القای درون‌شیشه‌ای پلی پلوییدی با استفاده از کلشی‌سین در بنت‌القنسول

نویسندگان

  • سینا خلیلی کارشناس ارشد اصلاح گیاهان باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، ایران
  • مریم نوروزی استادیار، گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، ایران
  • مصطفی عرب استادیار، گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، ایران
  • ژیلا مهر ثمرین کارشناس ارشد اصلاح گیاهان باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، ایران
چکیده مقاله:

در این آزمایش مهارکننده میتوزی کلشی­سین برای القای تتراپلوییدی در گیاه زینتی بنت­القنسول (Euphorbiapulcherrima) رقم Pandora redاستفاده شد. تیمار کلشی‌سین روی نوک شاخساره در شرایط درون‌شیشه­ای انجام گرفت و ریزنمونه‌ها با غلظت­های 00/0، 02/0، 05/0، 1/0، 2/0، 5/0 و 1 درصد (وزنی به حجمی) کلشی­سین، در سه بازه زمانی 6، 12 و 20 ساعته مورد تیمار قرار گرفتند. زنده‌مانی ریز نمونه‌ها پس از تیمار با کلشی‌سین با غلظت و مدت‌زمان تیمار ارتباط داشت و غلظت‌های بالاتر و مدت‌زمان طولانی­تر منجر به کاهش نرخ زنده­مانی و افزایش مرگ‌ومیر شد، به‌طوری‌که ریز نمونه‌ها در تیمار فاقد کلشی‌سین و غلظت­ بالای کلشی‌سین (1%) به‌مدت 20 ساعت کمترین درصد زنده­مانی (0%) را داشتند. گیاهان شاهد در بنت‌القنسول که به‌عنوان دیپلوییدلویید درنظر گرفته شدند عدد کروموزومی برابر 28n= 2x=2 نشان دادند درحالی‌که گیاهان تیمارشده با غلظت 1 درصد وزنی به حجمی و زمان 6 ساعت کلشی‌سین، دارای سلول­هایی با تعداد کروموزوم دو برابر شده (2n=4x=56) بودند که به‌عنوان گیاهان تتراپلوییدلویید معرفی شدند. مؤثرترین تیمار القای پلی­پلوییدلوییدی با غلظت 1 درصد وزنی به حجمی کلشی‌سین و مدت‌زمان 6 ساعت و با نرخ القای 33% به‌دست آمد. میانگین اندازه سلول‌های روزنه در گیاهان تتراپلوییدلویید (μm 37/5×23/18) به‌صورت معناداری از گیاهان دیپلوییدلویید (μm 31/4×1/12) بزرگ‌تر است اما تراکم سلول‌های روزنه در گیاهان تتراپلوییدلویید (89/14 روزنه در میلی‌مترمربع) به‌صورت معناداری کمتر از گیاهان دیپلوییدلویید (10/23 روزنه در میلی‌مترمربع) مشاهده گردید. در تیمار 1 درصد وزنی به حجمی و زمان 6 ساعت، گیاه دارای سیستم ریشه­ای کوچک‌تر و رشد آهسته­تر و ارتفاع گیاه کمتر بود. تغییر در تعداد و تراکم روزنه­ها و تغییر در عدد کروموزومی گیاهان تیمارشده شاخصه‌ای مهمی در شناسایی گیاهان تتراپلوییدلویید القا شده توسط کلشی­سین می­باشند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

بررسی القای پلی پلوییدی در توت فرنگی وحشی با استفاده از کلشی سین

توت فرنگی با نام علمی(fragariasp) متعلق به تیره گلسرخیان گیاهی علفی و دائمی است که به عنوان گیاه یک ساله کشت می شود. این میوه به خاطر ارزش غذایی بالایی که دارد در بازار تقاضای مصرف زیادی دارد. توت فرنگی در سطح وسیعی در مناطق مختلف دنیا کشت می شود و در بسیاری از مناطق جهان توت فرنگی ها به صورت وحشی وجود دارد. در جنگل های شمال ایران نیز چندین رقم توت فرنگی وحشی یافت می شود. از آنجایی که توت فرنگی...

القای پلی پلوییدی در بادمجان (solanum melongena) و بررسی اثر سطوح مختلف آن بر خصوصیات کیفی و کمی

به منظور بررسی اثر اتوتتراپلوییدی در گیاه بادمجان solanum melongena l. بذرهای سه رقم ایرانی "کشتزار" ، "چاه بلند نیشابور" و "یلدا" ، یک توده محلی افغان "نور"، یک رقم بادمجان فرانسوی، یک رقم بادمجان دلمه هلندی و ارقام هیبرید (پاسارگاد) ps077b و longsweet 621 گردآوری و به دو روش خیساندن بذر و تیمار نوک شاخساره توسط غلظت های 0، 1/0، 5/0 و 1 درصد کلشی سین مورد تیمار قرار گرفتند. تعیین درجه پلوییدی ...

تولید پوشش متخلخل از الیاف پلی وینیل پیرولیدون به روش الکتروریسی با اثر القای فارادی

الکتروریسی روش سریع، ساده و کارآمد در تولید الیاف به شمار می‌رود. در این مقاله، نتایج حاصل از الکتروریسی فیبرهایی از پلیمر نارسانای پلی وینیل پیرولیدون حلال اتانول در حضور میدان مغناطیسی متغیر ارائه می‌گردد. بررسی نمونه ها با میکروسکوپ نوری نشان داد اعمال میدان مغناطیسی متغیر در حین ساخت فیبر موجب پیچیده شدن آنها می شود در حالی که در غیاب میدان الیاف با ساختاری تصادفی و غیر مارپیچ شکل می‌گیرند....

متن کامل

اثر القای پلی پلوئیدی بر برخی از پارامتر های رشد در گیاه شاهدانه (Cannabis sativa L.)

In this study, Cannabis plants with different ploidy levels were compared in some growth and biochemical parameters. Tetraploid and mixoploid plants were achieved from previous experiment. Flow cytometry analysis was used to confirm the ploidy level. As a result, root and shoot fresh weight showed a significant increase in tetraploid plants compared to the diploid ones. Chimers showed a sig...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 4  شماره 1

صفحات  35- 47

تاریخ انتشار 2019-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023