زهرا حجازی زاده

استاد اقلیم شناسی دانشگاه خوارزمی تهران

[ 1 ] - الگوی تغییرات مکانی فراوانی رخداد و شدت ابرهای باران‌زا (سطح پایین جو) در ایران

یکی از مهم‌ترین بحران‌های که جوامع را تحت تأثیر قرار می­دهد، تغییرات اقلیمی می­باشد و باعث تشدید مخاطره‌های آب و هوایی می­شود. در این میان ابرها و پارامترهای اقلیمی وابسته به آن‌ها نیز به‌عنوان ورودی‌های مهم در مدل‌های پیش‌بینی تغییر اقلیم موردتوجه می‌باشند. تمام ابرها پتانسیل تغییر اقلیم را دارند و در رأس چرخه هیدرولوژی قرار دارند و هرگونه تغییر در مقدار و پارامترهای آن‌ها  می‌تواند سرآغاز زنج...

[ 2 ] - بهینه‌سازی جهت‌گیری استقرار ساختمان در شهر کاشان بر اساس شرایط اقلیمی

Climatic design a suitable method to create location a variety of structures and immunization. Human comfort conditions combined with the reduction in overall energy cost and it is important in all kinds of weather.  The aim of this study is optimized for building deployment in Kashan city.The city most days of the year, is hot and dry and it is necessary to determine the best direction to...

[ 4 ] - مقایسۀ عملکرد مدل آماری و مدل دینامیکی در شبیه‌سازی بارش حدی

در سال‌های اخیر منابع آب بر اثر تغییر اقلیم دست‌خوش تنش‌های جدی شده است. هدف مطالعۀ حاضر، بررسی دو مدل ریز‌مقیاس‌ساز آماری و دینامیکی به‌منظور ریز‌مقیاس‌سازی بارش حدی حوضۀ آبریز گرگان‌رود در روز‌های 23 و 24 اردیبهشت 1371 است که به ثبت دبی حدی در منطقه منجر شد‌. در این پژوهش، از مدل آماری SDSM و مدل دینامیکی Regcm4 استفاده شد. نتایج نشان داد مدل آماری SDSM‏ قابلیت بسیار کمی (ضرایب تبیین 002/0 تا...

[ 5 ] - آشکارسازی تغییر اقلیم منطقه خلیج فارس با استفاده از داده های خروجی مدلCGCM. A1B

جهت آشکارسازی تغییر اقلیم ابتدا عناصر اقلیمی دما، بارش، فشار تراز دریا و نم ویژه خلیج فارس مشخص گردید و به دو بخش سواحل شمالی و سواحل جنوبی تقسیم گردید. برای ایستگاه ها  دوره آماری مشخص (2015-1970) انتخاب گردید و سپس از وبگاه شبکه تغییر اقلیم کانادا داده های ایستگاه شامل (بارش، دما ، ارتفاع ژئوپتانسیل و نم ویژه)اخذ گردید و در مرحله بعد همین روند برای دوره آینده (2050-2016) انجام گرفت. با توجه ب...

[ 6 ] - بررسى پدیده تسونامى و احتمال رخداد آن در ایران

تسونامى یک پدیده طبیعى است که نمى‏ توان از وقوع آن جلوگیرى نمود و به عنوان یکى از مهم ترین بلایاى اقیانوسى در جهان مطرح مى‏ باشد. دراین مجموعه ضمن ارائه تعریفى از آن، انواع و علل رخداد آن را مطرح نموده و با توجه به توزیع جغرافیایى‏ اش در اقیانوس‏ها و مکان‏هاى تحت تاثیر سابداکشن سعى شده مکان‏هاى خاص معرفى شوند و با توجه به نتایج تخریبى‏ اش، به وسیله پیشنهاداتى تلاش شده از طریق اطلاع رسانى در شنا...

[ 7 ] - تأثیر آب و هوا در پراکندگى نواحى جمعیتى (مطالعه موردى: استان فارس)

 در این پژوهش سعى شده تا ارتباط بین نواحى جمعیتى استان فارس با شرایط آب و هوایى مناطق مختلف استان شناسایى گردد. بنابراین در ابتدا توده‏ هاى هوایى مختلف تأثیر گذار بر اقلیم استان شناسایى شدند، که این توده ‏ها شامل بادهاى شمالى، بادهاى غربى، توده هواى جنوب و بادهاى محلى مى‏ باشند. سپس، بعد از شناسایى نوع اقلیم مناطق مختلف و تجزیه و تحلیل آمار پراکندگى جمعیت استان، ارتباط بین پراکندگى جمعیت با شرا...

[ 8 ] - پیش بینى خشکسالى در حوضه آبریز دریاچه ارومیه بااستفاده از مدل هاى (SARIMA)

 خشکسالى از قدیم ‏الایام یکى از بلایاى طبیعى خطرناک براى زندگى بشر بوده است. به طورى که در متون تاریخى دیده مى ‏شود این پدیده همیشه باعث بسیارى از تحولات اجتماعى - اقتصادى مثل جنگها، قحطی­ ها و مهاجرت­ ها بوده است. در این تحقیق دوره‏ هاى‏ تر و خشک تعدادى از ایستگاه هاى هواشناسى حوضه آبریز دریاچه ارومیه واقع در ناحیه شمال غربى ایران بررسى و تحلیل شده است. بدین منظور ابتدا با روشهاى سالانه ...

