ایمانی, احمد

دانشگاه ارومیه

[ 1 ] - آنتوژنی فعالیت آنزیم‌های پروتئولیتیک (پپسین، تریپسین و کیمو تریپسین) ماهی ازون برون (Acipenser stellatus) از زمان تخم گشایی تا روز 50 پس ازتخم گشایی

مطالعه حاضر به آنتوژنی فعالیت آنزیم­های پروتئولیتیک (پپسین، تریپسین و کیمو تریپسین) ماهی ازون برون می­پردازد. نمونه­هایی از لارو ماهی ازون برون بصورت تصادفی از زمان تخم­گشایی تا 50 روزگی جهت سنجش فعالیت آنزیم­های پپسین، تریپسین و کیموتریپسین تهیه شد. در لاروهای یک روزه ماهی ازون برون فعالیت پپسینی سنجش شد و فعالیت این آنزیم از روز هشتم پس از تفریخ بویژه همزمان با انتقال از تغذیه درونی به بیرونی...

[ 2 ] - بررسی آسیب‌شناختی بخش پیشین روده بچه ماهیان تازه به تغذیه افتاده قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با سطوح مختلف HUFA و PUFA (C18) جیره غذایی

عدم توازن در تغذیه اسیدهای چرب، حتی برای مدت کوتاه می­تواند کارایی لاروها را دستخوش تغییر سازد. در این مطالعه اثر سطوح مختلف اسیدهای چرب HUFA و  PUFA (C18)جیره غذایی بر بافت روده لاروهای تازه به تغذیه افتاده ماهی قزل­آلای رنگین کمان بررسی شد. برای این منظور سطوح مختلف HUFA (صفر، 5/0، 1 و 2 درصد) در سطح 20 درصد PUFA (آزمایش نخست) و سطوح مختلفPUFA  (10، 30،20 و40 درصد) در سطح 8 درصد HUFA (آزمایش ...

[ 3 ] - مطالعه اثرات مزمن نانو ذرات نقره بر رشد، بازماندگی و ویژگی‌های تولید مثلی آرتمیای دریاچه ارومیه (Artemia urmiana)

فناوری نانو و مخاطرات محیط زیستی آن بویژه برای آبزیان به شکل روز افزونی در حال گسترش است. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر نانوذره نقره بر میزان رشد و بازماندگی Artemia urmiana اجرا شد. این پژوهش در قالب 5 تیمار شامل، گروه شاهد، 001/0، 01/0، 1/0و 1 میلی­گرم بر لیتر نانوذره نقره در 4 تکرار انجام شد. بدین منظور تعداد 500 ناپلی تازه از تخم خارج شده پس از شمارش و انتقال به ظروف پرورش یک ...

[ 4 ] - اثر متقابل جایگزینی جلبک Dunaliella salina با فرآورده های فرعی کشاورزی و پروبیوتیک Lactobacillus rhamnosus بر فعالیت آنزیم های گوارشی Artemia franciscana

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر جایگزینی جلبک Dunaliella salina با فرآورده­های فرعی کشاورزی (سبوس گندم، سبوس برنج و ترکیب سبوس گندم/برنج) و پروبیوتیک Lactobacillus rhamnosus بر فعالیت آنزیم های گوارشی Artemia franciscana طی یک دوره کامل پرورشی 17 روزه پس از سیست گشایی انجام گرفت. این مطالعه بصورت یک آزمایش عاملی 4×2 شامل 8 تیمار غذایی (تلفیقی از سطوح مختلف جایگزینی جلبک Dunaliella salina با سبوس...

