مصطفی اسدی

استاد پژوهش، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

[ 1 ] - کاربرد تاکسونومیکی کرکهای دمگل و خورجینک در گونه‌های .Brassicaceae) Alyssum L) ایران

کرک­های خورجینک و دمگل 37 گونه از جنس Alyssum در ایران مورد بررسی قرار گرفت. شکل کرکها از ستاره­ای تا ساده و درختی تغییر می­کند. فرم ستاره­ای معمول­ترین شکل است. Alyssum Section بیشترین تنوع را در کرک­هایش دارد. بعضی از گونه­ها دارای دو نوع کرک بر روی سیلیکول­هایشان هستند. شکل کرک در گونه­هایی مانند A. hirsutum و A. heterotrichome آنها را از سایر گونه­ها متمایز می­نماید. در مجموع، شکل کرک­ها در...

[ 2 ] - نکاتی در مورد جنس (Piptatherum P. Beauv. (Poaceae در ایران

Piptatherum denaense به­ عنوان گونه­ ای جدید از کوه دنا در جنوب غرب ایران شرح داده می­ شود. این گونه با داشتن پوشینه بدون کرک در بخش تحتانی و انتهایی، بساک بدون کرک و برگ­ های رویشی باریک از گونه نزدیک به آن، P. laterale، تفاوت دارد.  P. holciforme subsp. holciforme var. glabrum به ­عنوان یک واریته مشخص مورد تایید قرار نمی­ گیرد.  P. sphacelatum که قبلا با گونه P. molinioides مترداف شده بود با ...

[ 3 ] - گونه جدید از جنس .Saponaria L تیره میخک از ایران

گونه‌های جنس .Saponaria L از نظر ریخت‌شناسی شباهت زیادی به هم دارند به طوری که تاکسونومی این جنس از دیر باز موضوعی چالش برانگیز بوده است. به منظور روشن شدن وضعیت تاکسونومی این جنس در ایران نمونه‌های هرباریوم­های TARI (هرباریوم مرکزی ایران)، IRAN (مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی) و FUMH (مشهد) به دقت مورد بررسی قرار گرفت. صفات میکرومورفولوژیکی از جمله دانه و دانه گرده نیز مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت...

[ 4 ] - گونه جدیدی از جنس مارچوبه (Asparagus) در ایران

گونه  Asparagus touranensisمتعلقبهزیرجنس  Asparagopsis  بوده و قرابت و ارتباط آن با زیر گونه Asparagus capitatus subsp. gracilis در برگ های خاری قاعده ساقه، شکل کلادود و فرم رویشی است.  تفاوت  این دو تاکسون در محل مفصل دم گل، اندازه کلادود، اندازه دم گل و نسبت دم گل به پوشش گل است. این تاکسون به عنوان گونه‌ای جدید از ایران گزارش می گردد. این گونه از مناطق مختلف ایران شامل سمنان، خراسان ، خوزستا...

[ 5 ] - مطالعه تاکسونومیکی بلوط‌های لوب دار جنگلهای زاگرس

جنس بلوط دارای حدود 500 گونه در سراسر جهان می‌باشد. گروه بلوط‌های با برگ لوب‌دار دارای بیشترین گونه نسبت به سایر گروهها ی این جنس می باشد. در این پروژه پراکنش گونه‌های بلوط با برگ لوب‌دار در رشته کوه زاگرس مورد مطالعه قرار گرفته است. جوانشیر 6 گونه و مینسکی 2 گونه از این گروه را برای زاگرس بیان کرده اند. نمونه‌ها بر اساس کارهای قبلی صورت گرفته، فلور سایر کشورها، عکس های دیجیتال از هرباریومهای ب...

[ 6 ] - مروری بر جنس نمدار در ایران، گزارش‌ها و گونه‌های جدید

در این مطالعه، تعداد زیادی نمونه درختی از رویشگاه‌های مختلف و نمونه‌های هرباریومی مورد مطالعه قرار گرفت. مشکلات تاکسونومیک فراوانی در رابطه با شناسایی گونه‌های جنس نمدار در ایران وجود دارد، نتایج مطالعات تعدادی از گیاه‌شناسان بر روی این جنس، تنها نمایانگر حضور گونه Tilia platyphyllos و در مطالعات برخی گونه Tilia dasystyla  و در تعدادی هم گونه Tilia rubra  در ایران است. در واقع نتایج مطالعات اکث...

[ 7 ] - کاربرد مورفولوژی فندقه در رده بندی چند گونه از قاصدک (Asteraceae tribe Cichorieae) در ایران

میکرومورفولوژی هفده گونه متعلق به جنس قاصدک (تیره آفتابگردان) با استفاده از میکروسکوپ الکترونی مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه دوازده صفت کمی و کیفی از قبیل طول، عرض و رنگ فندقه، نوع و اندازه تزئینات بدنه فندقه، طول منقار، طول و رنگ پاپوس بررسی شد. آنالیز خوشه­ای و آنالیز مولفه اصلی داده­ها نشان داد که میکرومورفولوژی فندقه در تفکیک گونه‌ها از یکدیگر نقش مهمی داشته در حالیکه جداسازی در سطح ب...

[ 8 ] - اهمیت سیستماتیکی میکرو-مورفولوژی دانه در جنسStellaria L. و نزدیکترین خویشاوندانش (Caryophyllaceae) در ایران

در این مطالعه، میکرو- مورفولوژی 8 گونه از جنس Stellaria و دو جنس از نزدیکترین خویشاوندانش، توسط میکروسکوپ الکترونی نگاره بررسی شدند. تنوع زیادی در میکرومورفولوژی پوشش دانه یافت شد و 4 الگوی سلولی متفاوت مشاهده شد. شکل سلول­های پوششی به صورت چند ضلعی کشیده، چند ضلعی پهن، چند ضلعی درهم تنیده و چند ضلعی نامنظم تعیین شدند. تنوع در تزیینات سلول­های پوششی به خوبی اندازه و شکل آنها می­تواند صفات تشخیص...

