بهلول علیجانی

استاد دانشگاه خوارزمی

[ 1 ] - تجزیه وتحلیل آماری مقادیر طولانی مدت بارش جهت برازش توزیع آماری مناسب ( مطالعه موردی ایران)

مطالعه توزیع آماری مناسب برای پدیده استوکاستیک بارش امری ضروری است زیرا  تمام برآورد های دقیق خشکسالی و ترسالی یا پیش بینی های  بارشی بر پایه یک توزیع آماری مناسب استوار است. در این تحقیق سعی شده است با استفاده از توزیع های 61 گانه آماری توزیع آماری مناسب، بر اساس آزمون های سه گانه اندرسون دارلینگ ، کلمونوگراف –اسمیرنوف و کای اسکار مشخص شود . هدف از این مطالعه انتخاب بهترین توزیع فراوانی و توزی...

[ 2 ] - الگوهای گردش جوّ بارش‌‌های تابستانه جنوب شرق ایران در ماه ژوئیه 1994

به‌‌منظور درک سازوکار حاکم بر وقوع بارش‌‌های تابستانه جنوب شرق ایران یک روش همدیدی مبتنی بر تحلیل جریان برگزیده شد. بر این اساس، داده‌‌های بارش روزانه تعداد 152 ایستگاه هواشناسی برای دوره پایه 33 ساله (2002-1970) مورد پردازش قرار گرفت. با بررسی توزیع فضایی و زمانی بارش‌‌های تابستانه، یک منطقه بارشی ویژه در جنوب شرق ایران شناسایی شد. در این منطقه ژوئیه 1994 بیشترین و فراگیرترین بارش را در طول دو...

[ 3 ] - الگوی تغییرات مکانی فراوانی رخداد و شدت ابرهای باران‌زا (سطح پایین جو) در ایران

یکی از مهم‌ترین بحران‌های که جوامع را تحت تأثیر قرار می­دهد، تغییرات اقلیمی می­باشد و باعث تشدید مخاطره‌های آب و هوایی می­شود. در این میان ابرها و پارامترهای اقلیمی وابسته به آن‌ها نیز به‌عنوان ورودی‌های مهم در مدل‌های پیش‌بینی تغییر اقلیم موردتوجه می‌باشند. تمام ابرها پتانسیل تغییر اقلیم را دارند و در رأس چرخه هیدرولوژی قرار دارند و هرگونه تغییر در مقدار و پارامترهای آن‌ها  می‌تواند سرآغاز زنج...

[ 4 ] - بررسی سینوپتیکی و دینامیکی بارش برف بهمن92 در ایران با تاکید بر نقش پدیده بلاکینگ

پدیده بلاکینگ می‌تواند در رخداد برخی از مخاطرات جوی و اقلیمی خسارت زا موثر باشد. به منظور بررسی نقش رخداد بلاکینگ در بارش برف سنگین و مداوم 11 تا 16 بهمن 92، داده های مربوط به میانگین فشار سطح دریا ،850 ، 500 ،300 ، نقشه ضخامت، موقعیت خط همدمای صفر درجه در سطح زمین، مولفه مداری سرعت باد، مولفه نصف النهاری سرعت باد، امگا، رطوبت نسبی، و دمای پتانسیل از سایت NCEP دریافت و در نر م افزار  Gradsترسیم...

[ 5 ] - کاربرد شاخص اقلیم حرارتی جهانی در ایران از منظر گردشگری

امروزه در برنامه‌ریزهای صنعت گردشگری، بررسی وضعیت زیست اقلیم انسانی، نقش مهمی را ایفا می‌کند. در این صنعت می‌توان در برنامه‌ریزی‌های بلندمدت از اقلیم و در برنامه‌ریزی‌های کوتاه، از شرایط جوّی کمک گرفت. جهت ارزیابی تحلیل این شرایط از داده‌های میانگین روزانه دما، رطوبت نسبی، سرعت باد و پوشش ابر 47 ایستگاه هواشناسی سینوپتیک از ابتدای تأسیس تا 2010 استفاده شد. بر اساس آستانه‌های دمایی شاخص (UTCI) اق...

