ناصح قادری

پژوهشگر مرکز تحقیقات کشاورزی کردستان

[ 1 ] - پیش بینی بار آلودگیTN و TP به منابع آب در فرآیند تغییر اقلیم با مدل های SDSM و AQUALM

 تغییر اقلیم از طریق بروز تغییرات مهم در منابع آبی حیات زیستمندان را با مشکل مواجه می سازد. پیش بینی این تغییرات می تواند به حفاظت از بیوم ها کمک کند. با هدف پیش بینی اثر تغییر اقلیم بر کیفیت آب و بار آلودگی وارده به دریاچه زریبار مریوان، از دو مدل اقلیمی و کیفیت آب استفاده شده است. ابتدا به کمک مدل اقلیمی  HAD-CM3 و SDSM دمای منطقه برای دوره 204...

[ 2 ] - شناسایی پهنه های همسان تولید گندم دیم با ریز پهنه بندی اقلیمی در کردستان

محور اصلی اقتصاد کردستان کشاورزی است. در یک دوره 31 ساله داده­های سطح کاشت، تولید، خسارات و عملکرد گندم در 10 منطقه و عناصر اقلیمی ایستگاه­های سینوپتیک مقیاس ساعتی تا سالانه گردآوری شدند. با رگرسیون چند متغیره همزمان و گام به گام متغیرهای موثر بر عملکرد گندم تعیین شدند. نقشه پهنه­های زمینی همسان متغیرها و عملکرد گندم استان ارائه شد. نتایج نشان داد تعداد زیادی از شاخص­های آگروکلیمایی و عناصر اقل...

[ 3 ] - Spatial modeling of rainfed wheat yield using agroclimaticmicrozonation in Kurdistan

Wheat is the main focus of the economy of Kurdistan province in which the annual fluctuation of wheat yield is 4/11 times as affected by the climatic elements of the site. This study investigated the role of agro-climatic variables and indices on rainfed wheat yield in Kurdistan province. The data of planting area, amount of production, damages and yield of wheat of 31-year in 10 regions of Kur...