[ 5 ] - فعالیت آنزیم‌های گوارشی و شاخص‌های رشد و تغذیه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با جیره‌های غذایی حاوی نانوذره نیکل و سیلیمارین

توسعه سریع و افزایش روز افزون استفاده از نانو ذرات موجب نگرانی­هایی در زمینه احتمال ورود این مواد به محیط­های آبی و بروز مسمومیت در آبزیان شده است. هدف مطالعه حاضر ارزیابی تجویز خوراکی ترکیب حفاظت کننده سیلیمارین به منظور مقابله با اثرات سمی نانوذره اکسید نیکل با تأکید بر فاکتورهای رشد و فعالیت آنزیم‌های گوارشی ماهی قزل آلای رنگین کمان می‌باشد. برای این منظور تعداد 1200 قطعه ماهی (01/0±83/3 گرم...

[ 6 ] - آسیب شناسی اثرات سطوح مختلف نانوذره مس در آب بر آبشش بچه ماهی قزل-آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) پیش و پس از یک دوره بازیابی

مطالعه حاضر به منظور بررسی آسیب‌های نانو ذره مس بر ساختار بافت آبشش بچه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان در پیش و پس از یک دوره بازیابی طرح ریزی شد. برای این منظور مجموعا 135 قطعه بچه ماهی با وزن متوسط 30 گرم به صورت تصادفی در مخازن90 لیتری توزیع گردیدند. بچه ماهیان به مدت 21 روز تحت سه تیمار مختلف نانو ذره شامل 0، 25 و 50 میکروگرم در لیتر نانوذره مس قرار گرفتند و همچنین با هدف بررسی امکان ترمیم آسیب‌ه...

[ 7 ] - اثر حفاظتی افزودن اسانس دارچین (Cinnamomum verum) به جیره غذایی در کاهش سمیت آفلاتوکسین B1 در بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر حفاظتی اسانس دارچین در کاهش سمیت آفلاتوکسین B1 جیره غذایی بچه ماهیان قزل­آلای رنگین کمان با تاکید بر شاخص­های خونی، بیوشیمی سرم و آسیب شناسی بافت کبد انجام پذیرفت. بدین منظور ماهیان در 6 تیمار آزمایشی متشکل از 3 سطح آفلاتوکسین (0، 25 و 50)ppb و دو سطح اسانس (0 و 1 درصد) هر کدام به سه تکرار تقسیم گردیدند. آزمایش به مدت 60 روز ادامه داشت. در انتهای آزمایش جهت بررسی شا...

[ 8 ] - اثر متقابل سمیت آفلاتوکسین ب 1 و زیرالنون بر ایمنی سلولی و هومورال ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

مواد غذایی در معرض طیف گسترده‌ای از آلودگی‌های مایکوتوکسینی مانند آفلاتوکسین ‌ب 1 و زیرالنون ‌هستند. مطالعه حاضر با هدف بررسی همزمان آثار سموم آفلاتوکسین‌ ب 1 و زیرالنون انجام گرفت. به این منظور 540 قطعه بچه‌ماهی قزل‌آلای رنگین-کمان (2/0±0/3گرم) در قالب 9 تیمار متشکل از 3 سطح آفلاتوکسین‌ ب 1 (0، 25 و ppb50) و 3 سطح زیرالنون (0، 200 و ppb 400) به مدت 30 روز پرورش یافتند. تعداد گلبول‌های قرمز و س...

[ 9 ] - بررسی اثر لسیتین سویا بر برخی شاخص های ایمنی و بیوشیمی خون پیش مولدین ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)

DOR: 98.1000/1562-1057.1397.9.29.0.34.1576.41 مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثر استفاده لسیتین سویا بر برخی از پارامترهای فیزیولوژی نظیر ایمنی، هماتولوژیک، بیوشیمیایی سرم خون و آنزیم­های آنتی­اکسیدانی پیش مولدین ماهی آزاد دریای خزر انجام پذیرفت. برای این منظور تعداد 90 قطعه ماهی (10±350گرم) بصورت تصادفی در سه تیمار (هر کدام با 3 تکرار) تقسیم شدند. ماهیان گروه اول (شاهد) فقط با غذای پایه، گروه دو...