[ 6 ] - روابط ناوه تراز میانی جو با رخداد شدیدترین یخبندان‌های ایران

هر ساله رخداد یخبندان‌­های شدید اعم از پاییزه، زمستانه و بهاره ، باعث بروز زیان‌های فراوان‌ در بخش کشاورزی، دامداری، صنعت و ترابری ایران می‌شود. در این تحقیق،با تهیه آمار میانگین دمای روزانه‌ی صفر و زیر صفر از 50 ایستگاه داده سنجی جوی از نوع همدید در سراسر ایران، 75 موج یخبندان طی دهه اخیر یعنی از سال 1994 تا سال 2003 شناسایی شد. بر پایه سنجه‌­های کمی تعریف شده شامل فراوانی موج‌های یخبندان، تار...

[ 7 ] - واکاوی آتش‌سوزی جنگل‌های شهرستان گیلان‌غرب برای مدیریت مخاطرات

آتش‌سوزی جنگل‌ها از مخاطراتی است که با شرایط جوی مرتبط است. با مطالعۀ شرایط جوی هنگام رخدادهای آتش‌سوزی می‌توان به این ارتباط پی برد. هدف این پژوهش، تحلیل همدید- پویشی مخاطرۀ طبیعی آتش‌سوزی جنگل‌های گیلان‌غرب در روز 21 ژوئیه 2016 با دیدگاه محیطی به گردشی است. بدین منظور از داده‌های سطوح فوقانی جو شامل فشار تراز دریا، ارتفاع ژئوپتانسیل، سرعت قائم جو، باد مداری و نصف‌النهاری ترازهای جوی و دومتری ...

[ 8 ] - تحلیل آماری- همدیدی غلظت آلایندۀ مونواکسیدکربن بر‌اساس سمت و سرعت باد و مخاطرۀ آن در شهر تهران

آلودگی هوا از مهم‌ترین مخاطرات محیطی کلانشهرهای ایران است که طی چهار دهۀ اخیر، زندگی این شهرها را پرهزینه و خطرناک کرده است. هدف این پژوهش بررسی ارتباط باد با آلودگی هوا و شناسایی سیستم‌های حرارتی و دینامیکی در شهر تهران است که به تکوین و تشدید شرایط پایدار جوی در دورۀ سرد منجر می‌شوند. در این پژوهش از سه روش آماری، همدیدی و ترمودینامیکی برای رسیدن به اهداف یادشده استفاده شده است. در قسمت آمار...

[ 9 ] - تحلیل سینوپتیکی مخاطره گردو غبار (10تا12مرداد1392)در ایران

   توفان گردوغبار 10 تا 12 مرداد 1392 به‌سبب حرکت نامعمول خود عملیات پیش‌بینی را با مشکل مواجه کرد و در پاره‌ای از مناطق سبب لغو پروازها شد؛ از‌­این­رو در این پژوهش برای شناسایی ایستگاه‌های تحت تأثیر توفان از داده‌های سینوپتیکی مربوط به کد پدیدۀ مورد نظر (06) و دید افقی استفاده شد و برای تعیین و ترسیم نقشه‌های سینوپتیکی در نرم‌افزار GrADS‌ از داده‌های میانگین روزانۀ فشار، باد مداری و نصف‌النهار...

[ 10 ] - بررسی نقش پارک ها و فضای سبز در آب و هوای شهر تهران

همۀ انسان‌ها با محیط اطراف خود در ارتباط هستند و به شکلی از محیط، تأثیر می‌گیرند یا بر آن اثر می‌گذارند. از جمله محیط‌های تأثیرگذار بر رفتار و روان انسان، پارک‌های شهری و فضای سبز حومه هستند که محل‌ گذراندن اوقات فراغت برای عدّۀ زیادی از شهرنشینان محسوب می‌شوند. فضای سبز شهرها «ریه‌های تنفّسی» شهرنشینان به شمار می‌آیند؛ به همین دلیل، نبودن آن به معنای وجودنداشتن سلامتی و تندرستی در شهرها است. بنا...

[ 11 ] - تحلیل فضایی در مطالعات جغرافیایی

Spatial analysis as the main approach of geography was reviewed and searched through its historical development. The results of this exploratory research showed that this approach was born after the Second World War due to the overall interest of geographers to develop universal theories and laws. The advocators of this field believed that the old regional geography was not able to develop ...