[ 9 ] - یادداشت هایی از جنس Bromus L. (Poaceae)در ایران

این مقاله شامل گزارش دو گونه جدید از جنس Bromus L.  برای فلور ایران است. گونه Bromus diandrus-rigidusمجموعه‌ای پیچیده از گونه‌های تتراپلوئید تا اکتاپلوئید می‌باشد که پژوهشگران آنها را به طریق مختلف طبقه‌بندی می‌کنند. گونه‌ی B. rigidus با یک نمونه از منطقه جنگلی پارک ملی گلستان گزارش می‌شود و ضمن آن که با تاکسون های خویشاوند خود مقایسه خواهد شد تصویری از آن ارائه می‌گردد. همچنین گونه‌ی B. sewerz...

[ 10 ] - گونه جدید Ornithogalum khuzestanicum (Hyacinthaceae)از خوزستان

Ornithogalum khuzestanicum  به عنوان گونه جدید از خوزستان شرح داده می‌شود. این گونه مشابه گونه‌هایO. brachystachys C. Koch  و O. arcuatum Stev. بوده و از نظر طول ساقه، حاشیه برگ، طول گل آذین، طول برگه، طول دمگل و تزیینات سطح بذر و دانه گرده با آنها اختلاف دارد.

[ 11 ] - تغییر جایگاه رده بندی Astragalus remotiflorus subsp. nigrohirsutusبه سطح گونه بر اساس مطالعات ریخت شناسی و گزارش جدید کروموزومی

گونهAstragalus remotiflorus   با سه زیر گونه معرفی شده که همگی انحصاری ایران می‌باشند. زیرگونه remotiflorus subsp. nigrohirsutus Astragalus  انحصاری استان فارس است و در ارتفاعات خرمن‌کوه فسا یافت می‌گردد. در این تحقیق این زیرگونه با زیرگونه Astragalus remotiflorus subsp. remotifluors    مورد مطالعه سیتولوژیکی و مورفولوژیک قرار گرفت. همچنین خصوصیات مورفولوژیکی آن با زیرگونه Astragalus remotiflor...

[ 12 ] - مورفولوژی دانه گرده Rheum L. (Polygonaceae) در ایران

مورفولوژی دانه گرده جنس  Rheum L. (Polygonaceae) در ایران با استفاده از میکروسکوپ نوری (LM) و میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM) مطالعه شد. دانه‌های گرده در نمای قطبی معمولا دارای تقارن محوری، در دو قطب مشابه، وسه شیاری اند در حالی که در نمای استوایی دایره‌ای شکل‌اند. تزیینات سطح اگزین متغیر است و به شکل‌های با منافذ پراکنده تا منفذ‌دار، میخچه‌های پراکنده (Rh. turkestanicum)، منافذ کشیده، میخچه دا...

[ 13 ] - گونه جدید Minuartia sabalanica (Caryophyllaceae) از شمال غربی ایران

مطالعه برای بازنگری جنس Minuartia درایران، منجر به معرفی گونه جدید Minuartia sabalanica به دنیای علم شد. این نمونه که از شمال غربی ایران جمع آوری شده، از نظر ریخت شناسی بهM. rimarum، گونه‌ای انحصاری مناطق مرکزی ترکیه، و نیز M. umbellulifera  که قبلا از ترکیه و ایران شناخته شده بوده، نزدیک است. صفات تشخیصی گونه جدید بحث شده است. هم چنین دیاگنوز لاتین، شرح و تصویر گونه جدید آورده شده است.

[ 14 ] - معرفی گونه Gaillonia dezfulensis به عنوان گونه‌ای جدید از جنوب غرب ایران

گونه Gaillonia dezfulensis به عنوان گونه ای جدید از کو ه سالن در شمال دزفول در استان خوزستان نامگذاری و معرفی می‌گردد. این گونه با گونه‌های نزدیک به آنG. bruguieri  وG. kandaharensis مقایسه می‌گردد و با داشتن برگهای به ظاهر سه لوبه به خوبی از سایر گونه‌ها متمایز می‌گردد.

[ 15 ] - بررسی آرایه شناسی جنس Acanthophyllum از تیره میخک در ایران

در این پژوهش، جنس Acanthophyllum C. A. Mey. در ایران مورد برسی تاکسونومی قرار گرفته است. سه گونه­ی زیر به سطح واریته­هایی از گونه­ی A. bracteatum Boiss. تنزل یافته اند. A. gracile Bunge ex Boiss., A. pachycephalum Schiman-Czeika & A. kandaharicum Gilli همچنین نه مترادف­سازی به شرح ذیل ایجاد شد: گونه‌های A. khuzistanicum Rech. f.  و A. leucostegium Schiman-Czeika مترادف گونه A. bracteatum Bois...

[ 16 ] - معرفی یک گونه جدید جنس (Caryophyllaceae) Arenaria L. متعلق به بخش Capillares از ایران

به منظور نگارش فلور جنس .Arenaria L برای ایران و طی جمع آوری های انجام شده در بسیاری از مناطق محل پراکنش گونه‌های این جنس و مناطق مشابه احتمالی و مطالعه و شناسایی آنها؛ یک گونه جدید در منطقه رویشی گزارش نشده شناسایی گردید که برای ایران و جهان گیاهشناسی جدید بوده و تحت نامArenaria kandavanensis  شرح داده می‌شود. تفاوت خصوصیات گیاهشناسی این گونه نیز با گونه نزدیک به آنA. lychnidea M. Bieb.   توضی...

[ 17 ] - بررسی ریز ریخت‌شناسی و تشریحی گونه Puccinellia dolicholepis به عنوان گزارش جدید برای فلور ایران

گونه Puccinellia dolicholepis (V. Krecz.) V. Krecz. که ازشمال غرب ایران جمع آوری شده است، برای اولین بار از ایران و نیز محدوده فلورا ایرانیکا گزارش می­گردد. این گونه با نزدیکترین گونه‌ خود در ایران P. bulbosa (Grossh.) Grossh. مقایسه شده و نیز ویژگی‌های ریز ریخت‌شناسی و تشریحی آن توصیف می‌گردد.

