× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

Majidzadeh Heravi R

Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

[ 1 ] - Performance and Egg Quality of Laying Hens Fed Diets Supplemented with Herbal Extracts and Flaxseed

In this experiment, the effects of fennel and thyme extracts with and without flaxseed were investigated on performance and egg quality of Leghorn-type laying hens (Hy-Line W-36). 200 laying hens from 26 to 38 weeks of age were assigned to five dietary treatments with five replications. The treatment groups were: 1) Control (a diet without any additives); 2) control diet plus fennel (40 mg/kg f...

[ 2 ] - ساخت ناقل بیانی pFUM003 دارای خاصیت ترشح خارج سلولی

سابقه و هدف: پروبیوتیک‌‌ها میکروارگانیسم‌های مفیدی هستند که در طی قرن‌ها در بهبود مواد غذایی و هم‌چنین ارتقاء سلامت استفاده می‌شوند. امروزه پروبیوتیک‌های نوترکیب به‌عنوان وسیله انتقال برای بیان و انتقال هدفمند مولکول‌های بومی یا نوترکیب به سطوح مخاطی دستگاه گوارش در تغذیه و سلامت استفاده می‌شوند. لاکتوکوکوس لاکتیس یک کاندیدای بالقوه برای تولید پروتئین‌های زیستی مفید است. ازآن‌جا که برای این با...

[ 3 ] - Therapeutic effects of organic zinc on reproductive hormones, insulin resistance and mTOR expression, as a novel component, in a rat model of PCOS

Objective(s): Zinc is an effective factor in the reproductive system. Insulin resistance (IR) is known as an important disorder in patients with polycystic ovary syndrome (PCOS). Mammalian target of rapamycin (mTOR), which controls key cell activities, in particular, is activated in disorders such as PCOS. The present study was conducted to observe the therapeutic effe...