ریخت‌شناسی، ریزریخت‌شناسی و بررسی‌های تشریحی گروه آرایه‌های متعلق به گونه Chenopodium album

نویسندگان

  • طاهر نژادستاری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.
  • مریم ملک‌لو دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
  • مصطفی اسدی استاد پژوهش مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور.
چکیده مقاله:

در فلور ایرانیکا گونه  Chenopodium album دارای دو زیر گونه Ch. album subsp. album   و   Ch. album subsp. iranicum است. در فلور ایران Chenopodium album دارای سه زیر گونه Ch. album subsp. album ، Ch. album subsp. iranicum    و Ch. album subsp. striatum است. زیر گونه Ch. album subsp. striatum مترادف Ch. strictum  می‌باشد. در این تحقیق زیر گونه Chenopodium album subsp. iranicum به سطح گونه ارتقاء می‌یابد. این ترکیب بر اساس نتایج حاصل از مطالعات مورفولوژی، میکرومورفولوژی سطح دانه، تزئینات دانه گرده، ساختار تشریحی برگ و ساقه صورت گرفته است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ریخت شناسی، ریزریخت شناسی و بررسی های تشریحی گروه آرایه های متعلق به گونه chenopodium album

در فلور ایرانیکا گونه  chenopodium album دارای دو زیر گونه ch. album subsp. album   و   ch. album subsp. iranicum است. در فلور ایران chenopodium album دارای سه زیر گونه ch. album subsp. album ، ch. album subsp. iranicum    و ch. album subsp. striatum است. زیر گونه ch. album subsp. striatum مترادف ch. strictum  می باشد. در این تحقیق زیر گونه chenopodium album subsp. iranicum به سطح گونه ارتقاء م...

متن کامل

Continental Diversity of Chenopodium album Seedling Recruitment

Chenopodium album seedling emergence studies were conducted at nine European and two North American locations comparing local populations with a common population from Denmark (DEN-COM). Mortality risk. Weedy plant life history conforms to the time of mortality risk from either the environment (e.g. frozen soil in the winter) or cropping systems practices (e.g. herbicide use). C. album life his...

متن کامل

Physico-chemical and textural property of starch isolated from Chenopodium (Chenopodium album) grains

The aim of current study was to isolate and evaluate the starch from Chenopodium album (LP) and Chenopodium album (LS) varieties for its physicochemical, particle size analysis, and textural properties. The starch isolated from C. album (LP) and C. album (LS) showed yield values of 37.59 and 47.30%, while amylose content of the mentioned varieties was found to be 16.75 and 19.11%, respectively....

متن کامل

Isolation of Phytoconstituents from the leaves of Chenopodium album Linn

Fractionation of crude petroleum ether extract of the leaves of Chenopodium album Linn lead to the isolation of β-sitosterol (1), lupeol (2) and 3 hydroxy nonadecyl henicosanoate (3). Their structures were elucidated by spectroscopic methods such as UV, IR, NMR and LCMS. Compound 2 and 3 were isolated for the first time from this plant.

متن کامل

Expansion of Chenopodium Album Leaf Disks as Affected by Coumarin.

Although leaf expansion is obviously a fundamental process in the development of plants, its physiological mechanism is little understood, and has been but sparingly investigated. It is known that auxins affect the elongation of the leaf veins (1) but do not seem to influence the expansion of the laminar leaf tissues. BONNER et al. (3) observed an increase in expansion of radish leaf disks floa...

متن کامل

Complete Chloroplast Genome Sequence of Chenopodium album from Northeastern India

Chenopodium album belongs to the complex genus Chenopodium of the family Amaranthaceae. It is an economically and medicinally important plant. We report here the first complete chloroplast genome sequence of C. album from northeastern India. This study shall add extensive information on the evolutionary relationships of the genus Chenopodium.

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 16  شماره 1

صفحات  69- 75

تاریخ انتشار 2010-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023