تابنده ساروی, آفاق

دانشگاه یزد

[ 1 ] - مطالعه تنوع بین و درون جمعیتی گونه خرمندی (Diospyros lotus L.) با ارزیابی صفات برگ

جهت بررسی میزان تنوع بین و درون برخی از جمعیت‌های گونه خرمندی (Diospyros lotus L.) بر اساس صفات مورفولوژیک برگ، سه جمعیت از این گونه در طول یک ترانسکت ارتفاعی (به ترتیب با ارتفاع 300، 500 و 700 متر از سطح دریا) انتخاب و از هر رویشگاه تعداد 10 پایه از هر جنس نر و ماده انتخاب شد. از هر درخت تعدادی برگ در نیمه اول شهریور، جمع‌آوری و به طور تصادفی، پنج برگ برای هر یک از تکرار‌های سه گانه تحقیق جدا ...

[ 2 ] - اثر مبدأ بذر بر جوانه‌زنی و مورفولوژی بذر و نونهال‌های بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.)

برای بررسی اثر مبدأ بذر بر جوانه­زنی و مورفولوژی بذر و نهال­های بلوط ایرانی (Quercus brantiiLindl.)، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. بذر بلوط ایرانی از شش جمعیت شامل: سردشت آذربایجان غربی، سلین کردستان، چله کرمانشاه، نوژیان لرستان، کبیرکوه ایلام و دورگ اناری از چهارمحال و بختیاری انتخاب شد. ابتدا صفات طول و وزن بذر 25 نمونه بذر از هر جمعیت که به­صورت کاملاً تصادفی انتخاب شده ­بودند، ا...

[ 3 ] - اثر تنش شوری بر جوانه زنی و برخی خصوصیات نونهال های سه پروونانس از گونه تنگرس (Amygdalus lycioides)

هدف این پژوهش بررسی اثر مبدأ بذر بر ویژگی­های جوانه­زنی و صفات نو­نهالی گونه تنگرس (Amygdalus lycioides) در شرایط تنش شوری بود. به این منظور بذرهای این گونه از سه رویشگاه (خور، اردستان و کاشان) جمع­آوری شد. آزمایش به­صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمار شوری در چهار سطح (صفر،یک­و­نیم، سه و پنج دسی­زیمنس بر متر) از نمک کلرید سدیم استفاده شد. صفات نرخ جوانه­زنی، سرعت...

[ 4 ] - تجزیه‌وتحلیل کروموزومی بلوط دارمازو (Quercus infectoria G. Oliver)

      دارمازو Quercus infectoria G.Oliver)) یکی از گونه­های با ارزش و اصلی جنگل­های زاگرس است و از نظر زیست­محیطی، اقتصادی، ژنتیکی و دارویی حائز اهمیت است. انجام مطالعات سیتوژنتیکی در گونه­ها و جمعیت­های گیاهی به‎دلیل فراهم کردن اطلاعات کمی روی تاریخچه تکاملی گیاه، تعیین قرابت­های بین گونه­ای و مشخصات کاریولوژیکی، اهمیت فوق­العاده­ای دارد. این مطالعه با هدف تعیین کاریوتیپ و ساختار کروموزومی گون...

[ 5 ] - اثر مبدأ بذر و پایه‎ مادری بر جوانه‌زنی بذر و رشد نونهال‌های کیکم (مطالعه‌ موردی: جنگل چنارناز در جنوب استان یزد)

به‌منظور بررسی تأثیر مبدأ بذر و پایه­ مادری بر روی میزان جوانه­زنی و برخی خصوصیات مورفولوژیکی نونهال­های کیکم  (Acer monspessulanum)، بذر آن از 20 پایه­ مادری در دو جمعیت (با ارتفاع از سطح دریای 2400 و 2700 متر) واقع در جنگل چنارناز در جنوب استان یزد جمع­آوری شد و بعد در گلخانه­ تحقیقاتی واقع در دانشگاه یزد در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار کاشته شد. نتایج تجزیه‌وتحلیل واریانس صفات مورد مطال...

[ 6 ] - پاسخ مورفولوژیک و فیزیولوژیک نهال‌های یکسالۀ سروناز (.Cupressus sempervirens L) به افزایش غلظت دی‌اکسیدکربن

افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی سبب افزایش غلظت دی‌اکسیدکربن اتمسفر می‌شود. از طرفی دی‌اکسیدکربن یکی از مهم‌ترین فاکتورهای مورد نیاز برای رشد گیاهان محسوب می‌شود. بنابراین آگاهی از پاسخ گیاهان به این تغییرات بسیار اهمیت دارد. لذا به‌منظور مطالعۀ پاسخ مورفولوژیک و فیزیولوژ...

