نتایج جستجو برای: complexity

تعداد نتایج: 296496  

Journal: :Physical Review A 2010
TatsuhikoKoike, YosukeOkudaira,

Journal: :Adaptive Behavior 2019
DwightRead, ClaesAndersson,

Journal: :computational complexity 2008
OdedLachish, IlanNewman, AsafShapira,

Journal: :Combinatorics, Probability and Computing 2009
NATILINIAL, ADISHRAIBMAN,

Mahmoud Reza Atai, Morteza Nasiri,

The current study aimed to examine the effects of strategic planning, online planning, strategic planning and online planning combined (joint planning), and no planning on the complexity, accuracy, and fluency of oral productions in two simple and complex narrative tasks. Eighty advanced EFL learners performed one simple narrative task and a complex narrative task with 20 minutes in between. Th...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده ادبیات 1391

بر اساس فرضیه شناخت رابینسون (2001 و 2003 و 2005) و مدل ظرفیت توجه محدود اسکهان (1998)، این تحقیق تاثیر پیچیدگی تکلیف را بر پیچیدگی واژگان و صحت گرامری نوشتار مباحثه ای 60 نفر از دانشجویان زبان انگلیسی بررسی کرد. میزان پیچیدگی تکلیف از طریق فاکتورهای پراکندگی-منابع تعیین شد. همه ی شرکت کنندگان به صورت نیمه تصادفی به یکی از سه گروه: (1) گروه موضوع، (2) گروه موضوع + اندیشه و (3) گروه موضوع + اندی...

Journal: :Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science 2011
J.Machta,

Journal: :Theory of Computing Systems 2017
BjørnKjos-Hanssen,

Journal: :Discrete Applied Mathematics 2021
KexiangXu, AleksandarIlić, VesnaIršič, SandiKlavžar, HuiminLi,

Journal: :Mathematics 2020
MartinKnor, RisteŠkrekovski,

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید