اصغر مصلح آرانی

دانشگاه یزد

[ 1 ] - مقایسه غلظت سرب در دو گیاه سروخمره‌ای (Thuja orientalis) و زیتون (Olea europaea) به منظور کاربرد در فناوری گیاه‌پالایی

پژوهشی با هدف بررسی تأثیر کاربرد غلظت‌های مختلف سرب ( 0 (شاهد)، 200، 500 و 1000 میلی‌گرم بر لیتر) بر جذب آن در دو گیاه سرو (Thuja orientalis) و زیتون(Olea europaea) اجرا گردید. نتایج تحقیق نشان داد که با افزایش غلظت سرب غلظت این عنصر در دو گیاه افزایش یافت. بالاترین میزان غلظت سرب در ریشه زیتون در غلظت 1000 حدود mg/kg 101 بود که mg/kg 38 ( 6/37 درصد) آن به برگ‌ها منتقل شد. بالاترین میزان غلظت س...

[ 2 ] - مقایسۀ برخی خصوصیات فیزیولوژیکی دو گونۀ اکالیپتوس و لیلکی تحت تنش نانوذرات سولفید کادمیم

در این پژوهش پاسخ فیزیولوژیک دو گونۀ درختی لیلکی و اکالیپتوس تحت تأثیر نانوذرات سولفید کادمیم مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا نهال­های یک­ساله از دو گونه در شرایط یکسان تولید شد. طرحی در قالب طرح بلوک‌های کاملاً تصادفی با سه تکرار در گلخانه اجرا و نانوذرات سولفید کادمیم با دو غلظت 20 و 80 میلی­گرم در کنار تیمار شاهد مورد استفاده قرار گرفت. پس از 30 روز نمونه­های لازم از هردو گیاه برای انجام آزمایشات...

[ 3 ] - بررسی برخی واکنش‌های فیزیولوژیکی گونه‌های برگ نو و کاج به تنش ریزگردها

افزایش ریزگردها در سال‌های اخیر اثرات قابل توجهی روی بسیاری از خصوصیات فیزیولوژی و مورفولوژی گونه‌های گیاهی داشته است. هدف اصلی این مطالعه تعیین تحمل گونه‌های کاج و برگ‌نو به تنش گرد و غبار است. دو گونه کاج و برگ‌نو با سه تکرار در طول یک ماه به ترتیب مقدار غبار ریزشی یک، دو و چهار گرم بر سانتی‌متر مربع با دستگاه شبیه‌ساز غبار به نهال‌های تیمار تزریق شد. پس از پایان هر دوره غباردهی قندمحلول (Koc...

[ 4 ] - بررسی پتانسیل گیاهان مورد (Myrtus communis) و کاج (Pinus brutia) در جذب کادمیوم

پژوهش حاضر به منظور مقایسۀ انباشت کادمیوم در ریشه و برگ 2 گیاه مورد (Myrtus communis) و کاج (Pinus brutia)، همچنین بررسی تأثیر غلظت‌های مختلف کادمیوم در میزان پرولین و قندهای محلول در قالب طرح کاملاً تصادفی در 3 تکرار انجام گرفت. نتایج نشان دادند با افزایش غلظت کادمیوم تا 500 میلی‌گرم بر لیتر میزان پرولین در کاج به حدود 2 برابر افزایش یافت. افزایش کادمیوم تأثیر معنی‌داری در میزان پرولین در گیاه ...

[ 5 ] - تأثیر تنش شوری بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گونة دیودال (Ammodendron persicum conollyi )

اثر غلظت­ های مختلف شوری بر برخی ویژگی های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه دیودال (Ammodenron persicum conollyi) در قالب طرحی کاملاً تصادفی با چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت. فاکتور شوری در پنج سطح شاهد (آب شرب)، شوری 2،4، 8 و 12 دسی­ زیمنس بر متر اعمال گردید. نتایج نشان داد که اثر شوری بر تمام صفات مورفولوژیکی گیاه دیودال معنی­ دار بود؛ افزایش شوری تا سطح 12 دسی ­زیمنس بر متر مو...

