamnosus بر فعالیت آنزیم های گوارشی Artemia franciscana طی یک دوره کامل پرورشی 17 روزه پس از سیست گشایی انجام گرفت. این مطالعه بصورت یک آزمایش عاملی 4×2 شامل 8 تیمار غذایی (تلفیقی از سطوح مختلف جایگزینی جلبک Dunaliella salina با سبوس...

[ 4 ] - غنی سازی ناپلی Artemia urmiana با روغن‌های گیاهی و تاثیر آن بر رشد و بازماندگی لارو قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchs mykiss)

اهمیت استفاده از غذای زنده در بهبود کیفیت لارو آبزیان پرورشی طی چندین دهه به اثبات رسیده است. آرتمیای غنی شده با مواد مغذی ضروری بخصوص اسیدهای چرب بلند زنجیره برای افزایش رشد و درصد بقا و مقاومت در برابر تنش‌های محیطی و بیماری‌های عفونی در گونه‌های مختلف آبزیان مورد استفاده قرار گرفته است. در این تحقیق اثرات تغذیه‌ای ناپلیوس‌های Artemia urmianaغنی شده با روغنهای گیاهی و روغن ماهی بر رشد و بقای ...

[ 5 ] - کارآیی جاذب ترکیبی مکمل شده با جیره غذایی در کاهش سمیت آفلاتوکسین ب1 و بهبود ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثر غلظت‌های مختلف سم آفلاتوکسین ب1 و کارایی نوعی جاذب ترکیبی بر شاخص‌های خونی و بیوشیمیایی سرم خون و بافت کبد ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان انجام پذیرفت. به این منظور تعداد 414 قطعه بچه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (20/1±67/9 گرم) در قالب 6 تیمار با جیره‌های حاوی 3 سطح آفلاتوکسین (ppb 0، 25 و 50) و دو سطح جاذب (صفر و 5 درصد) به مدت 60 روز پرورش داده شدند. در پایان آزمایش از ن...

[ 6 ] - اثر حفاظتی افزودن اسانس دارچین (Cinnamomum verum) به جیره غذایی در کاهش سمیت آفلاتوکسین B1 در بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر حفاظتی اسانس دارچین در کاهش سمیت آفلاتوکسین B1 جیره غذایی بچه ماهیان قزل­آلای رنگین کمان با تاکید بر شاخص­های خونی، بیوشیمی سرم و آسیب شناسی بافت کبد انجام پذیرفت. بدین منظور ماهیان در 6 تیمار آزمایشی متشکل از 3 سطح آفلاتوکسین (0، 25 و 50)ppb و دو سطح اسانس (0 و 1 درصد) هر کدام به سه تکرار تقسیم گردیدند. آزمایش به مدت 60 روز ادامه داشت. در انتهای آزمایش جهت بررسی شا...

[ 7 ] - اثر دماهای مختلف بر ویژگی‌های زیستی: رشد، بقا، طول عمر و صفات تولیدمثلی پریان میگوی Phallocryptus spinosa Milne Edwards, 1840 (Crustacea; Anostraca)

در این تحقیق درصد ماندگاری، نرخ رشد، ویژگی‏های تولیدمثلی و طول عمر گونة Phallocryptus spinosa در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. تعداد 200 ناپلی تازه تفریخ‌شده در 3 تکرار به محیط پرورش تیمارهای دمایی (15، 20، 25 و 30 درجة سانتی‌گراد) منتقل شدند. پریان میگو با جلبک تک‌سلولی دونالیلا ترتیولکتا (Dunaliellatertiolecta) و مخمر فرموله‌شدة لنسی پی زد (Lansy PZ) غذادهی شد. درصد ماندگاری و نرخ رشد لاروها در ...

[ 8 ] - Effects of different levels of phospholipids on fatty acid composition, body lipid content and lipase activity in stellate fish (Acipenser stellatus) stellatus)

Abstract This study was conducted to investigate the effect of different levels of phospholipids on fatty acid profile, lipid content of body and lipase activity in stellate fish (Acipenser stellatus) fed different levels of lecithin as phospholipid source. The fish with average weight of 11.25 ± 0.06 g were fed seven different diets having identical levels of protein and lipid content but dif...

[ 9 ] - Effects of dietary different lipid sources on plasma metabolites in silvery-black porgy (Sparidentex hasta) juveniles

In the current study the plasma metabolites of silvery-black porgy (Sparidentex hasta) juveniles fed with different lipids sources were analyzed in order to bio-monitoring fish health condition. In this regard, an eight-week feeding trial was conducted using seven isonitrogenous (50%) and isolipidic (20%) experimental diets : FO, CO (canola oil), SO (sunflower oil), T (tallow), FC (fish oil + c...

