گونه جدیدی از جنس مارچوبه (Asparagus) در ایران

نویسندگان

  • مصطفی اسدی استاد پژوهش موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
چکیده مقاله:

گونه  Asparagus touranensisمتعلقبهزیرجنس  Asparagopsis  بوده و قرابت و ارتباط آن با زیر گونه Asparagus capitatus subsp. gracilis در برگ های خاری قاعده ساقه، شکل کلادود و فرم رویشی است.  تفاوت  این دو تاکسون در محل مفصل دم گل، اندازه کلادود، اندازه دم گل و نسبت دم گل به پوشش گل است. این تاکسون به عنوان گونه‌ای جدید از ایران گزارش می گردد. این گونه از مناطق مختلف ایران شامل سمنان، خراسان ، خوزستان و هرمزگان جمع آوری شده است. ویژگیها، محل دقیق جمع‌آوری، رویشگاه، پراکنش جغرافیایی و آخرین وضعیت نامگذاری گونه توضیح داده می‌شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

گونه جدیدی از جنس مارچوبه (asparagus) در ایران

گونه  asparagus touranensisمتعلقبهزیرجنس  asparagopsis  بوده و قرابت و ارتباط آن با زیر گونه asparagus capitatus subsp. gracilis در برگ های خاری قاعده ساقه، شکل کلادود و فرم رویشی است.  تفاوت  این دو تاکسون در محل مفصل دم گل، اندازه کلادود، اندازه دم گل و نسبت دم گل به پوشش گل است. این تاکسون به عنوان گونه ای جدید از ایران گزارش می گردد. این گونه از مناطق مختلف ایران شامل سمنان، خراسان ، خوزستا...

متن کامل

گزارش گونه جدیدی از Asparagus ، تیره Asparagaceae برای فلور ایران

گونه Asparagus capitatus subsp. gracilis برای اولین بار از ایران گزارش می گردد. این گونه از جنوب سیستان و بلوچستان جمع آوری شده است. ویژگیها، محل دقیق جمع آوری، رویشگاه، پراکنش جغرافیایی و آخرین وضعیت نامگذاری گونه توضیح داده می شود.

متن کامل

گونه جدیدی از جنس Galium از ایران

گونه Galium tehranicum به عنوان گونه جدید نامگذاری و شرح داده می‌شود.

متن کامل

گونه جدیدی از جنس Scorzonera، تیره Asteraceae از نطنز، ایران

Scorzonera karkasensis Safavi به عنوان گونه جدیدی از ایران معرفی و نشانویژه‌های ریختی آن با نزدیکترین آرایه مقایسه شده است. گونه جدید از نظر ریختی نزدیک به S. tenax Rech. f.بوده و با توجه به تفاوتهایی که در یقه، ساقه‌ها، برگها، براکته‌ها، گلچه‌ها و فندقه‌ها دارد از آن جدا می‌شود. نقشه پراکندگی، نقاشی و تصویرگونه جدید نیز ارایه شده است.

متن کامل

گونه جدیدی از جنس .Calligonum L در ایران

گونه  Calligonum spinosetosum به عنوان گونه بومی و جدید از استان اصفهانن، بیابانهای  شمال آران و بیدگل نامگذاری و معرفی می‌گردد . این گونه  با همه گونه های ایرانی با داشتن تارهای میوه سوزنی، دوشاخه با حدود 6 میلی متر طول متمایز می گردد.

متن کامل

گونه جدیدی از جنس گون (Astragalus L. ) در ایران

گونه Astragalus memoriosus  از بخش ‍Caraganella به عنوان گونه جدیدی معرفی و شرح داده می‌شود. از ویژگیهای این گونه در بخش، بلندی آن به طول حدود 100 سانتی‌متر، بلندی پایک گل‌آذین و ساقه‌های نقره‌ای رنگ است. گونه مذکور با داشتن اختصاصات زیر از گونه نزدیک خود A. reshadianusتشخیص داده می‌شود. طول پایک گل‌آذین بلند، خوشه به طول 8 تا 12 سانتی‌متر (نه 5/1 تا 2 سانتی‌متر)، کاسه‌گل پوشیده از کرکهای سیاه ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 19  شماره 1

صفحات  44- 46

تاریخ انتشار 2013-07-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023