[ 12 ] - تحلیل آماری و سینوپتیکی کولاک برف در استان آذربایجان غربی

Climate is one of the important natural factors that affect all stages of life, particularly human exploitation. Selection of the type of clothing, housing, cultures, architecture, civil engineering, and settlements are influenced by climatic factors. It can be said that the climatic circumstances of the surface of the earth and atmospheric circulation patterns have an important role in shaping...

[ 13 ] - میانگین گردش جوی منجر به یخبندان های فراگیر در ایران

Introduction According to geographical location of Iran and relatively high elevation of most of its areas above sea-level, occurrence of frosts has many negative effects on different sections, such as agricultural, transportation and energy. Frosts are generally related to displacement and movement of cold anticyclones from northern latitudes to Iran. Wide range of synoptic characteristics is...

[ 14 ] - تغییرپذیری ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 500 هکتوپاسکال و نقش آن در نوسانات دمای ماه ژانویه‌ی ایران

Introduction Iran country because of great spreading with a view to geographical longitude and latitude‚ existence the contortion of unevenness configuration and locating in exposed of air masses attacking has special circumstances in terms of temporal. The overall structure influenced by latitude‚ altitude and air masses. So that with changing each of these factors the temperatu...

[ 15 ] - شبیه‌سازی رواناب ناشی از ذوب برف تحت سناریوهای تغییر اقلیم در حوضة ارمند

تغییر اقلیم مسئلة زیست‌محیطی بزرگی است زیرا فرایندهای ذوب یخچال‏ها و تراکم‏های برف به تغییر اقلیم حساس‌اند. هدف این پژوهش، پیش‌بینی تغییرات آتی در پارامترهای اقلیمی، تخمین تغییرات در سطح پوشش برف، و رواناب ذوب برف تحت سناریو‏های تغییر اقلیم در حوضة ارمند است. به‌منظور بررسی تأثیرات اقلیم بر بارش و دما در حوضة ارمند از سه مدل (NorESM1-M، IPSL-CM5A-LR و CSIRO-MK3.6.0) استفاده شد که تحت سناریو‏های...

[ 16 ] - مقایسه شاخص های آسایش برای ارزیابی راحتی اقلیمی شهر تهران

آب وهوا در تمام جنبه های زندگی انسان اثر گذارده وبرخورداری از یک شرایط زیستی راحت و بدون تنش در محیط زندگی آرزوی هر انسانی ست زیرا هر نوع فعالیت انسانی از خوابیدن تا انجام پروژه های کلان اقتصادی به وسیله شرایط آب وهوایی کنترل می شود.  بنابراین به منظور انتخاب هماهنگ ترین شاخص ها برای ارزیابی راحتی در شهر تهران، آمار 8 ساعت دیده بانی دما، رطوبت نسبی، سرعت باد، فشار بخار آب و ابرناکی 5 ایستگاه  م...

[ 17 ] - شناسایی و ناحیه بندی تغییرات زمانی و یکنواختی بارش ایران

بارش از متغیرترین عناصر اقلیمی است که تغییرات آن پیامدهای محیطی و اقلیمی دارد. هدف از این پژوهش شناسایی نواحی اقلیمی از نظر توالی روز بارشی و بررسی ویژگی یکنواختی بارش است. برای تحقق اهداف از روش تحلیل خوشه‏ای برای ناحیه‏بندی اقلیمی و به منظور بررسی پراکندگی مکانی و زمانی بارش از آمارة ضریب تغییرات و یکنواختی (H) در سه بازة زمانی (ده سال اول، دوم، و سوم) سالانه و فصلی برای شناخت جزئیات تغییرات ...

[ 18 ] - منشأیابی توفان‌های گردوغبار در جنوب غرب ایران با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و نقشه‌های هوا

هدف از این پژوهش شناسایی الگوهای سینوپتیکی مؤثر در ایجاد توفان‌های گردوغبار و تشخیص مناطق خیزش این توفان‌ها در جنوب‌غرب ایران است. روش پژوهش، تحلیل سینوپتیکی همراه با پردازش تصاویر ماهواره‌ای است. داده‌های روزانۀ گردوغبار در سیزده ایستگاه سینوپتیک برای دورۀ 1990-2012 استخراج شد. سپس، دو موج شاخص که بالاترین شدت و وسعت را داشت، انتخاب و بررسی شد. نقشه‌های هوا از سایتNCEP/NCAR  و تصاویر ماهواره‌ا...

