طاهر نژاد ستاری

[ 1 ] - ارزش تاکسونومیک صفات مورفولوژیکی فندقه و برگ در جنس‌های Hymenocrater، Nepeta بخش Psilonepeta و Lophanthus

گونه‌های جنس Hymenocrater در ایران همراه با گونه‌های جنس Nepeta بخش Psilonepeta و سه گونه از جنس Lophanthus از نظر صفات ماکرو-  و میکرومورفولوژیکی فندقه و برگ مورد مطالعه قرار گرفتند. تصاویر میکروسکوپ الکترونی از آراستار سطح فندقه حالت‌های گوناگونی از دو تیپ صاف و دارای تزئینات را نشان داده است. صاف‌ترین سطح فندقه با بافت سلولی مشبک در گونه H. incanus دیده می‌شود و در بین فندقه های دارای تزئین...

[ 2 ] - کلونینگ، بیان و ارزیابی عملکرد ژن PprI داینوکوکوس رادیودورانس در اشریشیا کلی

زمینه و اهداف: ژن PprI یکی از ژن‌های جدید شناخته‌شده در باکتری داینوکوکوس رادیودورانس می‌باشد که نقش اساسی در ترمیم DNA و مقاومت این باکتری نسبت به اشعه ماورای بنفش دارد. هدف این مطالعه کلون، بیان و بررسی خصوصیات ژن PprI در اشریشیاکلی می‌باشد. مواد و روش کار: ژن PprI باکتری داینوکوکوس رادیودورانس در حامل کلونینگ pGEM به‌صورت سنتتیک ساخته‌شده و در وکتور pET21a ساب کلون گردید. حامل پلاسمید بیان...

[ 3 ] - مطالعه ساختار تشریحی ساقه و برگ در برخی از گونه های تیره اویار سلام(Cyperaceae)

تیره اویارسلام (Cyperaceae) گیاهانی چند ساله و بندرت یک ساله با ساقه های هوایی افراشته و زیرزمینی، برگ ها بلند، متناوب ,و اندام های تولید مثلی کاهش یافته هستند، که اغلب در اکوسیستم های ماندابی (Wetland) می رویند. در این تحقیق ده گونه شامل چهار جنس Carex, Cyperus, Pycreus و Schoenoplectus از لحاظ ساختار تشریحی و ریز ریخت شناسی مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج بررسی تشریحی ساقه نشان داد که ویژگی ه...

[ 4 ] - اثر سدیم نیتروپروساید ( (SNP)بر برخی عوامل فیزیولوژیکی گیاه کلزا (Brassica napus L. ) تحت تنش خشکی

خشکی با اثرات تنش اسمزی˓ رشد گیاهان و تولید محصولات کشاورزی را کاهش می‌دهد. نیتریک اکسید یک رادیکال گازی پایدار است که بعنوان یک مولکول پیام‌رسان در گیاهان عمل می‌کند و در بسیاری از فرایندهای فیزیولوژیکی˓ نموی و همچنین پاسخ‌های گیاهان به تنش‌‌های محیطی شرکت می‌کند. در پژوهش حاضر از نیتروپروساید سدیم (SNP) بعنوان رها کننده NO استفاده گردید. گیاهچه‌های کلزا به مدت 21 روز در معرض مقادیر رطوبتی خا...

[ 5 ] - بررسی فلور منطقه درمیان در استان خراسان جنوبی

حوزه آبخیز فورک و درمیان در شمال شرق استان خراسان جنوبی واقع شده است. وسعت کل منطقه 11137 هکتار به صورت کوهستانی، دارای آب و هوای نیمه خشک و دارای متوسط بارندگی 250 میلی‌متر در سال است. در این بررسی فلوریستیکی، 268 گونه گیاهی متعلق به 194 جنس و 47 تیره از این حوزه جمع‌آوری و شناسایی شد. بزرگترین تیره در منطقه، تیره کاسنی ((Asteraceae با 44 گونه و34 جنس و بزرگترین جنس‌ها از نظر تعداد و گونه، جنس...

