گونه جدید Linaria boushehrensis از ایران

نویسندگان

  • مصطفی اسدی استاد پژوهش مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور.
چکیده مقاله:

گونه جدید (Linaria boushehrensis (Scrophulariaceae از ایران معرفی و شرح داده می‌شود. این گونه متعلق به بخش Diffusae  است و با گونه نزدیک خود Linaria albifrons  مقایسه می شود. گونه جدید با گونه مذکور در داشتن برگه‌های بلندتر، جام گل بلندتر،  مهمیز بلندترو همچنسن کپسول کوچک‌تر و داشتن الگوی متفاوت سلولهای سطحی دانه و کپسول تفاوت دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

گونه جدید linaria boushehrensis از ایران

گونه جدید (linaria boushehrensis (scrophulariaceae از ایران معرفی و شرح داده می شود. این گونه متعلق به بخش diffusae  است و با گونه نزدیک خود linaria albifrons  مقایسه می شود. گونه جدید با گونه مذکور در داشتن برگه های بلندتر، جام گل بلندتر،  مهمیز بلندترو همچنسن کپسول کوچک تر و داشتن الگوی متفاوت سلولهای سطحی دانه و کپسول تفاوت دارد.

متن کامل

یک گونه جدید از جنس Linaria در ایران

گونه Linaria karajensis از ایران نامگذاری و معرفی می‌شود. این گونه متعلق به بخش Linariaاست. گونه L. karajensis با گونه L. lineolata و L. elymatica قرابت زیادی دارد، لیکن باL. lineolata در طول خامه، مهمیز و کاسبرگ، پوشش کرکی کاسبرگ، شکل و اندازه سلول‌های پوششی دانه اختلاف دارد. از طرفی اختلاف آن با L. elymatica در شکل و اندازه سلول‌های پوششی دانه، طول دانه، جام،‌ دمگل، خامه، مهمیز، پوشش کرکی و س...

متن کامل

دو گونه جدید از جنس Linaria در ایران

گونه‌های Linariagolestanensis وLinaria mazandaranensis از ایران نامگذاری و معرفی می‌شوند. این گونه‌ها متعلق به بخش Speciosae هستند و با گونه L. genistifolia مقایسه می‌شوند. گونه L. mazandaranensis با گونه  L. genistifolia در طول پرچم، مهمیز، دم گل، جام، اندازه سلول‌های پوششی دانه، ضخامت دیواره کپسول، طول و عرض سلول‌های پوششی کپسول، تزئینا ت سطح کپسول و شکل سلول‌های پوششی کپسول اختلاف دارد. از ط...

متن کامل

زیر گونه جدید و گزارشی جدید از جنس Linaria از ایران

زیر گونه Linaria chalepensis subsp. gorganensis که از گرگان جمع‌آوری شده است به عنوان زیر گونه جدید شرح داده می‌شود. قرابت و ارتباط آن با زیر گونهsubsp. chalepensis  Linaria chalepensis مورد بحث قرار می‌گیرد. این گونه متعلق به بخش Macrocentrum  است. این زیر گونه با داشتن گل‌آذین و کاسبرگ‌های بلندتر از زیر گونه نزدیک خود یعنی Linaria chalepensis subsp. chalepensis قابل تشخیص می‌باشد. به علاوه گو...

متن کامل

گزارش دو گونه جدید ازجنس Linaria ازایران

گونه‌های Linaria leptoceras و  Linaria bamianica برای اولین بار از ایران گزارش می‌گردند. این گونه‌ها از خراسان جمع‌آوری شده‌اند. ویژگیها، محل دقیق جمع‌آوری، رویشگاه، پراکنش جغرافیایی و آخرین وضعیت نامگذاری گونه‌ها توضیح داده می‌شود.

متن کامل

دو گونه جدید از جنس linaria در ایران

گونه های linariagolestanensis وlinaria mazandaranensis از ایران نامگذاری و معرفی می شوند. این گونه ها متعلق به بخش speciosae هستند و با گونه l. genistifolia مقایسه می شوند. گونه l. mazandaranensis با گونه  l. genistifolia در طول پرچم، مهمیز، دم گل، جام، اندازه سلول های پوششی دانه، ضخامت دیواره کپسول، طول و عرض سلول های پوششی کپسول، تزئینا ت سطح کپسول و شکل سلول های پوششی کپسول اختلاف دارد. از ط...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 14  شماره 1

صفحات  16- 22

تاریخ انتشار 2008-06-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023