[ 19 ] - شناسایی الگوهای همدیدی بارش های سنگین ساحل شمالی خلیج فارس

برخی مواقع شدت بارش­های سواحل شمالی خلیج فارس چنان است که منطقه را دچار بحران می­کند. بر این اساس که می­توان شرایط اتمسفر را با ارتفاع ژئوپتانسیل، آب قابل­ بارش و سرعت باد قائم بیان کرد، برای شناسایی الگوهای همدید بارش­ های سنگین سواحل شمالی خلیج فارس، داده‎های روزانۀ این متغیرها از پایگاه ­دادۀ مراکز ملی پیش­بینی محیطی و بارش روزانۀ ایستگاه ­های بندرعباس، بندرلنگه، بوشهر و آبادان از سازمان هوا...

[ 20 ] - تحلیل فضایی خشکسالی های بلندمدت ایران

هدف از انجام این پژوهش، پایش و پهنه‎بندی خشکسالی‎های بلندمدت ایران زمین است. از آنجاکه شاخص بارش استانداردشده (SPI) به تحلیل‎گر امکان می‎دهد تا تعداد وقوع خشکسالی را در مقیاس‎های زمانی مختلف تعیین کند و با برازش خشکسالی‎ها بر تابع چگالی احتمال، تحلیل فراوانی را روی آن انجام دهد، مزیت بهتری برای انتخاب و اجرا دارد. در این پژوهش از داده‎های آماری هفتاد ایستگاهی استفاد شد که دورۀ آماری سی سال به ب...

[ 21 ] - ارزیابی شرایط مناسب برای فعالیت شنا در سواحل استان گیلان

موقعیت جغرافیایی ویژه و تنوع پدیده­های طبیعی باعث شده تا ایران پنجمین کشور دارای جاذبۀ گردشگری در جهان شناخته شود. در حالی‎که بررسی­های انجام شده براساس آمار سازمان جهانی جهانگردی، حاکی از درصد کم جذب گردشگر در ایران است. با توجه به روند رو به توسعه و سودآوری این صنعت در کشورهایی که در زمینۀ طبیعت‎گردی سرمایه‎گذاری کرده­اند، می­توان این صنعت را صنعتی همسو با محیط زیست و با بهره­دهی بالا درنظر د...

[ 22 ] - ارزیابی تأثیر عوامل اقلیمی بر رشد پوشش گیاهی در مراتع متراکم ایران با استفاده از تصاویر AVHRR

در تحقیق حاضر همبستگی پوشش گیاهی متراکم با متغیرهای اقلیمی ماهانه بارش، رطوبت نسبی و دما (متوسط، حداکثر و حداقل) در مراتع متراکم ایران مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این هدف از داده‌های 134 ایستگاه هواشناسی و تصاویر NOAA-AVHRR سال 2006 استفاده شد. سپس داده‌های هواشناسی با استفاده روش بهینه زمین‌آماری درون‌یابی گردید. بعد از اصلاح تصاویر ماهواره‌ای و محاسبه NDVI، مقادیر حداکثر ماهانه استخراج شد. د...

[ 23 ] - بررسی تداوم روزهای یخبندان در ایران، با استفاده از مدل زنجیره مارکوف

یکی از عوامل مهم آب و هوایی که در طی دوره سرد سال در بیشتر مناطق کشور بروز می‌کند، پدیده سرما و یخبندان است. برای مطالعه و بررسی تداوم روزهای یخبندان در ایران زمین از مدل زنجیره مارکوف، مرتبه‌های یک و دو و سه حالته (یخبندان و غیریخبندان) بهره برده شد. با استفاده از این مدل، ماتریس فراوانی و ماتریس احتمالات انتقال برای یک دوره 15 ساله (2005-1991) از ماه اکتبر تا ماه مه در 58 ایستگاه مورد مطالعه ...