[ 18 ] - بررسی‌های سلول شناسی برخی گونه های جنس (Acantholimon (Plumbaginaceae از ایران

شمارش کوموزومی 14 گونه از جنس Acantholimon  گزارش می‌شود که همگی آنها متعلق به ایران بوده  و13 گونه برای اولین بار گزارش می‌شوند. بر اساس مطالعه انجام یافته اعداد 7  و8 به عنوان اعداد پایه کروموزومی معرفی می‌شود

[ 19 ] - ریخت‌شناسی، ریزریخت‌شناسی و بررسی‌های تشریحی گروه آرایه‌های متعلق به گونه Chenopodium album

در فلور ایرانیکا گونه  Chenopodium album دارای دو زیر گونه Ch. album subsp. album   و   Ch. album subsp. iranicum است. در فلور ایران Chenopodium album دارای سه زیر گونه Ch. album subsp. album ، Ch. album subsp. iranicum    و Ch. album subsp. striatum است. زیر گونه Ch. album subsp. striatum مترادف Ch. strictum  می‌باشد. در این تحقیق زیر گونه Chenopodium album subsp. iranicum به سطح گونه ارتقاء م...

[ 20 ] - بازنگری جنس .Asteraceae, Senecioneae) Senecio L) در ایران

جنس Senecio براساس منابع و نمونه­های هرباریومی مورد بازنگری قرار گرفته­است. کلید شناسایی 22 تاکسون پذیرفته­شده تهیه شده­است. مراکز تنوع و نقشه پراکنش گونه­های این جنس در ایران نشان داده می‌شود، هم­چنین ترتیب گونه­ها به همراه اسامی مترادف و برخی نمونه‌های دیده شده ارائه می گردد. به علاوه زیر گونه­یS. erucifolius subsp. erucifolius که از شمال­غربی ایران جمع­آوری شده، برای اولین بار از ایران گزارش...

[ 21 ] - چهار گونه جدید از جنس Asteraceae) Cousinia ) در ایران

چهار گونه جدید جنس .Cousinia Cass از ایران شرح داده می‌شود. گونه  C. barezica بر اساس نمونه‌ای که از سلسله جبال بارز در استان کرمان جمع آوری شده شرح داده می‌شود. این گونه متعلق به بخش Spinuliferae  است و با گونه‌های C. longifolia  و C. sicigera  نزدیکی دارد ولی با هر دو گونه در داشتن برگهای دو‌رنگ در مقابل برگهای یک رنگ تفاوت دارد. گونه C. isfahanica بر اساس نمونه‌ای که از اصفهان، سمیرم، ونک جم...

[ 22 ] - یک گزارش و یک گونه جدید از جنس (Poa L. (Poaceae برای فلور ایران

گونه Poa damavandica  به عنوان گونه‌ای جدید از Stenopoa subsect. Sect. Stenopoa معرفی می‌شود. این گونه که از ارتفاعات دماوند جمع‌آوری شده است، دارای ویژگی‌های منحصر به فردی است که آن‌ را از گونه‌هایی مثل P. araratica و P. strerilis که در ایران موجودند و همچنین P. stepposa و P. rangkulensis جدا می‌کند. نزدیکترین گونه‌ها به این تاکسون, P. stepposa از اروپا, آسیای مرکزی، سیبری, مغولستان و P. rangk...

[ 23 ] - یک گونه جدید و منحصر به فرد از جنس افرا به نام (Acer mazandaranicum (Aceraceae از جنگلهای ساری، شمال ایران

گونه Acer mazandaranicum، به عنوان گونه جدیدی از شمال ایران نامگذاری و شرح داده می‌شود. این گونه با داشتن ویژگی‌های زیر از سایر افراهای ایران متفاوت است. برگ‌ها چرمی و ضخیم، حاشیه پنجه های برگ صاف یا مواج، نوک پنجه‌ها به سه پنجه فرعی کوچک تقسیم شده، دو پنجه کناری خیلی کوچک یا دندانه‌ای، برگ‌های شاخه‌های زایا و انتهایی درخت سه پنجه‌ای، گل آذین دیهیمی آویزان با دم گل‌آذین و دم‌گل‌های خیلی بلند، م...

[ 24 ] - گونه جدید Linaria boushehrensis از ایران

گونه جدید (Linaria boushehrensis (Scrophulariaceae از ایران معرفی و شرح داده می‌شود. این گونه متعلق به بخش Diffusae  است و با گونه نزدیک خود Linaria albifrons  مقایسه می شود. گونه جدید با گونه مذکور در داشتن برگه‌های بلندتر، جام گل بلندتر،  مهمیز بلندترو همچنسن کپسول کوچک‌تر و داشتن الگوی متفاوت سلولهای سطحی دانه و کپسول تفاوت دارد.

[ 25 ] - مطالعاتی روی جنس Hieracium در ایران

در بررسی تاکسونومیکی بر روی جنس Hieraciumدر ایران که بر اساس مطالعات نمونه های هرباریومی و جمع آوری شده صورت گرفت، H. ×sintenisiiو H. ×pannoniciforme  از بخش sect. Praealtina، H. pollichia از بخش sect. Vulgata و H. echioides Lumn. subsp. echioides از بخش sect. Echinina  برای اولین بار از ایران گزارش می شوند. گونه‌های H.×procerigenum  با  H.×auriculoides  و H. ×woronowianum با H. ×maschukenseمتر...

[ 26 ] - گزارش‌های جدید از جنس هاپلوفیلوم (تیره سداب) از ایران

جنس هاپلوفیلوم در ایران دارای30 گونه است که 14 گونه آن انحصاری ایران هستند. فلور ایران برای تیره Rutaceae  تدوین یافته و در این مقاله گونه‌های H. erythraeum  و H. ptilostylum و  H. tenueبرای اولین بار از ایران گزارش می‌شوند.

[ 27 ] - زیر گونه جدید و گزارشی جدید از جنس Linaria از ایران

زیر گونه Linaria chalepensis subsp. gorganensis که از گرگان جمع‌آوری شده است به عنوان زیر گونه جدید شرح داده می‌شود. قرابت و ارتباط آن با زیر گونهsubsp. chalepensis  Linaria chalepensis مورد بحث قرار می‌گیرد. این گونه متعلق به بخش Macrocentrum  است. این زیر گونه با داشتن گل‌آذین و کاسبرگ‌های بلندتر از زیر گونه نزدیک خود یعنی Linaria chalepensis subsp. chalepensis قابل تشخیص می‌باشد. به علاوه گو...