[ 6 ] - بررسی توانایی گونه L. Capparis spinosa در کنترل علف‌های هرز در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه‌ای

یکی از روش‌های کاهش مصرف علف‌کش‌ها، بهره‌گیری از ویژگی علف‌کشی برخی گونه‌های گیاهی است. گیاهان خودرو و دارویی موجود در مناطق خشک در مقایسه با دیگر گیاهان دارای ترکیب‌های شیمیایی بیشتری هستند و امکان وجود ویژگی علف‌کشی در آن‌ها محتمل‌تر است. بنابراین برای برای بررسی ویژگی علف‌کشی گونه‌ی کَوَر (Capparis spinosa L.) بر روی علف هرز پنیرک (Malva parviflora L.) در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه‌ای، آزمایش ف...

[ 7 ] - مقایسه مقدار پرولین، قند‌های محلول و محتوای یونی سه گونه Atriplex lentiformis، abelangerian Halostachys و ramosissima Tamarix طی زمان‌های مختلف و شرایط شوری طبیعی

در این پژوهش تغییر پرولین، قند‌های محلول و یون‌های سدیم، پتاسیم و نیتروژن سه گونه شور‌پسند آتریپلکس (Atriplex lentiformis)، سنبله نمکی  (Halostachys belangeriana)و گز (Tamarix ramosissima) طی فصل‌های زمستان (بهمن) و تابستان (تیر) در شرایط طبیعی مورد بررسی قرار گرفت. پنج پایه گیاهی با اندازه‌ و شرایط زیستی - شکلی همانند در منطقه چاه‌افضل اردکان واقع ...

[ 8 ] - بررسی اثر نبکا بر نفوذپذیری اراضی در شرایط بیابانی و ارزیابی برخی معادلات نفوذ درگونه‌های ارمک (Ephedra strobilacea) و گز (Tamarix ramosissima)

طی سال‌های اخیر مطالعة نبکا در بوم‌نظام (اکوسیستم) بیابانی از منظر علائمی از تخریب به روشی سازگار با شرایط بیابانی و ایجاد پایداری در این عرصه تغییر یافته است. رویش‌‌گیاه در شرایط بیوم بیابان بسیار محدود است، اما با ایجاد نبکا، شرایط بوم شناختی (اکولوژیک) تغییر می‌کند و شرایط رشد گیاه بیشتر فراهم می‌شود. نتیجه این تغییرات ایجاد اولین حلقه زنجیره غذایی ناشی از رشد گیاه و تغییر در ویژگی‌های فیزیک...

[ 9 ] - بررسی واکنش‌های مورفولوژیک و شکل‌گیری نبکا در دو گونة کلیر Capparis decidua)) و لگجیC. spinosa)) در مناطق خشک و بیابانی

این پژوهش، با تکیه بر مقایسة واکنش‌های متفاوت مورفولوژیک دو گونة کلیر Capparis decidua)) و لگجیC. spinosa) )، ارتباط بین بعضی از عوامل مؤثر در شکل‌زایی نبکا‌ را بررسی می‌نماید.به منظور بررسی واکنش‌های مورفولوژیک دو گونة مورد اشاره به تشکیل نبکا، 9 نبکا‌ی لگجی با سنین متفاوت به طور تصادفی انتخاب شد. سپس، تعداد و اندازة ریشه‌های نابجا و تعداد شاخه و جوانه در طول ساقه شمارش شد. نتایج نشان داد که و...

[ 10 ] - خصوصیات اکولوژیک گونه دارویی سنبل‌الطیب کوهی (Valeriana sisymbriifolia) در استان یزد (مطالعه موردی منطقه بهاباد)

گونه Valeriana sisymbriifolia (سنبل الطیب کوهی) از زمان‌های قدیم به عنوان آرامش‌بخش اعصاب و برای رفع بی‌خوابی استفاده می‌شده است. این بررسی به منظور شناخت برخی خصوصیات اکولوژیکی، تلاش در جهت زراعی کردن و هم‌چنین جلوگیری از تخریب این گونه در رویشگاه طبیعی انجام شد. ویژگی‌های رویشگاهی این گونه مانند هوا و اقلیم‌شناسی، خاک، گونه‌های همراه، فنولوژی و خصوصیات بیومتری جمعیت این گونه مورد بررسی قرار گ...

