تجزیه‌وتحلیل کروموزومی بلوط دارمازو (Quercus infectoria G. Oliver)

نویسندگان

  • اصغر مصلح آرانی دانشیار، محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد
  • فهیمه قاسمی پیربلوطی دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد
چکیده

      دارمازو Quercus infectoria G.Oliver)) یکی از گونه­های با ارزش و اصلی جنگل­های زاگرس است و از نظر زیست­محیطی، اقتصادی، ژنتیکی و دارویی حائز اهمیت است. انجام مطالعات سیتوژنتیکی در گونه­ها و جمعیت­های گیاهی به‎دلیل فراهم کردن اطلاعات کمی روی تاریخچه تکاملی گیاه، تعیین قرابت­های بین گونه­ای و مشخصات کاریولوژیکی، اهمیت فوق­العاده­ای دارد. این مطالعه با هدف تعیین کاریوتیپ و ساختار کروموزومی گونه دارمازو و تنوع کاریوتیپی میان چهار جمعیت آن در غرب ایران (سردشت، مریوان، شینه­قلایی و کاکاشرف) با استفاده از مریستم ریشه و سیستم تجزیه تصویری انجام شد. پس از اجرای مراحل پیش­تیمار، تثبیت، هیدرولیز و رنگ­آمیزی، نمونه­های میکروسکوپی تهیه و خصوصیات کاریوتیپی تعیین شدند. نتایج نشان داد که تعداد کروموزوم­های بیشتر سلول­های مورد مطالعه 24 = x2 = n2 بود اما 25 = x2 = n2 و 26 = x2 = n2 و تریپلوئیدی نیز در برخی از سلول­ها مشاهده شد. تجزیه‌وتحلیل واریانس و مقایسه میانگین بر روی سه تا ده سلول 24 کروموزومی از سه تا هفت پایه مختلف در هر جمعیت انجام شد. تفاوت معنی­دار بین جمعیت­های مورد بررسی از نظر صفات طول کروموزوم، طول بازوی بلند و کوتاه مشاهده شد. شاخص­های تقارن، تقارن نسبی کاریوتیپ را در جمعیت­های مورد بررسی نشان دادند. تجزیه به مؤلفه­های اصلی نشان داد که طول کروموزوم، طول بازوی بلند و کوتاه بیشترین نقش را در ایجاد واریانس داشتند. تجزیه خوشه­اینیز جمعیت­های مورد مطالعه را در دو خوشه مجزا طبقه­بندی کرد. به‎طوری‌که دو جمعیت کاکاشرف و شینه قلایی در یک خوشه و دو جمعیت سردشت و مریوان در خوشه دیگر قرار گرفتند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

قابلیت تصاویر پهپاد در تشخیص گونه‌های بلوط ایرانی (.Quercus brantii Lindl) و دارمازو (.Quercus infectoria Oliv)

امروزه تشخیص گونه‌‌های درختی با هدف تهیه نقشه تیپ درختان جنگلی، نقش مهمی در مدیریت پایدار جنگل‌‌ها دارد. تصاویر پهپاد باتوجه ‌‌به توان تفکیک مکانی بسیار زیاد، ابزار مناسبی برای تشخیص گونه‌‌های درختی هستند. هدف از پژوهش پیش‌‌رو، بررسی قابلیت طبقه‌‌‌‌بندی تصاویر پهپاد برای تشخیص گونه‌‌های درختی بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl) و دارمازو (Q. infectoria Oliv) ...

متن کامل

توصیف ویژگی‌های ساختاری جنگل‌های بلوط دارمازو (Quercus infectoria) در جنگل‌های شینه‌قلایی لرستان‌

برای ارائه ویژگی­های کمی ساختار جنگل‌های بلوط دارمازو، محدوده شش هکتاری در منطقه شینه­قلایی استان لرستان انتخاب و بر اساس روش مبتنی بر نزدیک‌ترین همسایه، تنوع ساختار در جوامع درختی بررسی شد. برای کمی­سازی ساختار از شاخص­های کلارک- ایوانز، آمیختگی، تمایز ­قطری و ارتفاعی و فاصله از همسایه استفاده شد. میانگین قطر برابرسینه برای درختان 31/10 سانتی‌متر، ارتفاع 51/2 متر و میانگین تعداد جست در هر جست­...

متن کامل

Antibacterial activity of methanol extract of Ruta chalapensis (L), Quercus infectoria (Oliver) and Canthium parviflorum (Lam)

The present study aimed at evaluating the antibacterial activity of methanol extract of Ruta chalapensis, L., (Rutaceae), Quercus infectoria Oliver., (Fagaceae) and Canthium parviflorum Lam., (Rubiaceae) against Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis, Klebsiella oxytocoa, Klebsiella pneumoniae and Proteus mirabilis. The experiment was carried out using disc diffusi...

متن کامل

A Comprehensive Review about Quercus infectoria G. Olivier Gall

Due to an interaction between gall wasp Andricus sternlichti Bellido and Quercus infectoria G.Olivier from Fagaceae, the oak galls with a wide range of industrial and pharmaceutical applications are produced. Quercus infectoria galls have been well-known by both ethnopharmacology and traditional medicine of Iran. The aim of current study was a comprehensive collection...

متن کامل

بررسی کیفی بذر دارمازو (Quercus infectoria Oliv.) در توده ­های جنگلی دست­ نخورده و گلازنی‌شده بانه

یکی از عمده­ترین استفاده­های انجام شده در زاگرس شمالی گلازنی و استفاده از شاخ و برگ درختان بلوط برای تغذیه دام است. این امر موجب ایجاد تغییرات عمده­ای در ساختار و وضعیت ظاهری این جنگلها شده‌است و در برخی نقاط مانند بخش آلوت، از توابع شهرستان بانه آینده این جنگلها را با خطر مواجه ساخته‌است. با توجه به مشکل فوق و عدم استقرار زادآوری دانه­زاد در این جنگلها، ویژگیهای کیفی بذر دارمازو که یکی از گونه...

متن کامل

قارچ‏های اندوفیت جدا‏شده از درختان بلوط (Quercus brantii Lindl و Quercus infectoria Oliv)

DOR: 98.1000/1735-0859.1397.16.171.32.2.1602.41 قارچ‌های اندوفیت بخشی از اجزای مهم تنوع زیستی مرتبط با گیاهان هستند و قادر بوده تمام بافت­های داخلی گیاهان را کلنه کرده و سبب بهبود سلامت گیاه شوند. آنها می­توانند با بیمارگرهای گیاهان برای فضا و غذا از نظر اکولوژیکی رقابت کرده و موجب کاهش بیماری در گیاهان شوند. به‏منظور شناسایی قارچ‌های اندوفیت از برگ، تنه و پوست شاخه­های سالم درختان بلوط گونه­ها...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 25  شماره 2

صفحات  324- 336

تاریخ انتشار 2017-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021