[ 24 ] - شناسایی الگوهای سینوپتیکی سرماهای شدید شمال غرب ایران

به منظور شناسایی و طبقه بندی الگوهای سینوپتیکی ایجاد کننده سرماهای شدید منطقه شمال غرب کشور دمای حداقل روزانه ماه های ژانویه، فوریه و مارس شش ایستگاه منطقه در دوره 2003- 1986 از سازمان هواشناسی کشور تهیه شد. با استفاده از نرم افزار Excel تعداد 59 روز سرد بر اساس آستانه تعریف شده انتخاب گردید. تمام ویژگی های آماری داده هادر نرم افزار SPSS پردازش شدند. برای روزهای انتخاب شده آمار روزانه فشار ، دم...

[ 25 ] - تحلیل آماری سینوپتیکی امواج سرمایی خسارت بار شمال‌غرب ایران

سرما و یخبندان در منطقه­ی شمال­غرب کشور، همه­ساله خسارت­های جبران­ناپذیری بر بخش­های حمل­و­نقل، تصادف­های جاده­ای، باغ­ها و محصول­های کشاورزی وارد نموده و زندگی عادی مردم را در شهر و روستاها فلج می­نماید. به­منظور تبیین و تحلیل همدید امواج فراگیر سرما در شمال­غرب ایران ابتدا روزهای بسیار سرد 18 ایستگاه مورد مطالعه در دوره آماری 23ساله استخراج شد. سپس از بین این آمار 43 موج شدید و فراگیر انتخاب ...

[ 26 ] - بررسی تغییرات مکانی فرود مدیترانه

فرود مدیترانه یکی از مهم‌ترین سیستم‌های کنترل‌کنندۀ اقلیم ایران در فصل سرد است. در این مطالعه از داده‌های روزانۀ ساعت 12 گرینویچ در محدودۀ زمانی 1980-2010 و در محدودۀ مکانی 5/12 تا 70 درجۀ شرقی و 5/12 تا 70 درجۀ شمالی با قدرت تفکیک مکانی 5/2×5/2 درجه استفاده شد. این داده‌ها از سایت داده‌های محیطی آمریکا NCEP-NCER تهیه شد. در این مطالعه، هر سال از اکتبر تا مارس سال بعد به‌عنوان فصل سرد انتخاب شد...

[ 27 ] - طبقه‌بندی اقلیمی – سینوپتیکی الگوهای گردشی مرتبط با یخبندان‌های فراگیر ایران

یخبندان یکی از پدیده‌های مهم مورد مطالعه در اقلیم شناسی است که از تغییر دما در طول زمان ناشی می‌شود. در این مطالعه هدف بر این است که از طریق طبقه بندی الگوهای همدید مرتبط با یخبندان‌های فراگیر ایران، مکانیزم‌های دینامیکی موجد این پدیده شناسایی شوند. لذا بر اساس یک اصل مکانی روزهایی که 65 درصد و بیشتر از مساحت ایران دمای صفر و زیر صفر درجه سانتیگراد داشته‌اند به عنوان روزهای همراه با یخبندان فرا...

[ 28 ] - واکاوی شرایط دینامیکی، ترمودینامیکی و همدیدی رخداد بارش‌های سیل‌آسای ناحیۀ بسیار کم بارش جنوب شرقی ایران

      ایران کشوری با اقلیم خشک و نیمه‌خشک است به گونه‌ای که متوسّط بارش سالانه آن حدود یک‌سوّم متوسّط بارش سالانه جهان است. قسمت­هایی از پهنۀ بارشی ایران نیز جزء پهنۀ بسیار کم­بارش جنوب شرق محسوب می‌شود که ویژگی عمده این مناطق، ریزش‌های جوی با شدت‌های بالاست. در این پژوهش، داده­های مربوط به مقدار بارش روزانه 54 ایستگاه اقلیمی از ناحیه بسیار کم­بارش جنوب شرق ایران که دارای آمار بالای 10 سال بودند، ...