[ 11 ] - اثر روی (Zn2+) و با و بدون نیتروپروساید سدیم Na2+(Fe(CN)5NO)2- بر رشد و برخی شاخص های فیزیولوژیکی کاج الدار (Pinus eldarica Medw)

اگرچه روی یک عنصر ضروری برای گیاهان است ولی غلظت بالای آن سمی است و منجر ‌به اختلالات عملکردی و ساختاری می‌شود. بدین منظور غلظت‌‌های متفاوت روی صفر (شاهد) ، 100، 200 و 400 میلی‌گرم بر لیتر و اثر تیمار همزمان روی به همراه مقدار ثابتی (750 میلی‌گرم) از نیتروپروساید سدیم ( (SNPدر سال 92-91 در نهالستان شهرستان یزد انجام شد. سپس برخی شاخص‌‌های مورفولوژی و فیزیولوژیکی کاج الدار اندازه گیری و مورد برر...

[ 12 ] - بررسی انباشت سرب و کادمیم و برخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی در گونه زیتون (Olea europea) جهت استفاده در گیاه پالایی

به‌منظور مقایسه انباشت سرب و کادمیم در ریشه و برگ گیاه زیتون و همچنین بررسی تأثیر غلظت‌های مختلف این عناصر بر میزان پرولین، سبزینگی و قندهای محلول پژوهش حاضر به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار انجام گرفت. فاکتورهای مورد بررسی شامل نوع عنصر با دو سطح (سرب، کادمیم) و غلظت عنصر با سه سطح (شاهد، 200، 500 و1000میلی‌گرم بر لیتر) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که کادمیم تأثیری بر م...

[ 13 ] - بررسی برخی از خصوصیات اکولوژیک گونه دارویی و در حال انقراض زوفایی (Thymbra spicata L.) در استان ایلام

مطالعه حاضر برخی از خصوصیات رویشگاهی گونه در حال انقراض زوفایی (Thymbra spicata) را در سه منطقه تنگ­بینا، تلومه و شیره پناه در استان ایلام مورد بررسی قرار می­دهد. مشخصات ژئومورفولوژی مناطق رویشگاهی با استفاده از تصاویر ماهواره­ای و بازدید­های میدانی بررسی شد. برای تعیین ویژگی­های اقلیمی هر یک از رویشگاه­ها، پارامتر­های اقلیمی با استفاده از داده­های نزدیک­ترین ایستگاه هواشناسی و برای تقسیم­بندی ...

[ 14 ] - بررسی خصوصیات رویشی ‌و فیزیولوژیکی گونه قره‌-داغ (Nitraria schoberi)تحت تاثیر رسوبات ماسه‌بادی

This study was conducted to evaluate the response of Nitraria schoberi under sand burial. Experiment conducted with two years old sapling with four treatments ( control, 33%, 50%,  66% burial and complete burial). Result showed that the highest concentration of proline (29 mg/gfw) observed in 50% and 66% burial treatment. The lowest concentration of proline (16 mg/gfw) observed in control....

[ 15 ] - بررسی تغییرات فصلی پرولین، قندهای محلول و محتوای یونی در گیاه رمس (Hammada salicornica) در شرایط متفاوت خاکی در منطقه بافق، استان یزد

این تحقیق اثر همزمان تغییرات فصلی و  شرایط متفاوت خاکی در منطقه بافق در استان یزد را بر مقدار پرولین، قندهای محلول و محتوای یونی در گیاه رمس مورد بررسی قرار می­دهد. گیاه رمس در منطقه بافق به­طور همزمان در سه رویشگاه و در شرایط خاکی متفاوت رویش دارد. اولین رویشگاه (هاماد) دارای خاک خیلی شور و سخت­لایه­های گچی-نمکی است. دومین رویشگاه (پلایا) دارای خاک خیلی شور و سفره آب زیرزمینی بالا است. در رویش...

[ 16 ] - بررسی تنوع رنگدانه‌ای، پرولین، قندهای محلول و محتوای یونی در سه جمعیت سیاه‌تاغ (Haloxylon ammodendron)

This study investigated the variation in the pigment, proline, soluble sugar and ion content of three populations of Haloxylon ammodendron in Yazd province. This was carried out using one-year old plants of the same size from each population. Sampling occurred in a factorial experiment conducted using a randomized complete design with five replicates. The results showed that chlorophyll a and t...

[ 17 ] - بررسی اثر تنش شوری بر برخی پاسخ‌های مورفولوژیکی، بیوشمیایی و آنتی‌اکسیدانی گیاه دارویی Securigera securidaca L.