[ 28 ] - گزارش گونه Taraxacum aurantiacuDahlstm Dahlst برای اولین بار از ایران

گونه Taraxacum aurantiacum که از استان‌های همدان و آذربایجان غربی جمع‌آوری شده‌است برای اولین بار از ایران گزارش می‌گردد.

[ 29 ] - بررسی های تاکسونومی جنس Sisymbrium در ایران

جهت بررسی تاکسونومی جنس Sisymbrium  در ایران نمونه های گیاهی جنس در هرباریوم های مختلف ایران مطالعه و جهت تکمیل مطالعات به رویشگاه های گیاهان مراجعه گردید. کلید شناسایی گونه ها و واحد های تحت گونه ارایه می‌گردد و شرح جنس و گونه ها برای درج در فلور ایران تهیه شده است. همچنین لیست کوتاهی از نمونه های دیده شده ارایه می‌گردد. بر اساس تحقیقات انجام یافته گونه Sisymbrium integrrimum مترادف گونه  S. b...

[ 30 ] - گزارشی جالب: گونه Kabulia akhtarii چیست؟

طی مطالعه فلور زیر خانوادهParonychioideae  از تیره  Caryophyllaceaeو شناسایی نمونه‌های مربوط به جنس Paronychia در هرباریوم موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، گونه Kabulia akhtarii Bor & Fischاز زیر خانوادهParonychioideae  حذف و به عنوان مترادف گونهPolygonum molliaeforme Boiss.  از تیرهPolygonaceae برای اولین بار معرفی می‌شود. 

[ 31 ] - الگوهای انتشار جنس (Acantholimon (Plumbaginaceae در ایران

انتشار جغرافیایی جنس Acantholimon در ایران مورد بحث قرار می‌گیرد. در مجموع تعداد79 گونه از جنس Acantholimon  در ایران تشخیص داده می‌شود که 65 گونه آن انحصاری ایران است.  تعلق گونه‌ها در نواحی رویشی شناخته شده در ایران شامل نواحی اروپایی سیبریایی (بدون گونه)، ایرانی تورانی (79 گونه) و صحرایی سندی (1 گونه) و حوزه‌های شناخته شده در ایران شامل حوزه‌های خزری (بدون گونه)، آذربایجانی (23 گونه)، شمال خ...

[ 32 ] - گزارش گونه Cephalorrhynchus tuberosus برای اولین بار از ایران

گونه Cephalorrhynchus tuberosus به عنوان گزارش جدیدی از ایران معرفی می گردد. این گونه از نظر طول پاپوس و داشتن پاپوس های زبر از گونه نزدیک خود C. rechingerianus  قابل تشخیص است. این گونه از آذربایجان شرقی بین اهر و تبریز جمع آوری شده است. کلید شنا سا یی برای گونه های Cephalorrhynchusموجود در ایران ارائه شده است.

[ 33 ] - تشریح مقایسه‌ای ساقه در چهار جنس از قبیلهSalsoleae تیره Chenopodiaceae

ساختمان تشریحی هجده گونه از چهار جنس  Haloxylon , Anabasis , Hammada,Seidlitziaاز تیره اسفناج مورد بررسی قرار گرفت. با وجود تشابهات مورفولوژیک و اشکالات موجود در تفکیک این تاکسونها بر حسب صفات مذکور،صفات آناتومی متمایز کننده ای در سطح جنس و گونه شناسایی شد. با استفاده از تاکسونومی عددی ،قرابت بین تاکسونها بررسی شده وتفکیک تاکسونها بر حسب صفات مورفولوژیک با نتایج این پژوهش تفاوتهای آشکاری داشته ...

[ 34 ] - گزارش دو گونه جدید ازجنس Linaria ازایران

گونه‌های Linaria leptoceras و  Linaria bamianica برای اولین بار از ایران گزارش می‌گردند. این گونه‌ها از خراسان جمع‌آوری شده‌اند. ویژگیها، محل دقیق جمع‌آوری، رویشگاه، پراکنش جغرافیایی و آخرین وضعیت نامگذاری گونه‌ها توضیح داده می‌شود.

[ 35 ] - دو واحد جدید از گونه ( .Gaerner Agropyron cristatum L) برای فلور ایران

در بازنگری جنس GaertnerAgropyron در ایران، که بر اساس مطالعه نمونه های هرباریومی و جمع آوریهای جدید و مشاهدات صحرائی صورت گرفت، یک واریته جدید (Agropyron cristatum subsp. pectinatum var. minor) و یک زیر گونه جدید (Agropyron cristatum subsp. hamadanicum) از غرب ایران (همدان)، معرفی می‌شود. واریته جدید با داشتن ساقه‌های کوتاهتر، سنبله ظریف و گلوم و لمای کوتاهتر، از Agropyron cristatum subsp. pect...

[ 36 ] - گزارش گونه Apera interrupta برای اولین بار از ایران

گونه Apera interrupta که از استان خراسان جمع آوری شده است، برای اولین بار از ایران گزارش می‌گردد. این گونه با گونه مجاور خود A. intermedia مقایسه شده است. اهمیت این گزارش به این دلیل است که در منطقه فلور ایرانیکا فقط بر اساس جمع‌آوری یک نمونه از شرق افغانستان بدون ذکر دقیق محل از این تاکسون نام برده شده است و در این مقاله برای دومین بار از منطقه فلورا ایرانیکا و برای نخستین بار از ایران گزارش م...

[ 37 ] - گونه جدید Sisymbrium kermanicum از ایران، کرمان

گونه جدید  Sisymbrium kermanicum به عنوان گونه جدیدی از ایران معرفی می شود. این گونه با داشتن میوه‌هایی به طول 60 تا 70 میلی‌متر که فقط در فوقانی‌ترین قسمت خود دارای کرک‌های محکم و خشنی می‌باشد از سایر گونه‌های این جنس قابل تشخیص است و به دلیل قرابتی که با گونه هایS. brassiciforme  و Sisymbrium Irio دارد با آنها مقایسه می‌شود. طرح و پراکنش جغرافیایی این گونه جدید ارائه می‌گردد.

