× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

حجازی, سیدحسین

دانشیار، گروه قارچ‌شناسی و انگل‌شناسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

[ 1 ] - مقایسه اثربخشی عصاره‌های هیدروالکلی گیاهان آویشن شیرازی، بومادران، حنا و سیر بر ضایعات جلدی ناشی از لیشمانیا ماژور در مدل حیوانی (Balb/c)

مقدمه: سالک در مقایسه با سایر بیماری‌ها چندان مشکل‌آفرین نبوده و اغلب ضایعات آن خود به خود بهبود می‌یابد. به دلایل متعددی مانند طولانی بودن دوره زخم و درمان آن، نازیبا بودن جوشگاه به جامانده، عفونت‌های ثانویه در محل زخم، ارایه روش درمانی قابل تحمل، در دسترس و کم‌هزینه همراه با کمترین عوارض جانبی ضروری به نظر می‌رسد. با توجه به مطالعات مختلف در منابع علم پزشکی و داروشناسی گذشته و بررسی و مطالعه ...

[ 2 ] - بررسی شیوع توکسوپلاسملا گوندی و ارزیابی سطح سرمی اینترلوکین 8 در بیماران مبتلا به سیلیاک

سابقه و هدف: در جوامع مختلف، عفونت به توکسوپلاسما گوندی عموماً با استفاده از آنتی‌بادی‌های IgM و IgG تشخیص داده می‌شود. این انگل می‌تواند در پاتوژنز بسیاری از بیماری‌های خود ایمنی مانند بیماری سیلیاک نقش داشته باشد. در مقاله حاضر شیوع توکسوپلاسموز و ارزیابی سطح سرمی اینترلوکین 8 در بیماران مبتلا به بیماری سیلیاک بررسی شد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی - زمانی که در طی سال 1392 انجام شد، سر...

[ 3 ] - بررسی اثر درمانی پماد سنتی سالک (H.H.1125) بر ضایعات لیشمانیوز جلدی موش آزمایشگاهی

  Received: 19 Feb, 2010 Accepted: 26 May , 2010   Abstract   Background &Aims: Leishmaniasis is an infectious disease that more than 12 million people suffer from it currently. Cutaneous leishmaniasis (CL) is still an important public health problem in many parts of the world. No satisfactory treatment of the CL has been reported yet.     Materials & Methods: The therapeutic effect of an indig...

[ 4 ] - بررسی و مقایسه محتوی پروتئینی پروماستیگوت وآماستیگوت لیشمانیا ماژور تهیه شده در محیط کشت با استفاده از روش الکتروفورز ژل پلی اکریلامید

Introduction & Objective: Leishmania is a protozoan of the trypanosomatidae family. This protozoan has two stages in its life cycle, promastigote form in sand flies and amastigote form in macrophage of mammalian hosts. The purpose of this study was identification and comparison of proteins of Leishmania amastigote and promastigote stages. Materials & Methods: The present study is a cross se...

[ 5 ] - Therapeutic effects of organic zinc on reproductive hormones, insulin resistance and mTOR expression, as a novel component, in a rat model of PCOS

Objective(s): Zinc is an effective factor in the reproductive system. Insulin resistance (IR) is known as an important disorder in patients with polycystic ovary syndrome (PCOS). Mammalian target of rapamycin (mTOR), which controls key cell activities, in particular, is activated in disorders such as PCOS. The present study was conducted to observe the therapeutic effe...