[ 29 ] - تعیین تقویم شرجی و علل سینوپتیک آن در سواحل جنوب کشور، مطالعه موردی: ایستگاه بندرعباس

از عوامل اصلی محدود کننده‌ی‌شرایط آسایش‌در منطقه‌ساحلی ‌وقوع پدیده شرجی است‌که خود تحت کنترل دما و‌رطوبت است. جهت انجام این پژوهش ایستگاه بندرعباس( به علت فاصله کم تا ساحل) انتخاب شده است. داده های اقلیمی این تحقیق شامل دمای هوا برحسب درجه سانتی گراد،‌ رطوبت نسبی به درصد‌‌ و سرعت باد بر حسب نات می باشد،که آمارداده های ساعتی این پارامترها، از سازمان هواشناسی‌کشور در دوره آماری‌30ساله (2014-1985)...

[ 30 ] - بررسی تغییرات سطح پوشش برف در دهه های آینده با رویکرد مدیریت منابع آب (مطالعه موردی : حوضه آبخیز منتهی به سد امیرکبیر)

مقدمه: ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر تغییر پوشش و ذوب برف در مدیریت منابع آب رودخانه‌هایی که با ذوب برف تغذیه می‌شوند، بسیار با اهمیت است. چنین تغییراتی تأثیر مستقیم بر رژیم هیدرولوژیکی و مدیریت منابع آب دارد. پیش‌بینی سطح پوشش برف ناشی از تغییرات دما در آینده و در نتیجه الگوی جریان روان‌آب ناشی از ذوب برف، در عرصه‌های گوناگونی از جمله مدیریت خطر سیل، خشکسالی و... کاربرد دارد. از طرفی مزیت‌های است...

[ 31 ] - تبیین اثرات عناصر آب و هوایی در کیفیت هوای کلان شهر تهران

مقدمه: آلاینده‌های جوی عناصری هستند که غلظت زیاد آن‌ها سبب صدمه به چرخه‌های زیستی زمین می‌‌شود و مقدار آن نیز معمولاً به‌وسیله غلظت آلاینده‌های هوا مانند دی‌اکسید نیتروژن[1]، دی‌اکسید گوگرد[2]، دی‌اکسید کربن[3]، ازن[4] و ذرات معلق[5] مشخص می‌شود. آلاینده‌های ناشی از فعالیت‌های بشری نسبت ترکیبات هوا را تغییر و بر کیفیت هوای محلی، منطقه‌ای و آب‌وهوای جهانی تأثیر ﻣﯽ‌گذارﻧﺪ.کیفیت هوا به‌شدت متأثر از...

[ 32 ] - رفتارسنجی اثر گرمایش جهانی بر پُرفشار جنب حاره

این مطالعه با هدف بررسی اثر گرمایش جهانی بر رفتار پُرفشار جنب حاره به‏انجام رسید. بدین‏منظور، از داده‏های حداکثر دمای روزانة 49 ایستگاه سینوپتیک طی 1977 تا 2016 استفاده شد؛ با توجه به روند دماهای بالای صدک 95، سال 1996 مرزِ بین دو دورة قبل و بعد از تشدید گرمایش انتخاب شد. نتایج حاصل از تحلیل‏ها نشان داد در دورة اول مقدار دما به 39.5 درجه رسیده است؛ درحالی‏که در دورة دوم این مقدار به 40.5 درجه رسی...

[ 33 ] - اثر کوه‌های زاگرس بر چرخندهای بارش‌زای ایران

در این پژوهش برای شناخت تأثیر رشته‏کوه زاگرس در تغییرات چرخند‏هایی که از غرب وارد ایران می‏شوند از رویکرد محیطی به گردشی استفاده شد. بدین منظور، داده‏های سیزده ایستگاه سینوپتیک غرب ایران و داده‏های ساعتی ERA-Interim با تفکیک مکانی 125/0×125/0 درجه، طی سال‏های 1984ـ 2013 دریافت شد. با این رویکرد، 203 روز بارش فراگیر شناسایی شد. با اعمال تکنیک تحلیل عاملی بر روی داده‏های تراز دریای متناظر با این ...