[ 38 ] - گونه های جدید جنس Acantholimon از تیره Plumbaginaceae در ایران

گونه Acantholimon albocalycinum از جنوب شرق ایران شرح داده می‌شود. این گونه متعلق به بخش Glumaria  است و با داشتن کاسه سفید متما یز می‌گردد. گونه جدید با گونه  Acantholimon subulatum  قرابت دارد و با آن مقایسه می‌شود. گونهAcantholimon kermanense  از استان کرمان شرح داده می شود. این گونه از بخش Acantholimon   است و با گونه‌های A. chrysostegium  و A. mirtadzadinii و A. hyalinumقرابت دارد و با آنه...

[ 39 ] - دو گونه جدید از جنس Linaria در ایران

گونه‌های Linariagolestanensis وLinaria mazandaranensis از ایران نامگذاری و معرفی می‌شوند. این گونه‌ها متعلق به بخش Speciosae هستند و با گونه L. genistifolia مقایسه می‌شوند. گونه L. mazandaranensis با گونه  L. genistifolia در طول پرچم، مهمیز، دم گل، جام، اندازه سلول‌های پوششی دانه، ضخامت دیواره کپسول، طول و عرض سلول‌های پوششی کپسول، تزئینا ت سطح کپسول و شکل سلول‌های پوششی کپسول اختلاف دارد. از ط...

[ 40 ] - بررسی پروتئینهای ذخیره‌ای بذردر برخی جمعیتها و گونه‌های .Lotus L

بررسی پروتئینهای ذخیره‌ای بذر در15 جمعیت از 8 گونه .Lotus L ایران با استفاده از روش SDS-PAGE  انجام گرفت. بطور کلی تعداد 29 باند پروتئینی مشاهده شد که تعدادی از آنها در تمامی گونه‌ها مشترک بودند. برخی از باندها برای گونه‌ها اختصاصی بود و تعدادی نیز در میان جمعیت‌های یک گونه گوناگونی داشتند. تجزیه خوشه‌ای اطلاعات پروتئینی، جمعیت‌های هر یک از گونه‌ها را در خوشه‌ای مجزا قرار داد که نشان دهنده متما...

[ 41 ] - چهار گونه جدید Acantholimon از ایران

گونه Acantholimon densiflorum از استان آذربایجان شرح داده می‌شود. این گونه با گونه‌های A. armenum، A. araxanum و A. caryophyllaceum قرابت نزدیکی دارد، ولی با همه آنها با داشتن گل‌آذین خیلی متراکم بخوبی تمیز داده می‌شود.      گونه A. flabellum از شمال شرق ایران شرح داده می‌شود، بنظر می‌رسد این گونه با گونه A. haesarence از استان کرمان قرابت داشته باشد. گونه A. glabratum از منطقه اراک شرح داده م...

[ 42 ] - گزارش جدید گونه Amaranthus spinosus از ایران

گونه (Amaranthus  spinosus  L. (Amaranthaceae  که ازاراضی ماسه‌ای پناهگاهحیات وحش لوندویل (در نزدیکی آستارا) در استان گیلان جمع‌آوری شده است، برای اولین بار از ایران گزارش می‌شود.

[ 43 ] - یک گونه جدید و یک گزارش جدید ازجنس Hieracium در ایران

گونه H. piranshahricum به عنوان گونه جدید از ایران معرفی می‌گردد. این گونه متعلق به بخش sect. Pratensina و زیر بخش subsect. Pratenses است و با گونه H. longiscapum  قرابت زیادی دارد. در گونه H. longiscapum  ساقه با کرک‌های ستاره‌ای و غده‌ای، دمگل آذین و برگه‌های گریبان با کرک‌های غده‌ای، تعداد برگ‌های قاعده‌ای 2-4 و مستطیلی، برگهای ساقه‌ای 1 (-2)، تعداد کپه‌های گل آذین 2-10، برگهای ناحیه گل آذین...

[ 44 ] - گونه . Bromus secalinus L به عنوان گزارش جدید از ایران

گونه .Bromus secalinus L که در مسافرت علمی به استان اردبیل در 35 کیلومتری جاده اردبیل به آستارا از جنگلهای  فندقلو جمع آوری گردید برای اولین بار از ایران گزارش می‌شود.

[ 45 ] - یک گونه جدید از جنس Linaria در ایران

گونه Linaria karajensis از ایران نامگذاری و معرفی می‌شود. این گونه متعلق به بخش Linariaاست. گونه L. karajensis با گونه L. lineolata و L. elymatica قرابت زیادی دارد، لیکن باL. lineolata در طول خامه، مهمیز و کاسبرگ، پوشش کرکی کاسبرگ، شکل و اندازه سلول‌های پوششی دانه اختلاف دارد. از طرفی اختلاف آن با L. elymatica در شکل و اندازه سلول‌های پوششی دانه، طول دانه، جام،‌ دمگل، خامه، مهمیز، پوشش کرکی و س...

[ 46 ] - گزارش نام Leymus tianschanicus برای فلور ایران

گونه Leymus tianschanicus از 60 کیلومتری جنوب سبزوار و در روی اراضی گچی جمع‌آوری شده است. این گونه با این نام از ایران گزارش نشده است. شرح مختصری از گونه ارائه می‌شود و ارتباط گونه با گونه دیگری به نام Elymus baldschuanicus بحث و در نهایت نام Leymus tianschanicus برای ایران پذیرفته می‌شود.

[ 47 ] - گزارش‌های تازه و قابل توجه از فلور ایران به همراه نکاتی از اکولوژی و پراکنش جغرافیایی آنها

  Cardamine flexuosa With از خانواده Cruciferae و Carex orbicularis Boott subsp. orbicularis  از Cyperaceae برای اولین بار درایران به ترتیب از مناطق هیرکانی (استان مازندران) و ایرانی-تورانی (استان کرمان) گزارش می شوند. اکولوژی، پراکنش جغرافیایی و مشکلات تاگزونومی هر یک از گونه های بالا بحث می شود. همچنین تصویر واضحتری از پراکنش و اکولوژی Cardamine tenera Gmel. در ایران ارائه می گردد.  