در این تحقیق به منظور بررسی اثر تنش‌های مختلف  شوری بر برخی شاخص‌های مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و آنتی‌اکسیدانی گیاه دارویی عدس‌الملک (Securigera securidaca L.) در قالب طرح کاملاً تصادفی، بذرهای گیاه در مهرماه سال 1394 از موسسه پاکان بذر اصفهان تهیه و مراحل کاشت و رشد گیاه در اتاق رشد در دانشگاه یزد انجام گردید. ارزیابی و مقایسه تغییرات شاخص‌های مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و عملکرد آنتی‌اکسیدا...

[ 18 ] - بررسی فلور و شرایط رویشگاهی بیشه زار انجیر وحشی (Ficus johannis Boiss.) در کوهستان شیرکوه یزد

در این پژوهش به­منظور بررسی فلور و شرایط رویشگاهی انجیر وحشی در کوهستان شیرکوه یزد، شرایط اقلیمی با استفاده از اطلاعات نزدیکترین ایستگاه­های هواشناسی و وضعیت خاک رویشگاه با برداشت نمونه­ها و آنالیز فیزیکی و شیمیایی آنها بررسی شدند. اقلیم منطقه خشک معتدل ارزیابی شد که متوسط بارش سالانه آن 177/7 میلی­متر و متوسط دمای سالانه 14/4 درجه سانتی­گراد است. نتایج بررسی خاک­شناسی نشان دادند که گونه انجیر ...

[ 19 ] - تجزیه‌وتحلیل کروموزومی بلوط دارمازو (Quercus infectoria G. Oliver)

      دارمازو Quercus infectoria G.Oliver)) یکی از گونه­های با ارزش و اصلی جنگل­های زاگرس است و از نظر زیست­محیطی، اقتصادی، ژنتیکی و دارویی حائز اهمیت است. انجام مطالعات سیتوژنتیکی در گونه­ها و جمعیت­های گیاهی به‎دلیل فراهم کردن اطلاعات کمی روی تاریخچه تکاملی گیاه، تعیین قرابت­های بین گونه­ای و مشخصات کاریولوژیکی، اهمیت فوق­العاده­ای دارد. این مطالعه با هدف تعیین کاریوتیپ و ساختار کروموزومی گون...

[ 20 ] - استفاده از روابط آلومتریک برای تعیین زی‌توده گونه تاغ (Halloxylon ammodenderon C.A.May)

برآورد زی‌توده درختان جنگلی برای اهداف کاربردی و پژوهشی مورد توجه است. هدف این پژوهش، بررسی روابط آلومتریک برای تعیین زی‌توده درختچه‌های تاغ در دشت یزد- اردکان است. به این منظور 20 درختچه برای قطع به‌صورت تصادفی انتخاب شد. ابتدا مشخصات درختچه‌ها از قبیل نماینده قطر یقه، ارتفاع، تعداد ساقه، قطر تاج و مساحت تاج اندازه‌گیری و سپس گیاهان قطع شدند. اجزای مختلف درختچه­ ها شامل تنه و شاخه تفکیک و توزی...

[ 21 ] - بررسی پاسخ مورفولوژیک و فیزیولوژیک اندام هوایی و زیرزمینی گیاه لیلکی (Gleditschia caspica) در برابر تنش شوری

برای بررسی پاسخ مورفولوژیک و فیزیولو‍ژیک اندام هوایی و زیرزمینی گیاه لیلکی (Gleditschia caspica) دربرابر تنش شوری (شاهد، 4، 8 و 12 دسی‌زیمنس بر متر)، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار انجام شد. نتایج نشان دادند شوری 12 دسی‌زیمنس بر متر کاهش اندک همة صفات مورفولوژیک را باعث شد که تنها تفاوت در طول ریشه، زیتودة هوایی و تعداد برگچه‌ها نسبت به شاهد معنی‌دار بود. مقدار پرو...

[ 22 ] - نقش دفن رسوبات ماسه‌بادی بر ویژگی‌های رویشی و فیزیولوژیک گونه رمس (Hammada salicornica )

در پژوهش حاضر ویژگی­های فیزیولوژیک فیزیولوژیک و رویشی گونه رمس (Hammada salicornica) که گاهی با مترادف Haloxylon salicornicum (Moq.) Bge. Ex Boiss. معرفی می­شود، تحت تأثیر دفن شدن با رسوبات ماسه بادی بررسی شد. آزمایش حاضر بر پایه طرح کاملا تصادفی با پنج  تکرار انجام شد. برای­این منظور نهال­های یک­ساله و هم­اندازه رمس با پنچ تیمار شاهد، دفن شدن با ماسه­بادی تا یک­سوم ا...

