محمدحسین ناصرزاده

استادیار آب و هوا شناسی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران

[ 1 ] - نقش گازهای گلخانه‌ای در نوسانات دبی کشکان‌رود

تحقیق حاضر، در راستای بررسی ارتباط آماری گازهای گلخانه­ای دی­اکسیدکربن و متان به­عنوان عوامل گرم­کننده هوا در سطح جهان با مقادیر دبی کشکان­رود صورت پذیرفت. داده­های به­کار گرفته شده در این مطالعه، شامل داده­های فصلی و سالانه گازهای گلخانه­ای و دبی کشکان­رود بین سال­های 1984 تا 2010 است و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی چندمتغیره و روش گرافیکی من-کندال به انجام رسیده است. نتایج ای...

[ 2 ] - شناسایی و مقایسه‌ی بیابان‌های ایران از جنبه ژئومورفولوژی و اقلیم‌شناسی (مطالعه موردی: بیابان‌های نواحی مرکزی و شرق ایران)

تعیین قلمرو بیابان‌ها نیازمند دستیابی به اطلاعاتی از پارامترهای محیط طبیعی است که اثر متقابل آن‌ها به‌صورت مشترک در پیدایش ویژگی‌های بیابان دخالت دارند. هدف از انجام این پژوهش شناسایی و جداسازی مناطق بیابانی مرکز و شرق ایران از دیدگاه ژئومورفولوژی و اقلیمی است. بدین منظور پس از تهیه لایه‌های اطلاعاتی، شاخص‌های معرف بیابان از نوع ژئومورفولوژی و اقلیم­شناسی در سرزمین مورد پژوهش مشخص گردید. به‌نحو...

[ 3 ] - شناسایی عوامل سینوپتیک و محلی مقیاس در رویدادهای گرد و غباری استان ایلام

   پدیده نامطلوب گردوغبار یکی از بلایای طبیعی است که استان ایلام را به دلیل موقعیت جغرافیایی و همجواری آن با پهنه­های بزرگی از مناطق بیابانی تحت تأثیر قرار می­دهد. در این تحقیق پس از استخراج 40 سامانه­ی گردوغباری شاخص و تفکیک آنها به دو دوره سرد وگرم سال طی دوره آماری (2000-2010)، با استفاده از نقشه های ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 500 و فشارسطح دریا، نقشه­های بردار باد، خطوط هم سرعت و نقشه های اُمگا ...

[ 4 ] - تعیین تقویم شرجی و علل سینوپتیک آن در سواحل جنوب کشور، مطالعه موردی: ایستگاه بندرعباس

از عوامل اصلی محدود کننده‌ی‌شرایط آسایش‌در منطقه‌ساحلی ‌وقوع پدیده شرجی است‌که خود تحت کنترل دما و‌رطوبت است. جهت انجام این پژوهش ایستگاه بندرعباس( به علت فاصله کم تا ساحل) انتخاب شده است. داده های اقلیمی این تحقیق شامل دمای هوا برحسب درجه سانتی گراد،‌ رطوبت نسبی به درصد‌‌ و سرعت باد بر حسب نات می باشد،که آمارداده های ساعتی این پارامترها، از سازمان هواشناسی‌کشور در دوره آماری‌30ساله (2014-1985)...

[ 5 ] - ارتباط سنجی بارش های شدید بهاری و تابش طول موج بلند خروجی زمین، مطالعه موردی بارش 15 آوریل 2016 شمال غرب ایران

هدف این تحقیق ارتباط سنجی بارش بهاری و تابش طول موج بلند خروجی با استفاده از بررسی نقشه های اقلیمی در سطوح مختلف جو، سطح زمین و نیز تهیه نقشه اشعه طول موج بلند بازتابشی زمین می باشد. برای این کار داده های آماری ایستگاه های سینوپتیک شمال غرب(15 آوریل 2016) از سازمان هواشناسی اخذ شد. همچنین از داده های بازکاوی شده NCEP با قدرت تفکیک شبکه های افقی 5 درجه طول وعرض جغرافیایی استفاده شد واز طریق نرم ...

[ 6 ] - Study of the relation between NCPI and CACO indices with autumn precipitation of Southern Coast of Caspian Sea

In this research, the relationship between NCPI and CACO indices with autumn precipitation of Southern Coast of Caspian Sea (SCCS) was investigated. In this regard, two sets of data were used (Aphrodite and Station). And the days with more rainfall than long-term average rainfall station and on condition that the rainfall is more than 70% of the region rainfall, were chosen as a day of widespre...

[ 7 ] - Cycleanalysis oftime seriesof annualprecipitationHelehandMondwatershed

Precipitation is one of the most intractable elements. The oscillating behavior of the crucial environmental planning (explicit and tacit knowledge of the behavior), is the key variable. Spectrum analysis techniques to understand the behavior of overt or covert methods suitable for the extraction and analysis of climate oscillations with different wave lengths. The size range of the distributio...

[ 10 ] - The Effect of Climate Change on the Yield of Rice in the Rasht County

Given the climatic changes and threats to food security in recent years, they have have become a major issue in agricultural climatology. The present study aimed to investigate the status of agricultural climate suitable for the cultivation of rice in the light of the influential climatic conditions in the past. Given the effect of temperature and the amount of precipitations on rice growth and...

[ 11 ] - The role of climate change in the movement of climatic seasons in Iran

In this research, we are trying to determine the “beginning time” as well as the “end” of the climatic seasons; and we will focus on identifying the displacement of these dates, which is influenced by the “climate changes” and “description of the qualitative conditions” created in them, compared to the past climatic periods. “Meteorological Organization” data has been used in this research. For...