× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

The Impact of Pre-task Planning Vs. On-line Planning on Writing Performance: A Test of Accuracy, Fluency, and Complexity

نویسندگان

  • Ali Nezami Academic Writing Instructor, Özyeğin University

چکیده

The aim of the current study was to compare the influence of on-line planning and pre-task planning on the performance of EFL university students enjoying different levels of proficiency regarding accuracy, fluency and complexity. To this end a group of 134 EFL learners with different proficiency levels were asked to write narrative tasks under two planning conditions (Pre-task planning and on-line planning). The results of the investigation showed that neither on-line nor pre-task planning affected the accuracy of writing. It was also revealed that on-line planning led to more fluent written language than what pre-task planning did, and that pre-task planning, compared to on-line planning, caused the students to produce more complex written language. Another finding of the research was that students with higher proficiency levels outperformed their low-proficiency counterparts considering accuracy, fluency and complexity during both on-line and pre-task planning. In other words, no interaction was found between planning conditions and proficiency levels.

جستجوی کلمه کلیدی

accuracy
complexity
fluency
Planning
Task Based Teaching

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر برنامه ریزی زمانی، هم چنین افزایش میزان پیچیدگی تکالیف در نظر گرفته شده بصورت همزمان، بر دقت و صحت و پیچیدگی عملکرد نوشتاری زبان آموزان می باشد. بدین منظور، 50 نفر از دانش آموزان دختر در رده ی سنی 16 الی 18 سال به عنوان شرکت کنندگان در این زمینه ی تحقیق در نظر گرفته شدند و به دو گروه آزمایشی و کنترل بصورت اتفاقی تقسیم شدند. اعضای گروه آزمایشی هر دو تکلیف ساده و پی...

this study compared the different effects of form-focused guided planning vs. meaning-focused guided planning on iranian pre-intermediate students’ task performance. the study lasted for three weeks and concentrated on eight english structures. forty five pre-intermediate iranian students were randomly assigned to three groups of guided planning focus-on-form group (gpfg), guided planning focus...

Building on Robinson’s (2001, 2003) Cognition Hypothesis, Skehan’s (1998) Limited Attentional Capacity Model, and Kellog’s (1986) model of writing, this study examined the effect of task planning on the fluency, accuracy, and complexity of 60 Iranian EFL learners’ argumentative and narrative writings under different planning conditions. A quasi-experimental design with three levels of planning ...

بر اساس فرضیه شناخت رابینسون (2001 و 2003 و 2005) و مدل ظرفیت توجه محدود اسکهان (1998)، این تحقیق تاثیر پیچیدگی تکلیف را بر پیچیدگی واژگان و صحت گرامری نوشتار مباحثه ای 60 نفر از دانشجویان زبان انگلیسی بررسی کرد. میزان پیچیدگی تکلیف از طریق فاکتورهای پراکندگی-منابع تعیین شد. همه ی شرکت کنندگان به صورت نیمه تصادفی به یکی از سه گروه: (1) گروه موضوع، (2) گروه موضوع + اندیشه و (3) گروه موضوع + اندی...

هدف اصلی تحقیق حاضر تبیین تاثیر برنامه ریزی پیش از انجام تکلیف بر بهبود مهارت نوشتاری زبان آموزان ایرانی در آموزش زبان تکلیف محور می باشد. به بیانی دیگر، این مطالعه رابطه بین برنامه ریزی پیش از انجام تکلیف و دو ویژگی زبانی در عملکرد نوشتاری یعنی پیچیدگی و دقت در مهارت نوشتاری را در سی یادگیرنده زبان در دو بخش عمده بررسی می کند. ابزارهای مورد استفاده برای جمع آوری داده ها در مطالعه حاضر شامل آزم...

The current study aimed to examine the effects of strategic planning, online planning, strategic planning and online planning combined (joint planning), and no planning on the complexity, accuracy, and fluency of oral productions in two simple and complex narrative tasks. Eighty advanced EFL learners performed one simple narrative task and a complex narrative task with 20 minutes in between. Th...