[ 6 ] - بررسی تکامل و مکانیسم تکوین پرچم در Salvia hypoleuca Benth. (Lamiaceae) و گونه‌های نزدیک با بررسی‌های ‌میکروسکوپ الکترونی و فیلوژنی مولکولی

سرده Salvia به خاطر داشتن گل‌های دو پرچمی و ریخت‌شناسی خاص پرچم‌ها از سایر سرده‌های نعناییان متمایز است. گروه‌های طبیعی درون این سرده شامل گونه‌هایی است که هر یک نوع مشخصی از پرچم را نشان می‌دهند. در پژوهش حاضر، جایگاه تکاملی و مراحل تکوین پرچم در گونه S. hypoleuca Benth. و گونه‌های خویشاوند بررسی شد. نتایج به دست آمده نشان داد که گل دارای دو پرچم است و در هر یک آنها دو نیمه پشتی بساک رشد نیافت...

[ 7 ] - مطالعه تشریحی برگ و ساقه گونه‌های جنس Ornithogalum از تیره Hyacinthaceae در ایران

در این پژوهش، آناتومی برگ و ساقه 11 گونه از جنس Ornithogalum از تیره Hyacinthaceae در ایران بررسی شده است. نمونه‌های گیاهی جمع‌آوری شده در محلول تثبیت‌کننده قرار گرفته، سپس برش‌های متعددی از آنها با دست تهیه شد که پس از رنگ‌آمیزی با رنگ‌های سبز متیل و کارمن و تهیه اسلاید، با میکروسکوپ نوری مطالعه شد. ویژگی‌های تشریحی مختلفی نظیر شکل مقطع ساقه، تعداد لایه‌ها، ضخامت و شکل سلول‌های بافت اسکرانشیم،...

[ 8 ] - مطالعات فراساختاری و بافت شناسی برگ و ریشه گیاه کرچک (.Ricinus communis L) تحت تیمار نانولوله های کربن چند دیواره

Ricinus communis L. متعلق به خانواده Euphorbiaceae ، یک گیاه دارویی بسیار مهم می باشد. نانولوله های کربنی به عنوان تنظیم کننده های رشد گیاه بوده و می توانند مورفولوژی و فیزیولوژی سلول گیاهی را تغییر دهند. نفوذ نانولوله های کربنی در سیستم گیاهی می تواند تغییراتی را در عملکرد متابولیکی بوجود آورد که منجر به افزایش تولید می شود. نتایج آزمایشاتXRD و نانوپارتیکل سایزر نشان داد که فاز اصلی، کربن است ...

[ 9 ] - بررسی تکوینی اندام های رویشی و زایشی شاهدانه ( Cannabis sativa L. )

گیاه شاهدانه با نام علمی Cannabis sativa L. از تیره ی Cannabaceae یکی از مهمترین گیاهان نهاندانه دو لپه ای است و به دلیل داشتن پتانسیل تولید فرآورده ها ، محصولات دارویی و صنعتی در برخی از کشورها از لحاظ اقتصادی بسیار با ارزش می باشد.این گیاه گسترش جهانی داشته و در بسیاری از مناطق ایران، گونه های با ارزش اندمیک دارد. بررسی اندام های رویشی شامل ریشه، ساقه، برگ و دمبرگ با تثبیت نمونه ها در محلول ا...

[ 10 ] - بررسی ریز ریخت‌شناسی الگوی اپیدرمی گلپوش در گونه‌های جنس .Delphinium L. در ایران

در این پژوهش گلپوش خارجی 28 گونه از جنس Delphinium با میکروسکوپ الکترونی نگاره SEM)) مورد مطالعه ریز ریخت شناسی قرار گرفت. در مشاهدات میکروسکوپ الکترونی گلپوش‌ها از نظر کرک دار بودن، شکل کرک‌ها، تراکم کرک، و الگوی اپیدرمی گلپوش بررسی شدند و بدین جهت جدول صفات تهیه گردید. در این بررسی گونه‌ها از نظر داشتن یا نداشتن کرک به دو گروه کرک آلود و بدون کرک و از نظر تنوعات کرک به 4 گروه strigose، villou...