[ 7 ] - بررسی پاسخ مورفولوژیک و فیزیولوژیک اندام هوایی و زیرزمینی گیاه لیلکی (Gleditschia caspica) در برابر تنش شوری

برای بررسی پاسخ مورفولوژیک و فیزیولو‍ژیک اندام هوایی و زیرزمینی گیاه لیلکی (Gleditschia caspica) دربرابر تنش شوری (شاهد، 4، 8 و 12 دسی‌زیمنس بر متر)، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار انجام شد. نتایج نشان دادند شوری 12 دسی‌زیمنس بر متر کاهش اندک همة صفات مورفولوژیک را باعث شد که تنها تفاوت در طول ریشه، زیتودة هوایی و تعداد برگچه‌ها نسبت به شاهد معنی‌دار بود. مقدار پرو...

[ 8 ] - اثر مبداء بذر بر خصوصیات جوانه‌زنی و مورفولوژی نونهال‌های گونه ارژن تحت تنش شوری

شوری یکی از تنش‌های محیطی در جهان و به خصوص در مناطق خشک و بیابانی است که سبب کاهش تولیدات گیاهی می­گردد و انتخاب گیاهان مقاوم به شوری در تمام مراحل زندگی به‌ویژه جوانه‌زنی اهمیت خاصی دارد. این تحقیق با هدف بررسی اثر مبدأ بذر بر خصوصیات جوانه‌زنی و صفات مورفولوژیکی در دوره نونهالی گونه ارژن (Amygdalus elaegnifolia) تحت تنش شوری در شرایط آزمایشگاه انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کا...

[ 9 ] - اثر ارتفاع از سطح دریا و ژنوتیپ بر تنوع ریختی برگ بنه (Pistacia atlantica subsp. mutica) در جنگل های جنوب استان یزد

در این پژوهش برای ارزیابی اثر ارتفاع از سطح دریا و ژنوتیپ بر صفات مورفولوژیکی برگ گونه­ی بنه ( subsp. muticaPistacia atlantica)، سه جمعیت در نقاط ارتفاعی 1850، 2050 و 2400 متر از سطح دریا در جنگل باغ­شادی استان یزد، انتخاب شد. به ترتیب از جمعیت نخست، پنج پایه و از دو جمعیت­ دیگر، 10 پایه به­صورت تصادفی گزینش و برخی صفات مورفولوژیک پایه­ها در محل ثبت شد. از هر پایه، تعدادی برگ، جمع­آوری و در هم ...

[ 10 ] - Determination of the optimized culture medium and growth conditions for micropropagation of Persian oak (Quercus brantii L.)

The aim of this investigation was micropropagation of Quercus brantii L. via culture of terminal and lateral buds for mass production of this plant. The plant materials were collected from Fars province Iran in spring and summer seasons. After surface sterilization and the removal of phenol materials from the explants, they were transferred into different culture media containing different conc...

[ 11 ] - برآورد همبستگی ژنتیکی و وراثت‌پذیری صفات زردتاغ (Haloxylon persicum Bge.) در باغ بذر استان یزد

پژوهش پیش‌رو با هدف برآورد صفات ژنتیکی زردتاغ (Haloxylon persicum Bge.) مستقر در باغ بذر تاغ استان یزد با استفاده از روش REML انجام شد. از بین توده­های زردتاغ موجود در رویشگا­ه­های مختلف استان یزد، 60 پایه با ظاهر مناسب، کیفیت مطلوب، توازن نسبی بین تاج و تنه، مقاوم به آفات و بیماری­ها و دارای بذرهای با قوه نامیه زیاد انتخاب شدند. پس از کاشت بذر و تولید نهال، نهال­ها با حفظ شجر...

[ 12 ] - مطالعه بانک بذر خاک در ذخیره‌گاه جنگلی باغ شادی هرات، استان یزد

سابقه و هدف: بررسی و ارزیابی ذخایر بذری خاک در یک اکوسیستم، اطلاعات ارزشمندی از وضعیت ترکیب گیاهی آن اکوسیستم فراهم می‌آورد. این بررسی‌ها منجر به درک و شناخت هرچه بیشتر شرایط پوشش گیاهی آن منطقه خواهد شد. در تحقیق پیش‌رو برای نخستین‌بار پتانسیل بذری خاک در منطقه حفاظت شده باغ شادی یزد مورد مطالعه قرار گرفت. مواد و روش‌ها: ابتدا دو محدوده تحت چرا و قرق از رویشگاه جنگلی باغ شادی یزد با تیپ ...