× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

M. Chamani

Department of Animal Science, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Tehran Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

[ 1 ] - Efficacy of Bactocell® and Toyocerin® as Probiotics on Growth Performance, Blood Parameters and Intestinal Morphometry of Turkey Poults

A feeding trial was conducted to investigate the efficacy of Pediococcus acidlactici (Bactocell®) or Baccillus cereus (Toyocerin®)-based probiotics on turkey’s performance, carcass yield, blood parameters and intestinal morphology. A total of 240 1- day-old male Nicholas turkey poults were allocated into three dietary groups with four replicates. A corn-soybean-based diet was used as a basal di...

[ 2 ] - تأثیر نانوذرات روی بر کیفیت اسپرم و بازده آبستنی در گاو

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر غلظت‌های متفاوت نانوذرات روی، بر شاخص‏های کیفی منی پس از فرایند انجمادـ‌یخ‏گشایی و بازده آبستنی در گاو بود. از چهار گاو نر هلشتاین به‌مدت چهار هفته و هر هفته دو نوبت اسپرم‌گیری شد. نمونه‏های منی پس از اضافه‌کردن مقادیر صفر (شاهد)، 6-10، 5-10، 4-10، 3-10، و 2-10 مولار نانوذرات روی به رقیق‏کنندۀ بایوکسل، منجمد و پس از 72 ساعت یخ‌گشایی شدند. میزان تحرک اسپرم با نرم‏افز...

[ 3 ] - بررسی آلودگی گوشت گوساله عرضه شده در سطح شهر اصفهان به کلستریدیوم دیفیسیل با روش کشت و واکنش زنجیره ای پلیمراز با تکنیک چندتایی

مقدمه: در سال‏های اخیر احتمال انتقال کلستریدیوم دیفیسیل با مصرف مواد غذایی به انسان با افزایش عفونت این باکتری در جامعه مطرح شد. در این میان پژوهش‏های گسترده‏تری از وضعیتکلستریدیوم دیفیسیل در گوشت قرمز کشور‏های مختلف دنیا نسبت به مواد غذایی دیگر انجام شد. مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع کلستریدیوم دیفیسیل در گوشت گوساله انجام گرفت‏‏. مواد و روش‏‏‏ها: 100 نمونه از گوشت گوساله عرضه شده در دو شکل ت...

[ 4 ] - Therapeutic effects of organic zinc on reproductive hormones, insulin resistance and mTOR expression, as a novel component, in a rat model of PCOS

Objective(s): Zinc is an effective factor in the reproductive system. Insulin resistance (IR) is known as an important disorder in patients with polycystic ovary syndrome (PCOS). Mammalian target of rapamycin (mTOR), which controls key cell activities, in particular, is activated in disorders such as PCOS. The present study was conducted to observe the therapeutic effe...

[ 5 ] - Comparison of the Accuracy of Nonlinear Models and Artificial Neural Network in the Performance Prediction of Ross 308 Broiler Chickens

This study aimed to investigate and compare nonlinear growth models (NLMs) with the predicted performance of broilers using an artificial neural network (ANN). Six hundred forty broiler chicks were sexed and randomly reared in 32 separate pens as a factorial experiment with 4 treatments and 4 replicates including 20 birds per pen in a 42-day period. Treatments consisted of 2 metabolic energy le...