× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

Examining the Perceived Consequences and Usage of MOOCs on Learning Effectiveness

نویسندگان

  • Alireza Tamjidyamcholo Faculty of Computer Sciences and Information Technology, Islamic Azad University, Parand Branch, Tehran, Iran

چکیده

Massive Open Online Courses (MOOCs) have recently received a great deal of attention from the academic communities. However, these courses face low completion rates and there are very limited research pertaining to this problem. Therefore, this study uses Triandis theory to better understand variables that are indicative of MOOC completion. Furthermore, this study scrutinizes the quantitative relationship between MOOC usage and learning effectiveness. Two hundred and thirty-four users from selected Coursera participated in this study to evaluate the proposed model. The partial least squares (PLS) were used to analyze the collected data and test the research hypotheses. The results indicated that perceived consequences (including knowledge growth, social interaction, and compatibility) and affect have a significant impact on intention to use MOOC. In contrast, social factors delineated the insignificant effects on intention to use MOOC. The findings indicated that facilitative conditions and intentions to use MOOC have a strong and positive impact on the actual use of MOOC. Hypotheses regarding the influence of perceived consequences and the actual usage of MOOC on learning effectiveness were upheld.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

the rationale behind the present study is that particular learning strategies produce more effective results when applied together. the present study tried to investigate the efficiency of the semantic-context strategy alone with a technique called, keyword method. to clarify the point, the current study seeked to find answer to the following question: are the keyword and semantic-context metho...

تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر انگیزه و نگرش نسبت به یادگیری زبان انگلیسی، ترجیحات سبک یادگیری و جنسیت بر بسندگی فراگیران ایرانی زبان انگلیسی انجام شد. برای این منظور، 154 فراگیر ایرانی زبان انگلیسی در این تحقیق شرکت کردند. سه ابزار جمع آوری داده ها شامل آزمون تعیین سطح بسندگی زبان انگلیسی آکسفورد، پرسشنامه ترجیحات سبک یادگیری براچ و پرسشنامه انگیزه و نگرش نسبت به یادگیری زبان انگلیسی به م...

این پژوهش کوشیده است تأثیر به کارگیری راهبردهای زایا را بر پیشرفت و بسندگی در خواندن و درک مطلب و نیز بر تفکر انتقادی زبان آموزان انگلیسی را بررسی کند. در این پژوهش تعداد 46 دانش آموز دختر در مقطع متوسطه اول به صورت تصادفی انتخاب وبه دو گروه تجربی و شاهد با تعداد دانش آموزان مساوی در هر گروه تقسیم شدند. به هر دو گروه سه داستان کوتاه به عنوان موضوع خواندن برای کلاس داده شد. به گروه تجربی درابتدا...

رشد انفجاری تکنولوژی فرصت های آموزشی مهیج و جدیدی را پیش روی فراگیران و آموزش دهندگان گذاشته است. امروزه معلمان برای اینکه در امر آموزش زبان بروز باشند باید روش هایی را اتخاذ نمایند که درآن ها از تکنولوژی جهت کمک در یادگیری زبان دوم و چندم استفاده شده باشد. با در نظر گرفتن تحولاتی که رشته ی آموزش زبان در حال رخ دادن است هم اکنون زمان مناسبی برای ارزشیابی نگرش های موجود نسبت به تکنولوژی های جدید...