مهری اکبری

استادیار، دانشکدة جغرافیا، دانشگاه خوارزمی

[ 1 ] - شبیه‌سازی رواناب ناشی از ذوب برف تحت سناریوهای تغییر اقلیم در حوضة ارمند

تغییر اقلیم مسئلة زیست‌محیطی بزرگی است زیرا فرایندهای ذوب یخچال‏ها و تراکم‏های برف به تغییر اقلیم حساس‌اند. هدف این پژوهش، پیش‌بینی تغییرات آتی در پارامترهای اقلیمی، تخمین تغییرات در سطح پوشش برف، و رواناب ذوب برف تحت سناریو‏های تغییر اقلیم در حوضة ارمند است. به‌منظور بررسی تأثیرات اقلیم بر بارش و دما در حوضة ارمند از سه مدل (NorESM1-M، IPSL-CM5A-LR و CSIRO-MK3.6.0) استفاده شد که تحت سناریو‏های...

[ 2 ] - اثر کوه‌های زاگرس بر چرخندهای بارش‌زای ایران

در این پژوهش برای شناخت تأثیر رشته‏کوه زاگرس در تغییرات چرخند‏هایی که از غرب وارد ایران می‏شوند از رویکرد محیطی به گردشی استفاده شد. بدین منظور، داده‏های سیزده ایستگاه سینوپتیک غرب ایران و داده‏های ساعتی ERA-Interim با تفکیک مکانی 125/0×125/0 درجه، طی سال‏های 1984ـ 2013 دریافت شد. با این رویکرد، 203 روز بارش فراگیر شناسایی شد. با اعمال تکنیک تحلیل عاملی بر روی داده‏های تراز دریای متناظر با این ...

[ 3 ] - تعیین روزشمار یخ بندان بر اساس احتمال وقوع مطالعه موردی استان اردبیل

زمینه و هدف: از آنجا که مخاطره­ی یخ بندان زندگی انسان­ها، فعالیت­های عمرانی، رشد محصولات زراعی و مصرف انرژی به خصوص توزیع آن را را متاثر می­کند؛ لذا آگاهی از رخداد یخ بندان و پیش بینی تاریخ وقوع یخ بندان­ها به تفکیک انواع آن کمک شایانی به مدیریت این پدیده می­کند. در این پژوهش برای اولین بار، پارامترهای موثر بر یخ بندان و به تفکیک نوع یخ بندان­ها محاسبه شده و همچنین دوره بازگشت ...

[ 4 ] - Evaluation of desertification intensity in Kashan plain

Aims & Backgrounds: Desertification is one of the major challenges in today's world, especially in countries like Iran that are affected by arid and semi-arid climates. To prevent and slow down the desertification process and in other words, with the aim of preventing and reducing desertification speed, the first effective and necessary step is to identify the susceptible areas and the factors ...

[ 5 ] - Modeling the discharge of rivers in selected watersheds of Guilan province during climate change

   In this essay, we investigated the effects of climate change on the rivers of selected basins of Guilan province, one of the northern provinces of Iran for the period 2020 to 2050 under three climate scenarios: RCP2.6, RCP4.5, RCP8.5. For this purpose, rainfall and temperature data from 45 climate data stations and 20 hydrometric stations from 1983 to 2013 were used. The average precipitatio...