اثر حفاظتی افزودن اسانس دارچین (Cinnamomum verum) به جیره غذایی در کاهش سمیت آفلاتوکسین B1 در بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان

  • احمد ایمانی استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه ، ایران.
  • سیران خانی کارشناس ارشد شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه ، ایران.
  • مزدک رازی استادیار گروه بافت شناسی مقایسه ای، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
  • ناصر آق دانشیار پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، دانشگاه ارومیه، ارومیه ، ایران.
  • کوروش سروی مغانلو استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه ، ایران.
چکیده مقاله:

مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر حفاظتی اسانس دارچین در کاهش سمیت آفلاتوکسین B1 جیره غذایی بچه ماهیان قزل­آلای رنگین کمان با تاکید بر شاخص­های خونی، بیوشیمی سرم و آسیب شناسی بافت کبد انجام پذیرفت. بدین منظور ماهیان در 6 تیمار آزمایشی متشکل از 3 سطح آفلاتوکسین (0، 25 و 50)ppb و دو سطح اسانس (0 و 1 درصد) هر کدام به سه تکرار تقسیم گردیدند. آزمایش به مدت 60 روز ادامه داشت. در انتهای آزمایش جهت بررسی شاخص­های مذکور نمونه­برداری به صورت تصادفی انجام شد. درصد هماتوکریت، تعداد گلبول­های قرمز و غلظت هموگلوبین تحت تأثیر مثبت وجود اسانس دارچین در جیره غذایی قرار گرفتند (05/0>P). همچنین وجود سم آفلاتوکسین در جیره غذایی باعث افزایش تعداد گلبول قرمز و غلظت هموگلوبین خون گردید (0/05>P). میزان فعالیت آنزیم­های ALP و ALT نیز در حضور سم آفلاتوکسین افزایش یافت (0/05>P)، البته افزودن اسانس دارچین فعالیت ALP سرم ماهیان قرار گرفته در معرض آفلاتوکسین را کاهش داد. همچنین اثر اصلی عامل­ های سطح آفلاتوکسین و اسانس جیره غذایی بر میزان شاخص­های پروتئین کل و گلبولین معنی­دار بود، در حالی که غلظت آلبومین و لیزوزیم سرم خون تحت تأثیر اثر متقابل سطح آفلاتوکسین و اسانس قرار گرفت (0/05>P). همچنین با افزایش سطح سم، میزان شاخص کبدی به طور معنی داری کاهش یافت (0/05>P). در بررسی­های بافت شناسی نیز علایمی همچون اتساع عروق خونی، تخریب سیتوپلاسم، تجمع خون، نفوذ سلول ­های ایمنی و نکروز در گروه­های حاوی سم آفلاتوکسین مشاهده گردید، که متناسب با سطح سم در جیره غذایی بود. نتیجه آن ­که، افزودن یک درصد اسانس دارچین به جیره غذایی سبب کاهش تغییرات نامطلوب بافتی و همچنین بهبود شاخص ­های خونی و بیوشیمیایی سرم ماهیان تغذیه شده با جیره­های غذایی آلوده با آفلاتوکسین به ­ویژه در گروه ppb 25 آفلاتوکسین گردید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

کارآیی جاذب ترکیبی مکمل شده با جیره غذایی در کاهش سمیت آفلاتوکسین ب1 و بهبود ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثر غلظت‌های مختلف سم آفلاتوکسین ب1 و کارایی نوعی جاذب ترکیبی بر شاخص‌های خونی و بیوشیمیایی سرم خون و بافت کبد ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان انجام پذیرفت. به این منظور تعداد 414 قطعه بچه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (20/1±67/9 گرم) در قالب 6 تیمار با جیره‌های حاوی 3 سطح آفلاتوکسین (ppb 0، 25 و 50) و دو سطح جاذب (صفر و 5 درصد) به مدت 60 روز پرورش داده شدند. در پایان آزمایش از ن...

متن کامل

تأثیر سینرژیستیک نایسین و اسانس دارچین (Cinnamomum verum) بر رشد لاکتوکوکوس گارویه (Lactococcus garvieae) در فیله قزل آلای رنگین کمان

زمینه مطالعه: بیماری لاکتوکوکوزیس به علت لاکتوکوکوس گارویه در مزارع پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان، یکی از مهم‌ترین باکتری‌های بیماریزای مشترک بین ماهی و انسان به حساب می‌آید. هدف: هدف این مطالعه، ارزیابی اثر اسانس دارچین (Cinnamomum verum) و نایسین در کنترل رشد لاکتوکوکوس گارویه (Lactococcus garvieae) بود. روش کار: در این بررسی، اسانس گیاه دارچین به روش تقطیر با بخار با دستگاه کلونجر تهیه شد. ...

متن کامل

بررسی عملکرد نوکلئوتید موجود در جیره بر پارامترهای خون‌شناسی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

  خلاصه:   در این آزمایش، تأثیر نوکلئوتید جیره بر رشد پارامترهای خون­شناسی در ماهی قزل­آلای رنگین­کمان بررسی شد. نوکلئوتید جیره در 4 سطح 05/0، 10/0، 15/0 و 20/0 درصد به جیره غذایی اضافه گردید و جیره فاقد نوکلئوتید برای تغذیه گروه شاهد استفاده شد . هر جیره به صورت تصادفی برای ماهیان با وزن اولیه تقریبی 23 گرم در سه تکرار اختصاص داده شد. بعد از 8 هفته تغذیه، میزان وزن نهایی در ماهیان تغذیه شده با...

متن کامل

تاثیر سطوح مختلف بتائین جیره بر مقاومت بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در برابر استرس های محیطی

این آزمایش به مدت چهار هفته به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف بتائین جیره بر میزان مقاومت بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در برابر استرس های محیطی شامل کمبود اکسیژن، شوری بالا، دمای بالا، pH بالا و پایین، انجام شد. این آزمایش در قالب چهار جیره با سطوح مختلف بتائین شامل صفر(C)، 4/0% (4/0B ) ، 8/0% (8/0B ) و 2/1% (2/1B ) به طور جداگانه در...

متن کامل

اثر پرورش در تراکم‏های مختلف و افزودن ویتامین e به جیره غذایی بر شاخص‏های رشد، بقاء و ترکیبات لاشه بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان oncorhynchus mykiss

در پژوهش حاضر اثر پرورش در تراکم‏های مختلف و افزودن ویتامین e به جیره غذایی بر شاخص‏های رشد، بقاء و ترکیبات لاشه بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (oncorhynchus mykiss)، مورد ارزیابی قرارگرفت. بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزن اولیه (69/0±6/9) گرم در دو تراکم 50 و 100 قطعه در 50 لیتر با 2 جیره غذایی دارای پروتئین و چربی یکسان غذادهی شدند. جیره های غذایی شامل جیره 1 بدون افزودن ویتامین و ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 69  شماره 4

صفحات  481- 495

تاریخ انتشار 2017-02-19

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023