[ 48 ] - جلبکهای دریایی سواحل جنوب ایران، منطقه بندر لنگه، خلیج فارس

این مطالعه در سه محل از سواحل بندر لنگه در جنوب ایران، در سواحل شمالی خلیج فارس انجام شد . 119 گونه از جلبکهای جمع‌آوری و شناسایی شده منطقه که شامل 29 گونه جلبک سبز (2 گونه گزارش جدید)، 31 گونه جلبک قهوه‌ای (4 گونه گزارش جدید) و 59 گونه قرمز (2 گونه گزارش جدید) می‌باشد معرفی می‌گردد.

[ 49 ] - گونه جدید Cousinia subpectinata از بخش Platyacanthae از غرب کرمان

Cousinia subpectinata به عنوان گونه جدیدی از ایران شرح داده می‌شود. این گونه با نزدیکترین خویشاوند خودCousinia rechingerorum مقایسه شده طرح و پراکنش جغرافیائی آن ارائه می شود. همچنین شرح بخش در ارتباط با این گونه تکمیل می‌شود.

[ 50 ] - گونه جدید بارانک (Sorbus tiliaefolia ) از شمال ایران

گونه Sorbus tiliaefolia  به عنوان گونه جدیدی از شمال ایران نامگذاری و شرح داده می‌شود. این گونه به آسانی با داشتن برگهای قلبی نامتقارن، بدون لب مشخص و یا فاقد لبهای شانه‌ای، همچنین چرمی بودن، وجود کرکهای پراکنده در سطح زیر برگها و اندازه تقریباً برابر طول و عرض برگها، کم و بیش کرکدار بودن دائمی شاخه‌های یکساله و گل آذینها، میوه کاملاً بیضی شکل، فرورفته بودن نوک آن و ریزان بودن کاسبرگها در طول رسی...

[ 51 ] - دو گونه جدید Acantholimon hormozganense و A. zaeifii از ایران

گونه Acantholimon hormozganense از جنوب ایران به عنوان گونه‌ای جدید نامگذاری و معرفی می‌شود. این گونه با گونه A. aspadanum که در مرکز ایران انتشار دارد، قرابت نزدیکی دارد. همچنین گونه A. zaeifii به عنوان گونه‌ای جدید از جنوب ایران معرفی و نامگذاری می‌شود. این گونه با A. eschkerence نزدیکی دارد که انتشار آن در سمت غرب گونه جدید است.

[ 52 ] - گونه‌ای زیبا به نام Lactuca tatarica از شرق ایران

گونه Lactuca tatarica . گونه ای بسیار زیبا از این جنس است که برای اولین بار از شرق ایران گزارش می شود. این گونه با گونه نزدیک خود L. wilhelmsianaمقایسه می‌شود.

[ 53 ] - دو گونه جدید از جنس Acantholimon در ایران

دو گونه Acantholimon bakhtiaricum و A. mirtadzadinii از ایران نامگذاری و معرفی می‌گردند. گونه A. bakhtiaricum  متعلق به بخش sect. Microstegia و گونه A. mirtadzadinii متعلق به بخش sect. Acantholimon  است. گونه A. bakhtiaricum با گونه A. austro-iranicum قرابت زیادی دارد، لیکن در پوشش کرکی و شکل و اندازه برگک با آن تفاوت فاحشی دارد. گونه A. mirtadzadinii با گونه A. demavendicum  شبیه است. تفاوت عم...

[ 54 ] - بررسی پروتئین دانه برخی گونه های ایرانی جنس کتان .Linum L و ارتباط تاکسونومیک آنها

پروتئین‌های ذخیره‌ای دانه‌های 12 گونه کتان ایرانی با هدف بررسی ارتباط بین گونه‌ای تاکسونومیک آنها مورد مطالعه قرار گرفت. جایگاه گونه‌ها در بخشه مختلف در جهت تایید مطالعات ریخت‌شناسی قبلی بود و گروه‌بندی گونه‌ها مورد تایید قرار گرفت و مشخص شد استفاده از روش SDS-PAGE برای بررسی‌های تحت جنسی مفید می‌باشد.

[ 55 ] - بررسی پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر در برخی جمعیت‌های و گونه‌های Stipa L.

بررسی پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر در 16 جمعیت از 6 گونه Stipa L.  ایران با استفاده از روش SDS-PAGE انجام گرفت. بطور کلی تعداد 29 باند پروتئینی مشاهده شد که تعدادی از آنها در تمامی گونه‌ها مشترک بودند. برخی از باند‌ها برای گونه‌ها اختصاصی بود و تعدادی نیز در میان جمعیت‌های یک گونه گوناگونی داشتند. تجزیه خوشه‌ای اطلاعات پروتئنی، جمعیت‌های هر یک از گونه‌ها را در خوشه ای مجزا قرار داد که نشان دهنده مت...

[ 56 ] - مطالعه فنتیکی جنس کتان Linum L. در ایران

اطلاعات ریخت‌شناسی گونه‌های کتان مورد بررسی قرار گرفت تا گروه‌بندی تاکسونومیک این جنس در ایران روشن شود مطالعات بر اساس نمونه‌های تازه و نمونه‌های هرباریومی انجام شد. تعداد 36 صفت ریخت‌شناسی مورد مطالعه قرار گرفت. گروه‌بندی گونه‌ها با استفاده از نرم افزار‌های کامپیوتری انجام شد. بر اساس فنوگرام بدست آمده 4 شاخه اصلی تشخیص داده شد که با 4 بخش (Section)  شناخته شده جنس مطابقت می‌نماید

[ 57 ] - جمع‌آوری جدید گونه‌های نادر جنس Veronica در ایران

گونه‌های Veronica avromanica و V. magna به عنوان گونه‌های نادری از ایران گزارش می‌شوند. گونه اولی از درخت‌زار بازی در گردنه حیران در فاصله بین آستارا و اردبیل جمع‌آوری گردیده و گونه دومی از نزدیکی دیواندره روی شیب های صخره با پوشش گیاهی تنک جمع‌آوری شده است.

[ 58 ] - شمارش کروموزومی گونه‌های جنس کهور (Prosopis) در ایران

اعداد کروموزومی 3 گونه‌ از جنس کهور (Prosopis) ارائه شده است. این گزارش شامل اعداد کروموزومی دو گونه Prosopisfarcta و Prosopis cineraria برای اولین بار از ایران با سطح دیپلوئیدی 2n=28 و اولین گزارش از عدد کروموزومیProsopiskoelziana با سطح دیپلوئیدی و تتراپلوئیدی می‌باشد. کروموزومها از 30 جمعیت از prosopis گسترده در جنوب ایران شمارش شدند.

