اله کرم صالحی

استادیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان، مسجدسلیمان

[ 1 ] - انواع محافظه‌کاری و رابطة آن‌ها با کیفیت سود

هدف این پژوهش بررسی تأثیر محافظه‌کاری شرطی و غیرشرطی بر کیفیت سود حسابداری در بازار سرمایة ایران است. بدین منظور، نمونه‌ای مشتمل بر 112 شرکت طی سال‌های 1380 الی1393 انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل توسعه یافته باسو (1997) استفاده شده است. در این مدل برای اندازه‌گیری محافظه‌کاری شرطی از معیار عدم تقارن زمانی باسو، و برای سنجش کیفیت سود و محافظه‌کاری غیرشرطی به ترتیب از نسبت جریان ...

[ 2 ] - ارزیابی توانایی مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در پیش‌بینی بازده سهام ارزشی و رشدی

هدف این پژوهش بررسی توانایی مدل‌ پنج عاملی فاما و فرنچ (2013) در پیش‌بینی بازده سهام پرتفوی‌های ارزشی و رشدی در ‌شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. بدین منظور، نمونه‌ای مشتمل بر 238 شرکت طی سال‌های 1382 الی 1392 به روش نمونه‌گیرى حذف سیستماتیک انتخاب گردید. روش تحقیق کتابخانه‌ای و همبستگی با استفاده از رگرسیون چندمتغیره می‌باشد. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار...

[ 3 ] - مدل پنج عاملی فاما و فرنچ: مدلی نوین برای اندازه‌گیری بازده مورد انتظار سهام

با توجه به رشد و توسعه بازارها و ابزارهای مالی، پیچیدگی بازارهای مالی و تخصصی شدن مقوله سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران و شاغلان بازارهای مالی نیازمند ابزارها، روش‌ها و مدل‌هایی هستند که در انتخاب بهترین سرمایه‌گذاری و مناسب‌ترین پرتفوی به آن‌ها یاری دهد. این امر موجب شد که نظریه‌ها، مدل‌ها و روش‌های گوناگونی برای قیمت‌گذاری دارایی‌های مالی و محاسبه پیش‌بینی نرخ بازدهی سهام، مطرح‌شده و هرروز در حال...

[ 4 ] - Investigating the Effect of Profitability and Operating Cash Flow on Trademarks Value

In the recent years, intangible assets and corporate brand have found a significant importance for corporates. These assets are accounted as essential for value making and even stabilizing the continuation of corporate trend. The purpose of the present study is to investigate the effect of profitability and operating cash flow on trademarks value in accepted corporate in Tehran stock exchange. ...

[ 5 ] - بررسی رابطه بین توانایی مدیریت با کارایی سرمایه‌گذاری و ریسک کاهش قیمت سهام

ریسک ریزش قیمت سهام در بازار یکی از نگرانی‌های اصلی سرمایه‌گذاران است و پژوهش در این زمینه می‌تواند برای بازار سرمایه دارای اهمیت باشد. افزایش پدیدة ریزش قیمت سهام، سبب بدبینی سرمایه‌گذاران در مورد سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار می‌شود؛ این مسئله درنهایت می‌تواند سبب شود که سرمایه‌گذاران منابع خود را از بورس اوراق بهادار خارج کنند. هدف این مقاله بررسی ارتباط بین توانایی‌های مدیریت و سرمایه‌گ...

[ 6 ] - بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر پایداری سود (مطالعه موردی: شرکت‌های درمانده مالی نسبت به دیگر شرکت های بورس اوراق بهادار تهران)

آنچه مطلوبیت سود را برای سهامداران افزایش می­دهد کیفیت و پایداری آن است. اما، آنچه می­تواند باعث کنترل رفتار فرصت­طلبانه­ی مدیریت شده و مشکلات نمایندگی بین سهامداران و مدیران را کاهش دهد و منجر به ثبات میزان سود شود، حسابرسی است. حسابرسی که با کیفیت بالاتری انجام شود می­تواند بر میزان اقلام تعهدی اختیاری اعمالی شده توسط مدیریت و کیفیت و پایداری سود نقش داشته باشد. لذا هدف اساسی این پژوهش بررسی ...

[ 7 ] - مقایسه توان توضیح دهندگی مدل‌های سه عاملی و پنج عاملی فاما و فرنچ در تبیین بازده سهام ارزشی و رشدی

هدف این پژوهش بررسی مقایسه توان توضیح دهندگی مدل‌های سه عاملی و پنج عاملی فاما و فرنچ در تبیین بازده سهام ارزشی و رشدی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. بدین منظور، نمونه ای مشتمل بر  238 شرکت طی سال‌های 1382 الی1392 انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه های تحقیق، از رویکرد تحلیل داده‌های ترکیبی با استفاده از آزمون پترنوستر و همکاران (1998) و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است....

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود