سروی مغانلو, کوروش

دانشگاه ارومیه

[ 1 ] - تاثیر آرتمیا فرانسیسکانا (Artemia franciscana) غنی شده با روغن ماهی و روغن سویا همراه با ویتامین E بر ساختار زوائد پیلوریک در لارو تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus)

در این پژوهش تاثیر غنی سازی آرتمیا فرانسیسکانا (Artemia franciscana) با روغن ماهی و سویا همراه با ویتامینE  بر ساختار زوائد پیلوریک در لارو تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) بررسی شد. بدین منظور 1500 قطعه لارو با میانگین وزنی 2±51 میلی‌گرم به طور تصادفی در 15 مخزن توزیع گردیدند. سپس لاروها در قالب 5 تیمار آزمایشی با آرتمیای غنی نشده (گروه شاهد)، آرتمیای غنی شده با روغن سویا و 15 درصد ویتامین ...

[ 2 ] - تاثیر عوامل فیزیکوشیمیایی آب بر تغییرات فصلی، پراکنش و تراکم گروه سخت-پوستان پلانکتونی تالاب سولدوز (حوزه جنوبی دریاچه ارومیه)

با توجه به اینکه دریاچه ارومیه روز به روز به سمت خشک شدن می­رود، ضرورت اعمال شرایط مدیریتی مناسب در تالاب‌های اقماری این دریاچه مثل تالاب سولدوز جهت ارائه راهکار مناسب برای مدیریت رژیم هیدرولوژیکی احساس می­شود. تالاب سولدوز در استان آذربایجان غربی و بخش جنوبی دریا ارومیه قرار دارد که از لحاظ اکولوژیکی دارای ارزش‌ است. تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش عوامل فیزیکوشیمیایی آب و تاثیر آن بر روی جوامع زئ...

[ 3 ] - تاثیر استفاده مجزا و تلفیقی پروبیوتیک Pediococcus acidilactici و پودر قارچ Agaricus bisporus بر برخی شاخص‌های خونی و شاخص‌های ایمنی غیراختصاصی سرم در بچه ماهی کپور معمولی پرورشی (Cyprinus carpio)

این تحقیق به منظور بررسی اثر پروبیوتیک  Pediococcus acidilacticiو پودر قارچ Agaricus bisporus  جیره غذایی بر شاخص‌های خونی و ایمنی غیراختصاصی سرم در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) انجام گرفت. بعد از ۲ هفته سازگاری بچه ماهیان با میانگین وزنی ۶۹/۰±۰۶/۱۹ گرم با شرایط آزمایشگاه، تعداد ۱۸۰ قطعه در ۱۲ تانک فایبرگلاس با تراکم ۱۵ قطعه در هر تانک توزیع گردید. سپس در قالب طرح کاملاً تصادفی به مدت ...

[ 4 ] - مطالعه اثرات مزمن نانو ذرات نقره بر رشد، بازماندگی و ویژگی‌های تولید مثلی آرتمیای دریاچه ارومیه (Artemia urmiana)

فناوری نانو و مخاطرات محیط زیستی آن بویژه برای آبزیان به شکل روز افزونی در حال گسترش است. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر نانوذره نقره بر میزان رشد و بازماندگی Artemia urmiana اجرا شد. این پژوهش در قالب 5 تیمار شامل، گروه شاهد، 001/0، 01/0، 1/0و 1 میلی­گرم بر لیتر نانوذره نقره در 4 تکرار انجام شد. بدین منظور تعداد 500 ناپلی تازه از تخم خارج شده پس از شمارش و انتقال به ظروف پرورش یک ...

[ 5 ] - کارآیی جاذب ترکیبی مکمل شده با جیره غذایی در کاهش سمیت آفلاتوکسین ب1 و بهبود ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثر غلظت‌های مختلف سم آفلاتوکسین ب1 و کارایی نوعی جاذب ترکیبی بر شاخص‌های خونی و بیوشیمیایی سرم خون و بافت کبد ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان انجام پذیرفت. به این منظور تعداد 414 قطعه بچه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (20/1±67/9 گرم) در قالب 6 تیمار با جیره‌های حاوی 3 سطح آفلاتوکسین (ppb 0، 25 و 50) و دو سطح جاذب (صفر و 5 درصد) به مدت 60 روز پرورش داده شدند. در پایان آزمایش از ن...

