ژیلا مهر ثمرین

کارشناس ارشد اصلاح گیاهان باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، ایران

[ 1 ] - القای درون‌شیشه‌ای پلی پلوییدی با استفاده از کلشی‌سین در بنت‌القنسول

در این آزمایش مهارکننده میتوزی کلشی­سین برای القای تتراپلوییدی در گیاه زینتی بنت­القنسول (Euphorbiapulcherrima) رقم Pandora redاستفاده شد. تیمار کلشی‌سین روی نوک شاخساره در شرایط درون‌شیشه­ای انجام گرفت و ریزنمونه‌ها با غلظت­های 00/0، 02/0، 05/0، 1/0، 2/0، 5/0 و 1 درصد (وزنی به حجمی) کلشی­سین، در سه بازه زمانی 6، 12 و 20 ساعته مورد تیمار قرار گرفتند. زنده‌مانی ریز نمونه‌ها پس از تیمار با کلشی‌س...