[ 10 ] - تأثیر سیلیمارین جیره غذایی در کاهش آسیب بافت آبشش قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792 تغذیه شده با نانو ذره اکسید نیکل

کاربردهای فن آوری نانو به سرعت در حال گسترش بوده و احتمال ورود نانو مواد به منابع آبی غیر قابل اجتناب است. پژوهش حاضر به منظور بررسی صدمات احتمالی ناشی از غلظت های مختلف نانو ذره اکسید نیکل در جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان (O. mykiss) و همچنین مطالعه توانایی این ماهی در ترمیم و بازیابی فعالیت های زیستی خود در حضور کامل تر سیلیمارین طرح ریزی شد. برای این منظور 1200 قطعه ماهی با میانگین وزن...

[ 11 ] - اثر لسیتین سویا بر شاخص‌‌های رشد، ترکیب شیمیایی، فعالیت آنزیم‌‌های گوارشی و ریخت‌‌سنجی روده ماهی آزاد خزر (Salmo trutta caspius)

مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثر لسیتین سویا بر شاخص‌‌های رشد، ترکیب لاشه، فعالیت آنزیم‌‌های گوارشی و ریخت‌‌سنجی ‌‌روده پیش مولدین ماهی آزاد دریای خزر انجام شد. برای این منظور تعداد 90 عدد ماهی آزاد (10±350گرم) بصورت تصادفی در سه تیمار (هر کدام با 3 تکرار) تقسیم شدند. ماهیان گروه اول (شاهد) با غذای پایه مرکز، گروه دوم غذای پایه به همراه 12% روغن سویا، گروه سوم غذای پایه بعلاوه 6% روغن سویا و 6% ل...

[ 12 ] - اثر ستیهندگی سطوح مختلف آفلاتوکسین ب1 و زیرالنون جیره غذایی بر فعالیت آنزیم-های گوارشی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchys mykiss)

تشکیل مایکوتوکسین­ها در مواد غذایی یک معضل جهانی است که با اثر بر فیزیولوژی گوارش آبزیان موجب کاهش عملکرد آن­ها می­شوند. در این مطالعه تعداد 540 قطعه ماهی قزل آلای رنگین کمان 2/0±3 گرمی در 9 تیمار با سطوح مختلف سموم آفلاتوکسین ب1 (0، 25 و ppb 50) و زیرالنون (0، 200 و ppb 400) در جیره غذایی به مدت 4 هفته پرورش یافتند و در پایان نمونه­های زوائد پیلوریک جهت سنجش فعالیت آلکالین پروتئاز، لیپاز و آمی...

[ 13 ] - Simultaneous effect of stocking density, dietary aflatoxin B1 and medicinal plant multi-blend on digestive physiology of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

The effect of stocking density and dietary aflatoxin B1 along with including rosemary and thyme powders on digestive enzymes activity of rainbow trout was evaluated. 600 fish with an average weight of 90±3 were randomly allotted into six experimental groups consisted of (1) stocking at 15 kg.m-3- feeding diet devoid of aflatoxin, (2) stocking at 45 kg.m-3-feeding diet devoid of aflatoxin, (3) s...

[ 14 ] - Single and combined effects of Chicory (Cichorium intybus L.) and Hypericum perforatum extracts on immune indices and antioxidant enzymes activity of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

The aims of present study were to investigate the effects of Chicory (Cichorium intybus L.) and Hypericum perforatum extracts on immune indices and antioxidant enzymes activity of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). For this purpose, 720 fish with an average weight of 100±5 g were randomly allocated to four distinct treatments including: a control group, 3% chicory extract, 3% extract of H. pe...

[ 16 ] - Dietary Chlosterol Requirement of Juvenile Narrow-clawed Crayfish (Astacus leptodactylus) in a Recirculating Aquaculture System

Dietary cholesterol has been shown to be essential for several crustacean species. However, cholesterol requirement of narrow-clawed crayfish has not been reported. Therefore, a 12-week feeding trial was conducted to determine deitary cholesterol requirement of narrow-clawed crayfish. Juvenile crayfish with an average body weight of 13.8±1 g mean weight were intensively stocked in an indoor rec...