علی محمدپورزیدی

دانش آموخته کارشناسی ارشد اقلیم‌شناسی‌ در برنامه‌ریزی محیطی، مدرس دانشگاه پیام نور مرکز تنکابن، تنکابن

[ 1 ] - امکان‌سنجی کشت زیتون با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) در سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: غرب مازندران)

کشاورزی اصلی­ترین رکن تامین نیازهای غذایی یک جامعه بوده و عاملی تعیین کننده در بی نیازی از انواع مواد غذایی و مواد اولیه صنایع وابسته محسوب می­شود. در این زمینه تولید روغن­های گیاهی دارای ارزش اقتصادی بوده و از نظر غذایی نیز حائز اهمیت می­باشد. در این پژوهش با استفاده از 16 پارامتر برای پهنه بندی کشت زیتون استفاده شده است که 12پارمتر اقلیمی استان طی دوره­20 ساله (2010-1990) از 14 ایستگاه سینوپت...

[ 2 ] - بررسی فضایی خشکسالی اقلیمی بر اساس بارش استاندارد (spI) مطالعه موردی (استان مازندران)

خشکسالی از نظر فراوانی وقوع، شدت، مدت، وسعت، تلفات‌جانی، خسارت‌های اقتصادی- اجتماعی و اثرات شدید بلندمدت نسبت به سایر بلایی طبیعی اولویت دارد و مخاطره آمیزتر است و نیازمند توجه بیشتری در تصمیم گیری‌ها می‌باشد. روش تحقیق در این تحقیق از نوع کاربردی و رویکرد حاکم بر آن تحلیل و آماری است.با استفاده از داده‌های بارش 22ایستگاه سینوپتیک و باران‌سنجی اقدام به پهنه بندی خشکسالی با استفاده از روش های زم...

[ 3 ] - تحلیلی بر تعیین منطقه ساحلی برای مدیریت یکپارچه منطقه ساحلی

در مدیریت یکپارچه منطقه ساحلی، این سِِؤال که منطقه ساحلی چیست کمال اهمیت را دارد. در این رابطه تعریف و تقسیم بندی منطقه ساحلی با استفاده از تجارب جهانی و به ویژه تجارب انجام شده در ایران،ارائه شده است. در این راستا ابتدا رویکردهای طبیعی، انسانی و مدیریتی مورد بررسی قرار گرفت و سپس تعاریف و تقسیم بندی های پیشنهادی و مرتبط با مناطق ساحلی ایران، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت تهیه و ترسیم اشکال  ...

[ 4 ] - محاسبه و تحلیل دبی متوسط سیل با استفاده از روش تحلیل منطقه ای سیلاب در محدوده خیررود نوشهر تا سردآبرود چالوس

در این مقاله به منظور کارهای کنترل سیلاب حوضه های آبریز در محدودة خی ررود  سردآبرود، دبی متوسط سیل بادوره های بازگشت معین با استفاده از روش تحلیل منطقه ای محاسبه و تحلیل شده است . برای این منظور، ابتدا آماردبی حداکثر لحظه ای ایستگاه های آب سنجی منطقه، جمع آوری و پس از بررسی، رفع نواقص و خلاء آماری و تطویل آن، دوره آماری 29 ساله منتهی به سال 1378-1379 انتخاب شد . سپس آنالیز نقطه ای با توزی عهای ...

[ 5 ] - تحلیل مکانی بارش ­ رگباری استان مازندران در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

بارش رگباری از پدیده­‌های بحران‌سازی است که وقوع ناگهانی و پر شدت آن موجب بروز خسارات فراوان بر انسان و محیط پیرامونی آن می‌شود. شناخت و آگاهی از بارش رگباری و چگونگی وقوع، شدت و تداوم آن در فصول مختلف کمک بسزایی در مقابله<stro...

[ 6 ] - تحلیل فضایی رابطۀ مؤلفه‌های جوی با بارش دوره‌های خشک و مرطوب در سواحل شمالی ایران

شناخت روابط بین مولفه های جوی و میزان بارش می تواند از جمله راه های مناسب در پیشبینی دوره های بارشی باشد. هدف از این تحقیق شناخت عوامل مؤثر بر ایجاد دوره‌های خشک و مرطوب در سواحل دریای خزر است. بدین جهت برای تحلیل فضایی روابط بین مؤلفه‌های جوی در دوره های خشک و مرطوب سواحل شمالی ایران الگو همدیدی آن، موردبررسی قرار گرفت. داده‌های بارش ماهانه در یک دوره 25 ساله از سال 1361 تا 1385 (1981-2005)با ...

[ 7 ] - Spatial analysis of precipitation in Mazandaran province

owledge of spatial rainfall behavior in environmental, land planning is effective. These changes in the later place in the form of time later and in the climate of the area. The Target of this study was to reveal the presence or absence of precipitation trend in the ratio of the height of local precipitation behavior and identify province mazandarn. Therefore, the purpose of the rainfall data s...