سیدمحمد مهدی حمدی

[ 1 ] - گونه جدیدی از جنس مارچوبه (Asparagus) در ایران

گونه  Asparagus touranensisمتعلقبهزیرجنس  Asparagopsis  بوده و قرابت و ارتباط آن با زیر گونه Asparagus capitatus subsp. gracilis در برگ های خاری قاعده ساقه، شکل کلادود و فرم رویشی است.  تفاوت  این دو تاکسون در محل مفصل دم گل، اندازه کلادود، اندازه دم گل و نسبت دم گل به پوشش گل است. این تاکسون به عنوان گونه‌ای جدید از ایران گزارش می گردد. این گونه از مناطق مختلف ایران شامل سمنان، خراسان ، خوزستا...

[ 2 ] - ریخت‌شناسی، ریزریخت‌شناسی و بررسی‌های تشریحی گروه آرایه‌های متعلق به گونه Chenopodium album

در فلور ایرانیکا گونه  Chenopodium album دارای دو زیر گونه Ch. album subsp. album   و   Ch. album subsp. iranicum است. در فلور ایران Chenopodium album دارای سه زیر گونه Ch. album subsp. album ، Ch. album subsp. iranicum    و Ch. album subsp. striatum است. زیر گونه Ch. album subsp. striatum مترادف Ch. strictum  می‌باشد. در این تحقیق زیر گونه Chenopodium album subsp. iranicum به سطح گونه ارتقاء م...

[ 3 ] - گونه جدید Linaria boushehrensis از ایران

گونه جدید (Linaria boushehrensis (Scrophulariaceae از ایران معرفی و شرح داده می‌شود. این گونه متعلق به بخش Diffusae  است و با گونه نزدیک خود Linaria albifrons  مقایسه می شود. گونه جدید با گونه مذکور در داشتن برگه‌های بلندتر، جام گل بلندتر،  مهمیز بلندترو همچنسن کپسول کوچک‌تر و داشتن الگوی متفاوت سلولهای سطحی دانه و کپسول تفاوت دارد.

[ 4 ] - زیر گونه جدید و گزارشی جدید از جنس Linaria از ایران

زیر گونه Linaria chalepensis subsp. gorganensis که از گرگان جمع‌آوری شده است به عنوان زیر گونه جدید شرح داده می‌شود. قرابت و ارتباط آن با زیر گونهsubsp. chalepensis  Linaria chalepensis مورد بحث قرار می‌گیرد. این گونه متعلق به بخش Macrocentrum  است. این زیر گونه با داشتن گل‌آذین و کاسبرگ‌های بلندتر از زیر گونه نزدیک خود یعنی Linaria chalepensis subsp. chalepensis قابل تشخیص می‌باشد. به علاوه گو...

[ 5 ] - بازنگری جنس Hyoscyamus از تیره Solanaceae در ایران

جنس Hyoscyamus متعلق به تیره سیب‌زمینی با پراکنش جغرافیایی وسیع در ایران و دارای 12 تا 19 گونه در کشور است. تعدادی از گونه‌های این جنس به دلیل شباهت‌های ریخت‌شناسی، در فلورهای مختلف مترادف در نظر گرفته شده‌اند. در فلور ایران برای این جنس سه زیرجنس با نام‌های: Dendrotrichon، Hyoscyamus و Parahyoscyamus معرفی شده است. برای بررسی دقیق‌تر، یک بازنگری کلی در مورد این جنس انجام شد. برای مطالعات ریخت‌...

[ 6 ] - مطالعه تشریحی برگ و ساقه گونه‌های جنس Ornithogalum از تیره Hyacinthaceae در ایران

در این پژوهش، آناتومی برگ و ساقه 11 گونه از جنس Ornithogalum از تیره Hyacinthaceae در ایران بررسی شده است. نمونه‌های گیاهی جمع‌آوری شده در محلول تثبیت‌کننده قرار گرفته، سپس برش‌های متعددی از آنها با دست تهیه شد که پس از رنگ‌آمیزی با رنگ‌های سبز متیل و کارمن و تهیه اسلاید، با میکروسکوپ نوری مطالعه شد. ویژگی‌های تشریحی مختلفی نظیر شکل مقطع ساقه، تعداد لایه‌ها، ضخامت و شکل سلول‌های بافت اسکرانشیم،...

[ 7 ] - مطالعات آناتومی برگ در تیره Typhaceae در ایران

جنس Typha در ایران دارای 12 گونه است، از این تعداد دو گونه بوم‌زاد ایران هستند. هدف از این تحقیق، بررسی و مقایسه ساختار تشریحی گونه‌های جنس Typha و ارزیابی این صفات در تاکسونومی جنس مورد مطالعه است. در این تحقیق، ساختار تشریحی برگ با میکروسکوپ نوری مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته، صفات تشریحی برای هر گونه شرح داده شده است. مشخص شد که صفات تشریحی مختلف برگ در بین گونه‌ها متغیر بوده و گونه‌های این...

[ 8 ] - بررسی فیلوژنی مولکولی جنس Linaria Mill. (Plantaginaceae) در ایران براساس توالی DNA کلروپلاستی

سابقه و هدف: جنس Linaria Mill. متعلق به خانواده Plantaginaceae از راسته Lamiales است. زیستگاه این جنس در نیمکره شمالی و در برخی نقاط ایران می باشد. هدف این تحقیق بررسی وضعیت تاکسونومی و یافتن روابط فیلوژنی این جنس در ایران می باشد. مواد و روش ها: مطالعات مولکولی مطابق با روش زیر انجام گرفت: 1- استخراج DNA کامل از برگ ها، 2- تکثیر و تعیین ترادف قطعه ناحیه rpl32-trnL از ژنوم کلروپلاستی،3- انجام...

[ 9 ] - بهینه‌سازی محیط‌کشت سویۀ سیانوباکتریوم Fischerella sp. SH.A برای بیشترین تولید اگزوپلی‌ساکارید با فعالیت ضدباکتریایی

مقدمه: در بین ریزموجودات فتوسنتزکننده، سیانوباکتریومsp.  Fischerella منبع نویدبخشی برای جستجوی پلی‌ساکاریدهای با ساختمان جدید است. اگزوپلی‌ساکاریدها مانند مرزی در برابر عوامل ضدمیکروبی عمل می‌کنند؛ به ‌همین‌ علت، امروزه در صنعت به سیانوباکتری‌ها با عنوان عوامل غلیظ‌کننده یا شناورکننده، جاذب فلزات سنگین یا در زمینۀ پلی‌ساکاریدهای سولفاته به‌شکل مواد بیواکتیو بسیار توجه شده است که خود مزیتی در مق...

[ 10 ] - Analysis of Scabiosa olivieri and its antimicrobial properties

Introduction The resistance of microorganisms to antibiotics is increasing, and researchers are considering replacing effective antimicrobial agents with fewer side effects. One strategy is to focus on phytochemical activities with antimicrobial properties.  Researchers have now studied a variety of plants that could be potential sources of antimicrobial agents. Scabiosa extract has high antio...