[ 23 ] - بررسی مهم‌ترین عوامل مؤثر در آفت‌زدگی درختچه‌های بادام‌کوهی در زاگرس مرکزی (مطالعه موردی جنگل باغ شادی هرات، یزد)

به‌منظور بررسی عوامل مؤثر در میزان آلودگی درختچه‌های بادام‌کوهی به سوسک چوب‌خوار در جنگل‌های بنه-بادام در منطقه حفاظت‌شده باغ شادی یزد، تعداد 80 قطعه نمونه 1000 مترمربعی به‌صورت تصادفی-سیستماتیک تعبیه شد و متغیرهایی شامل قطر برابر سینه، قطر متوسط تاج درختان، فرم درختان، نوع گونه‌های همراه، درصد خشکیدگی تاج، درصد آلودگی درختان بادام‌کوهی به سوسک چوب‌خوار به همراه موقعیت مکانی قطعات نمونه اندازه‌...

[ 24 ] - خصوصیات اکولوژیک گونه دارویی سنبل‌الطیب کوهی (Valeriana sisymbriifolia) در استان یزد (مطالعه موردی منطقه بهاباد)

گونه Valeriana sisymbriifolia (سنبل الطیب کوهی) از زمان‌های قدیم به عنوان آرامش‌بخش اعصاب و برای رفع بی‌خوابی استفاده می‌شده است. این بررسی به منظور شناخت برخی خصوصیات اکولوژیکی، تلاش در جهت زراعی کردن و هم‌چنین جلوگیری از تخریب این گونه در رویشگاه طبیعی انجام شد. ویژگی‌های رویشگاهی این گونه مانند هوا و اقلیم‌شناسی، خاک، گونه‌های همراه، فنولوژی و خصوصیات بیومتری جمعیت این گونه مورد بررسی قرار گ...

[ 25 ] - اثر روی (Zn2+) و با و بدون نیتروپروساید سدیم Na2+(Fe(CN)5NO)2- بر رشد و برخی شاخص های فیزیولوژیکی کاج الدار (Pinus eldarica Medw)

اگرچه روی یک عنصر ضروری برای گیاهان است ولی غلظت بالای آن سمی است و منجر ‌به اختلالات عملکردی و ساختاری می‌شود. بدین منظور غلظت‌‌های متفاوت روی صفر (شاهد) ، 100، 200 و 400 میلی‌گرم بر لیتر و اثر تیمار همزمان روی به همراه مقدار ثابتی (750 میلی‌گرم) از نیتروپروساید سدیم ( (SNPدر سال 92-91 در نهالستان شهرستان یزد انجام شد. سپس برخی شاخص‌‌های مورفولوژی و فیزیولوژیکی کاج الدار اندازه گیری و مورد برر...

[ 26 ] - بررسی انباشت سرب و کادمیم و برخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی در گونه زیتون (Olea europea) جهت استفاده در گیاه پالایی

به‌منظور مقایسه انباشت سرب و کادمیم در ریشه و برگ گیاه زیتون و همچنین بررسی تأثیر غلظت‌های مختلف این عناصر بر میزان پرولین، سبزینگی و قندهای محلول پژوهش حاضر به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار انجام گرفت. فاکتورهای مورد بررسی شامل نوع عنصر با دو سطح (سرب، کادمیم) و غلظت عنصر با سه سطح (شاهد، 200، 500 و1000میلی‌گرم بر لیتر) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که کادمیم تأثیری بر م...

[ 27 ] - بررسی برخی عوامل مؤثر بر پراکنش گونه شن(Lonicera nummulariifolia Jaub. & Spach) در جنگل‌های زاگرس

The effects of some environmental factors on distribution of Lonicera nummulariifolia were studied in Manesht-Ghalarang protected area in Ilam Province. Vegetation, physiographic characteristics and soil (texture, Ph, EC, SP, Cao, OC, P, N, K and bulk density, depth of 0-30 cm) was investigated in 125 plots. Totally, 166 plant species belong to 121 genus and 44 families were identified in this ...