[ 10 ] - بررسی تاثیر پروبیوتیک لاکتوباسیلوس دلبروکی بر شاخص‌‌های رشد، تغذیه و بقاء تاسماهی ایرانی

در این تحقیق اثرات استفاده از پروبیوتیک لاکتوباسیلوس دلبروکی در سه مرحله از زندگی تاسماهی ایرانی (مرحله اول: شروع تغذیه فعال، مرحله دوم: ماهیان انگشت‌قد با وزن حدود 10 گرم، مرحله سوم: ماهیان جوان حدود 144 گرمی)، بر شاخص‌‌های رشد، تغذیه و بقاء مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله اول، پروبیوتیک از طریق غنی‌سازی ناپلی آرتمیا برای تغذیه لارو‌های تازه به تغذیه افتاده تاسماهی ایرانی به مدت 15 روز استفاده ...

[ 11 ] - تعیین بهترین شرایط دمایی و شوری برای غنی سازی اسیدهای چرب غیر اشابع بلند زنیجره (hufa) در ناپلیوس آتمیا ارومیانا با امولسیون استاندارد 30/4 ices

غنی سازی غذای زنده با اسیدهای چرب غیراشباع به خصوص دوکوزاهگزانوئیک اسید (dha) و ایکوزاپنتانوئیک اسید (epa) در پرورش لارو آبزیان دریایی امری ضروری است و باعث افزایش بقا ورشد آن ها می شود. ناپلیوس تازه تفریخ شده آرتمیای ارومیانا به مدت 24 ساعت با امولسیون تجاری ices30/4 غنی گردید. متغیرهای مورد آزمایش شامل (شوری 12، 23 و 33 گ...

[ 12 ] - بهینه سازی روش تغذیه بچه تاسماهی ایرانی (acipenser persicus) از شروع تغذیه فعال تا وزن 5 گرمی

 در این تحقیق سعی شده با آلترناتیوهای مختلف غذایی شامل ناپلیوس آرتمیا ساده و غنی شده با ویتامین c، دافنی و غذای فرموله و ترکیبی از آن ها در طول دوره لاروی تا وزن پنج گرمی، بهترین روش تغذیه در این گونه اقتصادی مشخص گردد. بچه ماهیان تازه به تغذیه افتاده قره برون با طول و وزن اولیه به ترتیب 17/8 میلی متر 28/2 میلی گرم از مجتمع...

[ 13 ] - Dietary Chlosterol Requirement of Juvenile Narrow-clawed Crayfish (Astacus leptodactylus) in a Recirculating Aquaculture System

Dietary cholesterol has been shown to be essential for several crustacean species. However, cholesterol requirement of narrow-clawed crayfish has not been reported. Therefore, a 12-week feeding trial was conducted to determine deitary cholesterol requirement of narrow-clawed crayfish. Juvenile crayfish with an average body weight of 13.8±1 g mean weight were intensively stocked in an indoor rec...

[ 14 ] - Investigating the effects of photoperiod on growth performance and sextual maturation of Caspian trout (Salmo trutta caspius)

Photoperiod is one of the very important environmental factors that extremely affect growth performance, feeding and reproduction of various fish species. Thus In this research effects of different photoperiod regimes on Caspian Salmon during the premature stage (18 months old at the beginning of experiment) were investigated. One thousand liter tank with 20 premature fishs were allocated for e...

[ 15 ] - Effects of Artemia powder in Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) broodstock diet on the egg quality

Rainbow trout is one of the most important cultured species in Iran. Despite the progressively increased production of this species during the last decade, there have been many egg quality problems in the hatcheries yet. Thus, in this research we investigated the effects of adding Artemia powder to broodstock diet on Rainbow trout egg quality. Fishes were fed commercial diet for four months, th...

[ 16 ] - Effect of fish oil replacement with dietary soybean lecithin on Growth performance and digestive enzymes activity of juvenile Persian sturgeon (Acipenser persicus)

The purpose of this study was to survey the effect of dietary fish oil replacement with different levels of soybean lecithin on growth performance and digestive enzymes activity of Persian sturgeon. Three hundred and sixty fish with average weight of 85 ± 0.09 g were treated with 6 experimental diets and three replicates, containing 0, 2, 4, 6, 8 and 10 percent soybean lecithin for 10 weeks. Ba...

[ 17 ] - Comparative study of the growth performance and gonadosomatic index of Beluga (Huso huso) and Persian sturgeon (Acipenser persicus)

In this study, growth performance, gonadosomatic index (GSI), and gonadal histology of beluga (Huso huso) and Persian sturgeon (Acipenser persicus) were investigated for 12 months. Sixty individuals of fifteen-month old beluga and Persian sturgeon with body mean weight of 781±55 g and 469.5±38 g, respectively, were distributed in the concrete tanks (5×1×1 m) with water capacity of 2.5 m3 in tri...