[ 6 ] - آسیب شناسی نانوذره مس بر بافت کبد و فراسنجه‌های خونی و بیوشیمیایی بچه‌ماهی قزل‌آلای‌رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) پیش و پس از یک دوره بازیابی

  امروزه با توجه به رشد سریع و افزایش روز افزون کاربرد نانو ذرات، احتمال ورود این مواد به محیط‌ های آبی و بروز مسمومیت در آبزیان وجود دارد. در مطالعه حاضر 135 قطعه بچه ماهی‌ ‌قزل‌آلای رنگین‌کمان با وزن متوسط 30 گرم میان 3 تیمار، در قالب یک طرح کاملا تصادفی دو مرحله‌ای، توزیع شدند. طی 21 روز نخست (مرحله اول) ماهیان در معرض غلظت‌های مختلف نانوذره مس شامل گروه شاهد (بدون نانوذره) ، ppb 25 و ppb 50...

[ 7 ] - آسیب شناسی اثرات سطوح مختلف نانوذره مس در آب بر آبشش بچه ماهی قزل-آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) پیش و پس از یک دوره بازیابی

مطالعه حاضر به منظور بررسی آسیب‌های نانو ذره مس بر ساختار بافت آبشش بچه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان در پیش و پس از یک دوره بازیابی طرح ریزی شد. برای این منظور مجموعا 135 قطعه بچه ماهی با وزن متوسط 30 گرم به صورت تصادفی در مخازن90 لیتری توزیع گردیدند. بچه ماهیان به مدت 21 روز تحت سه تیمار مختلف نانو ذره شامل 0، 25 و 50 میکروگرم در لیتر نانوذره مس قرار گرفتند و همچنین با هدف بررسی امکان ترمیم آسیب‌ه...

[ 8 ] - اثر حفاظتی افزودن اسانس دارچین (Cinnamomum verum) به جیره غذایی در کاهش سمیت آفلاتوکسین B1 در بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر حفاظتی اسانس دارچین در کاهش سمیت آفلاتوکسین B1 جیره غذایی بچه ماهیان قزل­آلای رنگین کمان با تاکید بر شاخص­های خونی، بیوشیمی سرم و آسیب شناسی بافت کبد انجام پذیرفت. بدین منظور ماهیان در 6 تیمار آزمایشی متشکل از 3 سطح آفلاتوکسین (0، 25 و 50)ppb و دو سطح اسانس (0 و 1 درصد) هر کدام به سه تکرار تقسیم گردیدند. آزمایش به مدت 60 روز ادامه داشت. در انتهای آزمایش جهت بررسی شا...

[ 9 ] - اثر متقابل سمیت آفلاتوکسین ب 1 و زیرالنون بر ایمنی سلولی و هومورال ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

مواد غذایی در معرض طیف گسترده‌ای از آلودگی‌های مایکوتوکسینی مانند آفلاتوکسین ‌ب 1 و زیرالنون ‌هستند. مطالعه حاضر با هدف بررسی همزمان آثار سموم آفلاتوکسین‌ ب 1 و زیرالنون انجام گرفت. به این منظور 540 قطعه بچه‌ماهی قزل‌آلای رنگین-کمان (2/0±0/3گرم) در قالب 9 تیمار متشکل از 3 سطح آفلاتوکسین‌ ب 1 (0، 25 و ppb50) و 3 سطح زیرالنون (0، 200 و ppb 400) به مدت 30 روز پرورش یافتند. تعداد گلبول‌های قرمز و س...