[ 34 ] - پیش بینی احتمال روزهای گرد و خاک در مناطق شرقی ایران با روش کریجینگ نشانگر فضایی- زمانی

یکی از مهم ترین چالش های زیست محیطی به وجود آمده در منطقه خاورمیانه و ایران در سال های اخیر، پدیده گرد و خاک می باشد که در حال افزایش است. بدین منظور با هدف پیش بینی احتمال وقوع روزهای گرد و خاک، داده های سرعت باد و دید افقی در مناطق شرقی ایران با روش کریجینگ نشانگر فضایی – زمانی و با استفاده از نرم افزار R مورد بررسی قرار گرفت که در آن نشانگر یک، برای روز گرد و خاک و نشانگر صفر برای روز بدون گ...

[ 35 ] - Spatial analysis of precipitation in Mazandaran province

owledge of spatial rainfall behavior in environmental, land planning is effective. These changes in the later place in the form of time later and in the climate of the area. The Target of this study was to reveal the presence or absence of precipitation trend in the ratio of the height of local precipitation behavior and identify province mazandarn. Therefore, the purpose of the rainfall data s...

[ 36 ] - Spatial modeling of rainfed wheat yield using agroclimaticmicrozonation in Kurdistan

Wheat is the main focus of the economy of Kurdistan province in which the annual fluctuation of wheat yield is 4/11 times as affected by the climatic elements of the site. This study investigated the role of agro-climatic variables and indices on rainfed wheat yield in Kurdistan province. The data of planting area, amount of production, damages and yield of wheat of 31-year in 10 regions of Kur...

[ 37 ] - Caspian Sea south coast future climate change estimations through regional climate model

. Caspian Sea south coast future climate change estimations through regional climate model many physical of the procedures related to climate change are not perceived thoroughly. Scientific knowledge used to show those procedures completely, and to analyses forecasts is so complex, since most current studies about climate physical model have been done through semi experimental and random model...

[ 38 ] - اقلیم شناسی رودبادها در خاورمیانه

بسیاری از پدیده‏های اقلیمی سطح زمین در ارتباط با موقعیت رودبادها در سطوح فوقانی جو  هستند. این پژوهش با هدف شناخت موقعیت و فراوانی رودبادها در بخشی از نیمکرة شمالی (خاورمیانه) انجام شد. رودبادها در محدودة‏ وسیعی از صفر تا 120 درجة طول شرقی و صفر تا 80 درجة عرض شمالی در 5 تراز 300، 400، 500، 600، و 700 هکتوپاسکال طی دورة آماری 1965-2014 به‏صورت ساعتی بررسی شدند. نتایج نشان داد که از نظر زمانی و ...

[ 39 ] - تخمین شاخص ضریب دید به آسمان (SVF)مقایسه ای تجربی از مدل های درون یابی

معمولاً به دست آوردن مقادیر محیطی قابل اعتماد در محدوده <s...

[ 40 ] - اندازه ‏گیری میزان گردوغبار ریزشی و تحلیل فضایی آن درمناطق 22گانه شهر تهران

هدف از پژوهش حاضر اندازه‏گیری و پهنه‏بندی غبار ریزشی شهر تهران در دورة آماری یک‏ساله (1/10/۱۳۹۶-30/9/۱۳۹۷) است. بدین‏منظور، غبار ریزشی شهر تهران جمع‏آوری شد. وزن غبار ریزشی در زمستان معادل با 18943.5 تن، در بهار معادل با 27119.5 تن، در تابستان معادل با 17111.2 تن، و در پاییز معادل با 23002.3 تن است. نقشۀ تحلیل فضایی گردوغبار ریزشی شهر تهران حاصل ترکیب نُه لایه بر اساس وزن تعیین‏شده برای هر لایه ...

[ 41 ] - مدل‌سازی هیدرواقلیمی نوسانات تراز دریاچه ارومیه

هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر نوسانات ترازآب دریاچه ارومیه است بدین منظوربرای بررسی ارتباط نوسانهای تراز آب دریاچه ارومیه با پارامترهای اقلیمی و هیدرولوژی،( بارش، درجه حرارت، دبی رودخانه‌ها و ...)استفاده شد.از داده‌های تراز آب دریاچه ارومیه برای دوره آماری48 ساله،27 ایستگاه هواشناسی برای متغیربارش ودرجه حرارت استفاده گردید.برای تنظیم داده‌های سطح ایستابی آبهای زیرزمینی، ازمیان1054حلقه ...