[ 9 ] - بررسی تغییرات پرفشار جنب حاره‌ تراز 500 هکتوپاسکال نیوار ایران با رویکرد تغییر اقلیم

پرفشار جنب حاره آزور بارزترین و دائمی‌ترین سیمای گردش وردسپهری در منطقه جنب حاره نیمکره شمالی و ایران به شمار می‌رود. بررسی آثار و منابع منتشرشده در رابطه با تغییرات پرفشار جنب حاره‌ای نشان می‌دهد که یک تحقیق جامع درباره تغییرات این پرفشار در فصول مختلف لازم است. افزایش یا کاهش شاخص شدت و شاخص گسترش شرقی و شمالی پرفشار‌ جنب حاره‌ در سطح ۵۰۰ هکتوپاسکال، تعیین‌کننده اصلی دوره‌های خشک و مرطوب در ا...

[ 10 ] - بررسی آشفتگی در میکرولندفرمهای پلایای میقان با استفاده از روش فراکتال

خشک شدن رسوبات ریزدانه و رسی در محیط پلایاها موجب ایجاد تنش های انقباضی و تشکیل ترک­ها و بدنبال آن شکل گیری پلیگون­های گلی می­شود. از آنجا که عوامل متعددی همچون میزان رطوبت، میزان دما، نوع کانی‌های رسی، توپوگرافی، میزان شوری آب و آشفتگی زیستی در چگونگی توزیع و تحول مورفومتری این چندوجهی­ها تأثیرگذار است، بنابراین بررسی خصوصیات فراکتال این اشکال می‌تواند روند تغییرات آنها را در واکنش به شرایط مح...

[ 11 ] - Effective Climate Potential for Tourism Planning and Development in Guilan Province

Each geographical location, topography, landscape, flora and fauna, air and climate natural resources for tourism and recreation form. Given that every business needs a bed a place in the geography of this place, defined geographical space.This geographical space supplier of tourist activities. Many factors affect the tourism industry, one of the most important climates. Along with geographic l...

[ 12 ] - Analysis of Drought Spatial Statistics in Iran

Drought is one of the environmental events and an inseparable part of climatic fluctuations. This phenomenon is one of the main characteristics of the various climates. Awareness of spatiotemporal behavior is effective in land planning. The spatial statistical methods provide the means by which they analyze the spatial patterns of random variables such as precipitation. In this study, using the...

[ 13 ] - The evaluation of Agro climatic potentials of Kermanshah and Isfahan provinces in autumn cultivation of sugar beet

Since the most important climatic parameter affecting sugar beet cultivation is the temperature, we carried out this research considering climatic elements such as temperature, precipitation and freezing days in relation to autumn sugar beet planting. Daily temperatures of selected stations in a period of 10 years (2005-2015) has been used for agroclimatic analysis. In order to evaluate that, t...

[ 14 ] - Analysis of river sediments in the paleo- Meyghan basin

Introduction The territory of central Iran is now affected by the hot and dry climate. But, several evidences, such as the extreme erosion of running waters, huge alluvial fans, wide alluvial terraces, and flood deposits indicate colder and wetter climate in the territory (Ghahroodi Tali, 2011: 3). The rivers belong to the most important parts of the sedimentary basin. In fact, the rivers are...

[ 15 ] - تحلیل همدیدی و شناسایی شار رطوبت روزهای همراه با تگرگ در غرب ایران (مطالعه موردی: حوضه آبریز زاب، آذربایجان غربی)

هدف از این پژوهش طبقه‏بندیِ مناسبِ الگوهای جوی مرتبط با وقایع تگرگ و ویژگی‏های اقلیم‏شناختی مسبب آن‏ها در حوضة زاب است. بنابراین، از داده‏های ایستگاهی (کدهای ۲۷-۸۷-۹۶ الی ۹۹ از ۱۰۰ کد مربوط به هوای حاضر) بارش تگرگ سه ایستگاه همدید حوضة زاب طی دورة ۲۴ساله (۲۰۱۶-۱۹۹۲) استفاده شد. همچنین، با استفاده از داده‏های پایگاه NCEP/NCAR، به واکاوی الگوهای گردشی مقارن با این رخدادها اقدام شد. با تحلیل خوشه‏ایِ...

[ 16 ] - بررسی پدیده گرمایش جهانی در استان خوزستان طی دوره 2016-1988 با استفاده از آزمونهای ناپارامتریک

افزایش غلظت میزان گازهای گلخانه­ای منجر به تشدید پدیده­ای بنام گرمایش جهانی گردیده است، پدیده­ای که باعث شده تا میانگین دمای سالانه سطح کره زمین طی قرن گذشته 0.74 درجه سانتی­گراد افزایش یابد. گرمایش جهانی پدیده­ای است که اثرات ناخوشایند فراوانی بر زندگی انسان‌ها و جانوران می‌گذارد. رخداد و شدت یافتن پدیده­هایی نظیر خشکسالی­، کاهش بارندگی­، افزایش رخداد روزهای گرد وخاک و سیلاب­ نیز ناشی از پدیده...