[ 10 ] - بررسی اثر لسیتین سویا بر برخی شاخص های ایمنی و بیوشیمی خون پیش مولدین ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)

DOR: 98.1000/1562-1057.1397.9.29.0.34.1576.41 مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثر استفاده لسیتین سویا بر برخی از پارامترهای فیزیولوژی نظیر ایمنی، هماتولوژیک، بیوشیمیایی سرم خون و آنزیم­های آنتی­اکسیدانی پیش مولدین ماهی آزاد دریای خزر انجام پذیرفت. برای این منظور تعداد 90 قطعه ماهی (10±350گرم) بصورت تصادفی در سه تیمار (هر کدام با 3 تکرار) تقسیم شدند. ماهیان گروه اول (شاهد) فقط با غذای پایه، گروه دو...

[ 11 ] - اثر لسیتین سویا بر شاخص‌‌های رشد، ترکیب شیمیایی، فعالیت آنزیم‌‌های گوارشی و ریخت‌‌سنجی روده ماهی آزاد خزر (Salmo trutta caspius)

مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثر لسیتین سویا بر شاخص‌‌های رشد، ترکیب لاشه، فعالیت آنزیم‌‌های گوارشی و ریخت‌‌سنجی ‌‌روده پیش مولدین ماهی آزاد دریای خزر انجام شد. برای این منظور تعداد 90 عدد ماهی آزاد (10±350گرم) بصورت تصادفی در سه تیمار (هر کدام با 3 تکرار) تقسیم شدند. ماهیان گروه اول (شاهد) با غذای پایه مرکز، گروه دوم غذای پایه به همراه 12% روغن سویا، گروه سوم غذای پایه بعلاوه 6% روغن سویا و 6% ل...

[ 12 ] - اثر ستیهندگی سطوح مختلف آفلاتوکسین ب1 و زیرالنون جیره غذایی بر فعالیت آنزیم-های گوارشی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchys mykiss)

تشکیل مایکوتوکسین­ها در مواد غذایی یک معضل جهانی است که با اثر بر فیزیولوژی گوارش آبزیان موجب کاهش عملکرد آن­ها می­شوند. در این مطالعه تعداد 540 قطعه ماهی قزل آلای رنگین کمان 2/0±3 گرمی در 9 تیمار با سطوح مختلف سموم آفلاتوکسین ب1 (0، 25 و ppb 50) و زیرالنون (0، 200 و ppb 400) در جیره غذایی به مدت 4 هفته پرورش یافتند و در پایان نمونه­های زوائد پیلوریک جهت سنجش فعالیت آلکالین پروتئاز، لیپاز و آمی...

[ 13 ] - Simultaneous effect of stocking density, dietary aflatoxin B1 and medicinal plant multi-blend on digestive physiology of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

The effect of stocking density and dietary aflatoxin B1 along with including rosemary and thyme powders on digestive enzymes activity of rainbow trout was evaluated. 600 fish with an average weight of 90±3 were randomly allotted into six experimental groups consisted of (1) stocking at 15 kg.m-3- feeding diet devoid of aflatoxin, (2) stocking at 45 kg.m-3-feeding diet devoid of aflatoxin, (3) s...

[ 14 ] - Single and combined effects of Chicory (Cichorium intybus L.) and Hypericum perforatum extracts on immune indices and antioxidant enzymes activity of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

The aims of present study were to investigate the effects of Chicory (Cichorium intybus L.) and Hypericum perforatum extracts on immune indices and antioxidant enzymes activity of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). For this purpose, 720 fish with an average weight of 100±5 g were randomly allocated to four distinct treatments including: a control group, 3% chicory extract, 3% extract of H. pe...

[ 15 ] - اثر پودر گیاهان دارویی، تراکم پرورش و آلودگی جیره غذایی با آفلاتوکسین بر فعالیت آنزیم‌های گوارشی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان

در پژوهش حاضر اثر استفاده از پودر گیاهان دارویی (رزماری و آویشن) بر فعالیت آنزیم‌های گوارشی روده‌ی ماهی قزل‌آلای رنگین‌گمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با جیره غذایی آلوده به آفلاتوکسین B1 در تراکم‌های مختلف پرورش مورد ارزیابی قرارگرفت. بدین منظور 600 قطعه ماهی با میانگین وزنی 3±90 گرم، در 6 تیمار آزمایشی شامل دو تراکم پرورش (15 و 45 کیلوگرم بر متر مکعب)، حضور سم آفلاتوکسین در جیره غذایی (0...