[ 28 ] - بررسی برخی از پاسخ‌های فیزیولوژیکی گیاه کاج بروسیا (Pinus brutia)

This research was performed to compare Pb and Cd accumulation in root and leaves of pinus brutia. The effects of these elements in different concentrations (0, 200, 500 and 1000) on the amount of proline, soluble sugar of the plant were also investigated. The experiment was done in a factorial design in three replicates. The concentration of Pb and Cd in leaves and root were measured by atomic ...

[ 29 ] - اثر شوری در شدت‌های مختلف نور بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک گیاه سیاه‌تاغ (Haloxylon ammodendron)

This study investigated the effect of salinity (control, 8 and 24 ds/m) and light intensity (complete light equal to 1109 × 102 Lux, intermediate light equal to 454 × 102 Lux and weak light equal to 175 × 102 Lux) on some physiological characteristics and ion uptake in Haloxylon ammodendron . The experiment conducted in completely randomizes design in split plot form with 10 replicates. Results...

[ 30 ] - خصوصیات اکولوژیک گونه دارویی سنبل‌الطیب کوهی (Valeriana sisymbriifolia) در استان یزد (مطالعه موردی منطقه بهاباد)

گونه Valeriana sisymbriifolia (سنبل الطیب کوهی) از زمان‌های قدیم به عنوان آرامش‌بخش اعصاب و برای رفع بی‌خوابی استفاده می‌شده است. این بررسی به منظور شناخت برخی خصوصیات اکولوژیکی، تلاش در جهت زراعی کردن و هم‌چنین جلوگیری از تخریب این گونه در رویشگاه طبیعی انجام شد. ویژگی‌های رویشگاهی این گونه مانند هوا و اقلیم‌شناسی، خاک، گونه‌های همراه، فنولوژی و خصوصیات بیومتری جمعیت این گونه مورد بررسی قرار گ...

[ 31 ] - اثر روی (Zn2+) و با و بدون نیتروپروساید سدیم Na2+(Fe(CN)5NO)2- بر رشد و برخی شاخص های فیزیولوژیکی کاج الدار (Pinus eldarica Medw)

اگرچه روی یک عنصر ضروری برای گیاهان است ولی غلظت بالای آن سمی است و منجر ‌به اختلالات عملکردی و ساختاری می‌شود. بدین منظور غلظت‌‌های متفاوت روی صفر (شاهد) ، 100، 200 و 400 میلی‌گرم بر لیتر و اثر تیمار همزمان روی به همراه مقدار ثابتی (750 میلی‌گرم) از نیتروپروساید سدیم ( (SNPدر سال 92-91 در نهالستان شهرستان یزد انجام شد. سپس برخی شاخص‌‌های مورفولوژی و فیزیولوژیکی کاج الدار اندازه گیری و مورد برر...

[ 32 ] - بررسی انباشت سرب و کادمیم و برخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی در گونه زیتون (Olea europea) جهت استفاده در گیاه پالایی

به‌منظور مقایسه انباشت سرب و کادمیم در ریشه و برگ گیاه زیتون و همچنین بررسی تأثیر غلظت‌های مختلف این عناصر بر میزان پرولین، سبزینگی و قندهای محلول پژوهش حاضر به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار انجام گرفت. فاکتورهای مورد بررسی شامل نوع عنصر با دو سطح (سرب، کادمیم) و غلظت عنصر با سه سطح (شاهد، 200، 500 و1000میلی‌گرم بر لیتر) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که کادمیم تأثیری بر م...

[ 33 ] - بررسی اثر تنش شوری بر برخی پاسخ‌های مورفولوژیکی، بیوشمیایی و آنتی‌اکسیدانی گیاه دارویی Securigera securidaca L.

در این تحقیق به منظور بررسی اثر تنش‌های مختلف  شوری بر برخی شاخص‌های مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و آنتی‌اکسیدانی گیاه دارویی عدس‌الملک (Securigera securidaca L.) در قالب طرح کاملاً تصادفی، بذرهای گیاه در مهرماه سال 1394 از موسسه پاکان بذر اصفهان تهیه و مراحل کاشت و رشد گیاه در اتاق رشد در دانشگاه یزد انجام گردید. ارزیابی و مقایسه تغییرات شاخص‌های مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و عملکرد آنتی‌اکسیدا...