[ 59 ] - مطالعاتی بر جنس کوزینیا (خانواده کاسنی) در ایران

این بازنگری بر اساس بررسی تعدادی جمع‌آوری جدید از سلسله جبال زاگرس انجام شده است. از بین این نمونه‌ها، یک گونه از کرمانشاه به عنوان گونه‌ای جدید به نام Cousinia kermanshahensis شرح داده شده و با نزدیکترین وابسته خود مورد مقایسه قرار می‌گیرد. شرح‌های دو گونه به نام‌های C. sefidiana  و C. disfulensis که در فلورها به صورت ناقص ارائه شده بودند، تکمیل می‌گردند. گونه‌های C. algurdina و C. hakkarica ک...

[ 60 ] - ساختار میوه چند گونه ورونیکا (خانواده Scrophulariaceae، تبار Veroniceae) از ایران

ساختار میوه 10 تاکسون از جنس ورونیکا از نظر ریخت‌‌‌شناسی و تشریحی مورد مطالعه قرار گرفت. شرح کامل مشخصات میوه هر تاکسون ارائه می‌‌‌شود. گروه‌‌‌بندی طبیعی از این تاکسون‌‌‌ها براساس ساختار میوه امکان‌‌‌پذیر است. کلید شناسایی با استفاده از ویژگیهای میوه برای تاکسون‌‌‌های مورد بررسی ارائه می‌‌‌گردد.

[ 61 ] - معرفی گونه Sedum elburzense از تیره Crassulaceae در ایران

گونه Sedum elburzense از ایران به عنوان گونه‌ای جدید نامگذاری و معرفی می‌گردد. این گونه نزدیک به گونه S. nanum است که قبلاً از کوه دنا معرفی گشته است. اختلاف 2 گونه توضیح داده می‌شود.

[ 62 ] - جنس Londesia جنسی مستقل از جنس Bassia

گونه Londesia erianthaگاهی مترادف گونه Brassia eriophora و گاهی به عنوان واریته‌ای از آن تشخیص داده شده است. گاهی نیز به عنوان گونه‌ای مستقل، اما تحت نام جنس Bassia شناخته شده است. هر دو گونه در ایران انتشار دارند و از نظر ویژگی‌های ظاهری قابل و از نظر پراکندگی جغرافیایی، منطقه انتشار مستقلی دارند. گونه Londesia eriantha هیچگونه زایده‌ای روی گلپوش ندارد و انتشار آن منحصر به آسیای مرکزی تا نواح...

[ 63 ] - آرایه شناسی جنس Noaea در ایران

جنس Noaea در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. هر 3 گونه شناخته شده از ایران تشخیص داده می‌شود. گونه N. mucronata با 3 زیر گونه زیر فراوان‌ترین گونه است. subsp. leptoclada ، subsp. tournefortii، subsp. mucronata زیر گونهN. mucronata subsp. leptoclada  ترکیب جدیدی است. گونهN.major  وN. minuta  گیاهانی یکساله با انتشار محدودی هستند که برای اولین بار از ایران گزارش می‌شوند.

[ 64 ] - یک گونه جدید افدرا و گزارش دو گونه جدید یا جالب گراس از ایران

گونه جدید Ephedra laristanica از ایران نامگذاری و معرفی می‌گردد. این گونه با داشتن شکل رویشی افراشته، تعداد 3 بساک در هر گل، 2 دانه و لوله انتهایی بذر کوتاه، مشخص می‌گردد و با 2 گونه نزدیک خود به نامهای E. pachyclada و E. foliataمقایسه می‌گردد. گونه Amblyopyrum muticum var. loliaceum که از شمال غرب ایران جمع‌آوری شده، برای اولین بار از ایران گزارش می‌گردد. گونه Melica altissima که نویسنده فلور ...

[ 65 ] - گونه جدید Ribes khorasanica از شمال شرقی ایران

گونه Ribes khorasanica L. به عنوان گونه‌ای جدید از شمال‌شرق ایران، استان خراسان نامگذاری و معرفی می‌گردد. این گونه با نزدیک‌ترین گونه خود R. meyeri با داشتن کاسه بلندتر، دمگلهای بلندتر و همچنین خوشه بسیار بلندتر و متراکم‌تر تشخیص داده می‌شود. گونه R. bibersteiniiنیز به عنوان گونه نزدیکی به گونه جدید با آن مقایسه می‌گردد، اختلاف‌های 2 گونه در برگ، کاسه‌گل و خامه قرار دارد.

[ 66 ] - گزارش گونه‌های جدید برای فلور ایران

گونه‌های زیر برای اولین بار از ایران گزارش می‌گردند. Chysopogon gryllus subsp. gryllus, Helictotrichon pratense ( Poaceae), Polycarpon robbarirea (Caryophyllaceae انتشار گونه‌ها بحث و گونه Helictotrichon pratense با سایر گونه‌های جنس که از ایران گزارش شده، مقایسه می‌گردد.

[ 67 ] - دورگه گیری درون گونه‌ای در گونه Elymus traschyrcanus ، یک زیرگونه و یک گونه جدید

 گونه Elymus transhyrcanus گونه‌ای متنوع در ایران است. جمعیت‌های بالشتکی و ریزوم دار این گونه در سلسه جبال البرز یافت می‌گردد. رویشگاهی منفک از گسترشگاه شناخته شده این گونه در غرب ایران تشخیص داده می‌شود. آزمون‌های دورگه‌گیری بین اشکال مختلف از نقطه نظر ریختی و جغرافیایی به عمل آمد. علی رغم وجود اختلاف در ریخت ظاهری جمعیت‌های شمال شامل بالشتکی و یا غیر بالشتکی، دورگه‌های بین آنها دارای دانه‌های...