[ 11 ] - بررسی فیلوژنی مولکولی جنس Linaria Mill. (Plantaginaceae) در ایران براساس توالی DNA کلروپلاستی

سابقه و هدف: جنس Linaria Mill. متعلق به خانواده Plantaginaceae از راسته Lamiales است. زیستگاه این جنس در نیمکره شمالی و در برخی نقاط ایران می باشد. هدف این تحقیق بررسی وضعیت تاکسونومی و یافتن روابط فیلوژنی این جنس در ایران می باشد. مواد و روش ها: مطالعات مولکولی مطابق با روش زیر انجام گرفت: 1- استخراج DNA کامل از برگ ها، 2- تکثیر و تعیین ترادف قطعه ناحیه rpl32-trnL از ژنوم کلروپلاستی،3- انجام...

[ 12 ] - ریز ازدیادی گیاه دارویی آب بشقابی L.) (Centella asiatica

Centella asiatica (L.) از جمله گیاهان دارویی پرمصرف و محبوب در سراسر دنیا است که در خاورمیانه، اروپا و آمریکا دارای محبوبیت فراوانی است. این گیاه دارای خواص ضد باکتری و ضد قارچی بوده و در درمان آسم و برونشیت نیز به کار می‌رود. در سال‌های اخیر به دلیل بهره‌برداری نامحدود و بدون برنامه از این منبع گیاهی، و تلاش‌های ناکارآمد در احیای این گونه گیاهی دارویی ارزشمند، ذخیره گیاهی Centella asiatica (L....

[ 13 ] - بررسی خصوصیات فیزیولوژیک جلبک‌های سبز به منظور استفاده از آن‌ها به عنوان سوخت بیو‌دیزل

گرم شدن تدریجی زمین به‌دلیل استفاده بی‌رویه از سوخت‌های فسیلی، افزایش قیمت، آلودگی‌های زیست‌محیطی و تولید گازهای گلخانه‌ای سبب شده تا دانشمندان درصدد تولید سوختی تجدیدپذیر و جایگزین سوخت‌های فسیلی باشند. این مطالعه با هدف بررسی پتانسیل چهار گونه جلبک سبز به عنوان مواد خام تولید کننده چربی برای سنتز بیو‌دیزل انجام شد. بعد از خالص‌سازی، نمونه‌هادر محیط کشت BBM و N8 در دمای 25 درجه سانت...

[ 14 ] - Comparison PCR Method and Rapid Urease Test to Detect Helicobacter Pylori in the Gastric Biopsy Tissue Samples

Background & Objective: Helicobacter pylori has been recognized as a major risk factor in gastric and duodenum ulcers and gastric cancer. Some laboratory tests, such as culture, are not entirely satisfying. The aim of this study is to compare RUT with PCR in identifying H. pylori in the gastric biopsy tissue samples.Materials & Methods: First, the standard H.pylori sample (N:oC30) was provided....

[ 15 ] - Responses of alfalfa influenced by magnetic field and rhizobial inoculant

Plants are generally subjected to a combination of different conditions such as magnetic field and soil bacteria in their life. The present investigation tried to compare the effects and interactions of magnetic field and rhizobial inoculant in alfalfa. A pot experiment was performed under a natural condition by a factorial design to ...

[ 16 ] - Identification of filamentous algae of the Balikhli River in the Ardabil Province and four new species records for algal flora of Iran

Algae are the most important group of organisms which considerably affect the water quality. Although algae constitute one of the fundamental parts of the aquatic food chains, only few researches deal with the freshwater algae of Iran. Filamentous algae are important components of the river vegetation. The Balikhlou River is utilized as a source to obtain drinking water for the city of Ardabil,...