[ 34 ] - خصوصیات اکولوژیک گونه دارویی سنبل‌الطیب کوهی (Valeriana sisymbriifolia) در استان یزد (مطالعه موردی منطقه بهاباد)

گونه Valeriana sisymbriifolia (سنبل الطیب کوهی) از زمان‌های قدیم به عنوان آرامش‌بخش اعصاب و برای رفع بی‌خوابی استفاده می‌شده است. این بررسی به منظور شناخت برخی خصوصیات اکولوژیکی، تلاش در جهت زراعی کردن و هم‌چنین جلوگیری از تخریب این گونه در رویشگاه طبیعی انجام شد. ویژگی‌های رویشگاهی این گونه مانند هوا و اقلیم‌شناسی، خاک، گونه‌های همراه، فنولوژی و خصوصیات بیومتری جمعیت این گونه مورد بررسی قرار گ...

[ 35 ] - اثر روی (Zn2+) و با و بدون نیتروپروساید سدیم Na2+(Fe(CN)5NO)2- بر رشد و برخی شاخص های فیزیولوژیکی کاج الدار (Pinus eldarica Medw)

اگرچه روی یک عنصر ضروری برای گیاهان است ولی غلظت بالای آن سمی است و منجر ‌به اختلالات عملکردی و ساختاری می‌شود. بدین منظور غلظت‌‌های متفاوت روی صفر (شاهد) ، 100، 200 و 400 میلی‌گرم بر لیتر و اثر تیمار همزمان روی به همراه مقدار ثابتی (750 میلی‌گرم) از نیتروپروساید سدیم ( (SNPدر سال 92-91 در نهالستان شهرستان یزد انجام شد. سپس برخی شاخص‌‌های مورفولوژی و فیزیولوژیکی کاج الدار اندازه گیری و مورد برر...

[ 36 ] - بررسی انباشت سرب و کادمیم و برخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی در گونه زیتون (Olea europea) جهت استفاده در گیاه پالایی

به‌منظور مقایسه انباشت سرب و کادمیم در ریشه و برگ گیاه زیتون و همچنین بررسی تأثیر غلظت‌های مختلف این عناصر بر میزان پرولین، سبزینگی و قندهای محلول پژوهش حاضر به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار انجام گرفت. فاکتورهای مورد بررسی شامل نوع عنصر با دو سطح (سرب، کادمیم) و غلظت عنصر با سه سطح (شاهد، 200، 500 و1000میلی‌گرم بر لیتر) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که کادمیم تأثیری بر م...

[ 37 ] - اثر سیلیکون بر افزایش تحمل به خشکی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) تحت تنش رطوبتی

استویا با نام علمی Stevia rebaudidna گیاهی است که در سال‌های اخیر به علت تولید گلیکوزیدهای شیرین که فاقد کالری هستند، اهمیت زیادی یافته است. در بین تنش‌های غیرزنده، خشکی مهم‌ترین مشکل زراعی است که باعث کاهش عملکرد در محصولاتی می‌شود که به‌صورت دائم یا دوره‌ای در معرض آن قرار می‌گیرند. سیلیکون اثرهای مفیدی بر رشد، عملکرد و بهبود تحمل برخی گیاهان در برابر تنش‌های زیستی و غیرزیستی دارد. هدف از این...

[ 38 ] - Effect of Silicon on Some Characteristics of Purple Basil (Ocimum basilicum) Under Drought Stress

The purpose of this research was to determine the effects of different silicon concentrations on the physiological and morphological characteristics of purple basil under drought stress conditions. For this purpose, a factorial experiment based on a completely randomized design with three replications was done. The studied factors were four levels of drought stress (25, 50, 75, and 100% full ir...

[ 39 ] - بررسی ویژگی‌های بوم‌شناسی و رویشگاهی گونه شمح بیابانی Ochradenus ochradeni Abdallah، در منطقة بهمن ابرکوه، استان یزد

برای بررسی امکان احیاء اراضی شور با گونه شمح بیابانی Ochradenus ochradeni Abdallah در پژوهش حاضر ویژگی­های رویشگاهی و اکولوژیکی این گونه در منطقه بهمن ابرکوه بررسی گردید. شرایط ژئومورفولوژی، ویژگی­های اقلیمی، فنولوژی و زیست­سنجی (بیومتری) بررسی شد. نتیجه­ها نشان داد که شمح بیابانی بیشتر در خاک‌هایی با بافت درشت تا متوسط، CaCo3 زیاد 07/26 ±7/38 %، 2H2O  CaSO4<...

