مریم نوروزی

دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده زیست شناسی.

[ 1 ] - گونه . Bromus secalinus L به عنوان گزارش جدید از ایران

گونه .Bromus secalinus L که در مسافرت علمی به استان اردبیل در 35 کیلومتری جاده اردبیل به آستارا از جنگلهای  فندقلو جمع آوری گردید برای اولین بار از ایران گزارش می‌شود.

[ 2 ] - گزارش گونهBromus arvensis برای اولین بار از ایران

گونه‌ Bromus arvensis که از شمال غربی ایران منطقه آذربایجان جمع‌آوری گردیده، برای اولین بار از ایران گزارش می‌شود. این گونه با گونه نزدیک خود B. brachytachys مقایسه می‌شود

[ 3 ] - بررسی قرابت گونه‌های جنس Carduus L. تیره Asteraceae بر اساس صفات ریخت‌شناسی در ایران

جنس Carduus L. یکی از جنس‌های متعلق به تیره گل آفتابگردان (Asteraceae) است که حدود 90 گونه از آن در دنیا پراکنش دارد؛ اروپا، آسیا و آفریقا سه مرکز اصلی تنوع زیستی آن هستند؛ 8 گونه از این جنس در ایران می‌روید و یک گونه از این جنس بوم‌زاد ایران است. پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط بین گونه‌های این جنس در ایران، به ارزیابی 45 صفت کمّی و کیفی از بخش‌های رویشی و زایشی از 37 واحد جمعیتی 8 گونه جنس Cardu...

[ 4 ] - القای درون‌شیشه‌ای پلی پلوییدی با استفاده از کلشی‌سین در بنت‌القنسول

در این آزمایش مهارکننده میتوزی کلشی­سین برای القای تتراپلوییدی در گیاه زینتی بنت­القنسول (Euphorbiapulcherrima) رقم Pandora redاستفاده شد. تیمار کلشی‌سین روی نوک شاخساره در شرایط درون‌شیشه­ای انجام گرفت و ریزنمونه‌ها با غلظت­های 00/0، 02/0، 05/0، 1/0، 2/0، 5/0 و 1 درصد (وزنی به حجمی) کلشی­سین، در سه بازه زمانی 6، 12 و 20 ساعته مورد تیمار قرار گرفتند. زنده‌مانی ریز نمونه‌ها پس از تیمار با کلشی‌س...