[ 68 ] - مطالعات مقدماتی ترکیبات منوترپن در گونه ارس Juniperus polycarpos

تجزیه روغنهای اسانسی گونه ارس (Juniperus polycarpos) از طریق جی سی و جی سی/ام اس وجود 86/76 % هیدروکربنهای منوترپنی، 95/2 % منو‌ترپن‌های اکسیژنه و 19/20 % هیدروکربنهای سسکوترپنی و الکلهای مربوطه را در ترکیب آنها نشان داد. آلفاپینین از اجزای اصلی ترکیبات مذکور تشخیص داده شد.

[ 69 ] - گونه‌ها و گزارش گیاهان جدیدی از ایران

گونه‌های Halanthium alaeflavum و Halotis pedunculata به عنوان گونه‌های جدید نامگذاری و شرح داده می‌شوند. گیاهان زیر برای اولین بار از ایران گزارش داده می‌شوند. Campanula coriacea, Centranthus longiflorus subsp. longiflorus, Senecio doriiformis subsp. doriiformis.

[ 70 ] - گونه‌های جدید و گزارش گیاهانی جدید از ایران

گونه Saponaria esfandiarii بعنوان گونه جدیدی از جنوب ایران نامگذاری و شرح داده می‌شود. گونه‌های: Limonium sogdianum, Medicago noaea, Calligonum paletzkianum, Symphyandra zangezura برای اولین بار از مناطق مختلف ایران گزارش داده می‌شوند.

[ 71 ] - گیاهان منطقه حفاظت شده ارسباران، شمال غربی ایران ( قسمت دوم)

بخش دوم مقاله‌ای که در خصوص گیاهان منطقه حفاظت شده ارسباران است، ارائه می‌گردد. این بخش شامل بقیه دولپه‌ای‌ها از خانواده Leguminosae تا پایان و تمام تک لپه‌ای‌ها است. در این قسمت تعداد گونه‌های موجود در منطقه به 785 افزایش می‌یابد. گونه‌های Onobrychis trascaucasica و Alchemilla pseudo-cartalinica نیز به جمع گزارشات جدید اضافه و با این ترتیب جمعاً 55 گونه بر اساس جمع‌آوری‌های تحت مطالعه مذکور برا...

[ 72 ] - گیاهان منطقه حفاظت شده ارسباران، شمال غربی ایران (قسمت اول)

  گیاهان منطقه حفاظت شده ارسباران مورد مطالعه فلورستیک قرار گرفته است. اطلاعاتی در خصوص پوشش گیاهی و مسایل جغرافیایی گیاهی منطقه ارائه می‌گردد. لیست گونه‌های گیاهی منطقه بر اساس جمع‌آوری حدود 2500 نمونه تهیه شده ولی این قسمت شامل نهانزادان آوندی، بازدانگان و گیاهان دولپه تا خانواده Labiatae است که به ترتیب حروف الفبا نوشته شده‌اند. مجموعاً تعداد 781 گونه از منطقه شناخته می‌شود که از این تعداد 5...

[ 73 ] - جنس میخک (.Dianthus L) در ایران

  مروری از جنس میخک (Dianthus L.) در ایران شامل اشکالات رده‌بندی، اختصاصات مورد استفاده، کلید‌‌‌ شناسایی، منابع علمی، اسامی ‌مترادف ، شرح گونه‌ها، محل نمونه‌های تایپ، پراکندگی جغرافیایی، نمونه‌های دیده شده و بالاخره یادداشت‌های اضافی ارائه می‌گردد. در این مقاله جمعاً 34 گونه از ایران شناخته شده است. 5 گونه جدید بنامهای : D. denaicus, D. diversifolius, D. hafezii, D. rudbaricus, D. sahandicus ...

[ 74 ] - گونه‌های گیاهی جدیدی از علم گیاه‌شناسی و ایران

گونه گیاهی Hypericum dogonbadanicum بعنوان گونه جدید برای دانش گیاهی از جنوب ایران نامگذاری و توضیح داده می‌شود. نزدیکترین گونه به گونه فوق H. balearicum L.از بخش Psorophytum (Spach) Nyman تشخیص داده می‌شود، لیکن به علت وجود گلبرگ‌ها و پرچم‌های با دوام ضرورت نامگذاری بخش جدیدی برای این گونه مورد توجه قرار می‌گیرد. علاوه بر این گونه‌های گیاهی: Allium szovitsii, Arabis christiana, Briza humilis,...

[ 75 ] - مطالعاتی درباره گیاهان پائیزه کویر، ایران

اطلاعات مختصری در مورد پوشش گیاهی کویر و لیست ایستگاههای که از آن مناطق نمونه برداری شده ارائه می‌گردد. سپس لیست اسامی گونه‌هایی که شناسایی شده شامل 104 گونه اضافه می‌شود. در این لیست دو گونه گیاهی به نامهای Stipagrostis karelinii و Zygophyllum eichwaldii برای اولین بار از ایران گزارش داده می‌شوند و دو گونه دیگر به نامهای Salsola abarghuensis, S. yazdiana  بعنوان گونه جدید برای دانش گیاه‌شناسی ...

[ 76 ] - گیاهانی از شمال آذربایجان، جدید برای ایران

گونه‌های زیر بعنوان گونه جدید برای فلور ایران گزارش داده می‌شوند. Aconitum pubiceps, Androsace armeniaca, Cerastium szowitsii, Agropyron caninum, Geranium pratense, Hablitzia tamnoides, Lepidium campestre, Menyanthes trifoliata, Rosularia pilosa, Rubus saxatilis, Sedum subulatum, Silene multifida, Vincetoxicum rehmannii. Anemone albana که در فلور‌های ترکیه و شوروی بطور مشکوک از ایران ذکر شده ...

[ 77 ] - نکاتی در مورد فلور و پوشش گیاهی بلوچستان، ایران

مطالبی در مورد پوشش گیاهی جلگه‌های پست امتداد رودخانه دشتیاری تهیه و گونه‌های زیر از منطقه مورد مطالعه برای اولین بار از ایران گزارش داده می‌شوند. Coelachyrum piercei, Commicarpus helenae, Digitaria nodosa, Diptergium glaucum, Enneapogon brachystachyus, Maerua arenaria and Farsetia ramosissima. دو گونه Lasiurus hirsutus و L. scindicus مقایسه و مطالبی در مورد اختلافات و محدودیت‌های دو گونه توض...