بلیانی, سعید

[ 1 ] - پهنه بندی مخاطرات بارشی منجر به خشکسالی و سیل در حوضه های آبریز حله و مند

Hazard is potential source of harm or a situation to create a damage. So identification of zones exposed to hazards is necessary for planning or land use planning. But this situation becomes more critical when they appear at the population centers. So applying the principle of passive defense based on environmental capabilities is unarmed action that caused the reduction of human resources vuln...

[ 2 ] - تحلیل واستخراج الگوهای جوی منجر به بارش های سنگین روزانه منطقه شمالی خلیج فارس مورد مطالعه: حوضه های آبریز حله و مند

The results of this study indicated that the synoptic patterns that lead to heavy rainfall in 22 March 1996, 24 mar 1995 and 17 November 1994 in the northern portion of FARS province includes: the low pressure that located in eastern part of Mediterranean and Black sea and southern part of Caspian Sea that created by trough that located at the middle level of atmosphere. In addition to this low...

[ 3 ] - تحلیل طیفی سری های زمانی بارش سالانه ایران

بارش از مهم‌ترین و متغیرترین عناصر اقلیمی است که شناخت رفتار آن همواره مورد توجه اقلیم‌شناسان بوده است. از این رو پیـچیدگی عناصر اقلیمی در مقیاس­های زمانـی و مکانی لزوم به­کارگیری روش­های کارامد مانند تحلیل طیفی به عنوان ابزاری مفید برای مطالعه الگوهای اقلیمی را نشان می­دهد. هدف از این مطالعه بررسی و تحلیل نوسان­های بارش ایران با استفاده از  تحلیل طیفی (تحلیل همسازه­ها) می­باشد بدین منظور داده­...

[ 4 ] - تحلیل اکتشافی داده های فضایی تغییرات بارش ماهانه و فصلی حوضه های آبریز مند و حله

تحلیل اکتشافی داده‌های فضایی[1](ESDA)،به دنبال تشخیص تمایز بین الگوهای تصادفی و غیر تصادفی می‌باشد. در این تحقیق با استفاده از داده‌های 37 ایستگاه باران‌سنجی و سینوپتیک در منطقه شم...

[ 5 ] - واکاوی زمانی بارش سالانه شهر شیراز با استفاده از تحلیل سری های زمانی

بارندگی یکی از عوامل مهم هواشناسی است که مقدار آن به نحو چشمگیری در نقاط مختلف کره زمین تغییر می‌یابد. یکی از روش‌هایی که به کمک آن می توان سیر تحولات بارندگی را درگذشته و حال بررسی نمود، آنالیز روند سری‌های زمانی در مقیاس‌های مختلف زمانی است. در این تحقیق از متوسط بارش سالانه شهر شیراز برای مدل‌سازی و پیش‌بینی با استفاده از تکنیک تحلیل سری‌های زمانی استفاده‌شده است. برای این منظور از ایستگاه س...

[ 6 ] - Spatial analysis of annual precipitation of Khuzestan province; An approach of spatial regressions analysis

Knowing of precipitation values in different regions is always of main and strategic issues of human which has important role in short- term and long-term decisions. In order to determine of precipitation model and forecasting it, there are different models, but given that the precipitation data have a spatial autocorrelation, the spatial statistic is a powerful tool to recognition of spatial b...