[ 42 ] - The Effect of Climate Change on the Yield of Rice in the Rasht County

Given the climatic changes and threats to food security in recent years, they have have become a major issue in agricultural climatology. The present study aimed to investigate the status of agricultural climate suitable for the cultivation of rice in the light of the influential climatic conditions in the past. Given the effect of temperature and the amount of precipitations on rice growth and...

[ 43 ] - Modeling the discharge of rivers in selected watersheds of Guilan province during climate change

   In this essay, we investigated the effects of climate change on the rivers of selected basins of Guilan province, one of the northern provinces of Iran for the period 2020 to 2050 under three climate scenarios: RCP2.6, RCP4.5, RCP8.5. For this purpose, rainfall and temperature data from 45 climate data stations and 20 hydrometric stations from 1983 to 2013 were used. The average precipitatio...

[ 44 ] - وضعیت پیشانی جبهه‌ قطبی در ارتباط با فصل سرد بر روی ایران

چکیده در این پژوهش، به شناسایی رفتار فصلی رودباد قطبی، بر مبنای فصل سرد (پاییز و زمستان) برروی کشور ایران پرداخته شده است. تحلیل کلی روند رودباد براساس آنچه در قسمت روشها ذکر شده است به منظور یافتن الگوهای رفتاری رودباد در محیط نرم افزاری GRADS صورت گرفت. نتایج تحلیل بیان کنندة وجود دو هسته متوسط اصلی، یک هسته برفراز اروپا و هستة گسترده تر بر روی شمال آفریقا و عربستان است. فراوانی وقوع هس...

[ 45 ] - The role of climate change in the movement of climatic seasons in Iran

In this research, we are trying to determine the “beginning time” as well as the “end” of the climatic seasons; and we will focus on identifying the displacement of these dates, which is influenced by the “climate changes” and “description of the qualitative conditions” created in them, compared to the past climatic periods. “Meteorological Organization” data has been used in this research. For...

نویسندگان همکار

Saligheh, Mohammad 6

مهری اکبری 3

ناصرزاده, محمدحسین 3

پیمان محمودی 3

Akbari, Mehry 3

Nassrzadeh, Mohammad hossein 3

محمود خسروی 2

سیدابوالفضل مسعودیان 2

پرویز ضیائیان 2

اسماعیل احمدی 2

رضا برنا 2

حمیده افشارمنش 1

زهرا حجازی زاده 1

محمدحسین ناصرزاده 1

مصطفی فلاحی خوشجی 1

فاطمه درگاهیان 1

حسن فرج زاده 1

غلامرضا براتی 1

فرشاد پژوه 1

آذر کرمانی 1

امید مفاخری 1

ابراهیم فتاحی 1

ملودی فرحبخش 1

رضا دهانی 1

فردین قدمی 1

جعفری, فرزانه 1

رضایی, محمد 1

پژوه, فرشاد 1

فاطمه تیرگرفاخری 1

پرویز ضیاییان فیروز آبادی 1

زینب سادات رضوی 1

امید مفاخری 1

سمیه ناصرپور 1

ام السلمه بابایی 1

منوچهر فرج زاده 1

یعقوب رضازاده 1

حسین نظاماتی 1

فرانک کهریزی 1

فلاحتی, فاطمه 1

رمضانی, نبی الله 1

علیرضا کربلائی درئی 1

میثم طولابی نژاد 1

فاطمه ستوده 1

احمد حسینی 1

یدالله واقعی 1

Gerami, MohammadSaleh 1

mohammadpourzeidi, ali 1

Qaderi, Naseh 1

Khaledi, Shahriar 1

Saberi Louyeh, Fardin 1

بختیار محمدی 1

عبدالحسین ظریفیان مهر 1

لعلا جهانشاهلو 1

شیرین محمدخان 1

فاطمه ارسلانی 1

فریده اسدی 1

معصومه صوفی 1

Paydari, M. 1

Sohrabnia, Nima 1

بتول زینالی 1

برومند صلاحی 1

داریوش سپاده 1

Aziz Ebrahim, mahnaz 1