[ 40 ] - Ecological risk assessment of heavy metals from cement factory dust

Background: The release of metals from industrial factories is one of the most important sources of environmental pollution. The present study aimed to determine the concentration of heavy metals like cadmium (Cd), chromium (Cr), manganese (Mn), nickel (Ni), and lead (Pb) in dust around the cement factory. Methods: A total of 22 dust samples were collected from areas around the cement factory...

[ 41 ] - The antibacterial activity of the water extracts of three species of Salvia on Staphylococcus aureus, Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa

The aim of this study was to evaluate the antibacterial activity of the water extracts of three species of Salvia (S. perspolitana, S. palaestina, S. bracteata) on Staphylococcus aureus, Escherichia coli and Pseudomonas aeroginosa. The antibacterial activity of water extracts of the studied species on the bacterial strains was examined using well diffusion method and minimum inhibitory concentr...

[ 42 ] - تاثیر شرایط متفاوت رویشگاهی بر تغییرات اسیدهای آمینه و املاح معدنی در گیاه رمس Haloxylon salicornicum (Moq.) Bunge ex Boiss.

شوری خاک از عوامل اصلی تأثیرگذار بر رشد و نمو گیاهان است. گیاه رمس Haloxylon salicornicum (Moq.) Bunge ex Boiss. به‌عنوان یک گونه شورپسند، سطح وسیعی از اراضی بیابانی را به خود اختصاص داده و تاثیر قابل توجه در کنترل فرسایش بادی دارد. در پژوهش حاضر تغییرات اسیدهای آمینه و موادمعدنی گیاه رمس و ارتباط آنها در دو منطقه از شهرستان بافق با شرایط متفاوت خاکی (خاک شور-سدیمی پلایا و غیر شور تپه‌های ماسه‌...

[ 43 ] - Investigation of genetic variation in Haloxylon salicornicum (Moq.) Bunge ex Boiss in Different habitats by ISSR Markers (Case study: Yazd)

Haloxylon salicornicum (Moq.) Bunge ex Boiss is a shrub that grows in large parts of the central regions of Iran. Due to the high adaptability of this species to the severe environmental conditions and its importance in the stabilization of sand dunes, Dust control and medicinal functions recognition of its genetic diversity and the selection of superior genotypes is very important. A set of ...

[ 44 ] - Occupational monitoring and health risks assessment of respiratory exposure to dust in an industrial unit of production Khak-e-Chini

Introduction: The respiratory system, as one of the most important organs of the human body, is affected by adverse health effects and consequences of particulate matter. this study was performed to purpose determine the occupational exposure of workers to crystalline silica of inhalable dust and determine its health risks. Method: In this analytical cross-sectional study, sampling was perform...

[ 45 ] - تاثیر شرایط متفاوت رویشگاهی بر تغییرات اسیدهای آمینه و املاح معدنی در گیاه رمس Haloxylon salicornicum (Moq.) Bunge ex Boiss.

شوری خاک از عوامل اصلی تأثیرگذار بر رشد و نمو گیاهان است. گیاه رمس Haloxylon salicornicum (Moq.) Bunge ex Boiss. به‌عنوان یک گونه شورپسند، سطح وسیعی از اراضی بیابانی را به خود اختصاص داده و تاثیر قابل توجه در کنترل فرسایش بادی دارد. در پژوهش حاضر تغییرات اسیدهای آمینه و موادمعدنی گیاه رمس و ارتباط آنها در دو منطقه از شهرستان بافق با شرایط متفاوت خاکی (خاک شور-سدیمی پلایا و غیر شور تپه‌های ماسه‌...

[ 46 ] - Ecological Risk Assessment of Some Heavy Metals in the Dust Emitted from Non-Metallic Industries of Ardakan County of Yazd in Summer 2018: A Descriptive Study

Background and Objectives: Implementation of industrial development programs, without considering environmental considerations has caused continuous entrance of pollutants to air. Therefore, the purpose of this study was assessing the ecological risk of some heavy metals in the dust of a number of non-metallic industries and determining the best indices in pollution assessment of Ardakan area. ...

[ 47 ] - Spatial Distribution of Toxicity Unit Index and Environmental Risk Assessment of Some Heavy Metals in Industrial Dust of Ardakan county Based on Geostatistical Analysis in 2018

Background & Aim: Heavy metals are including destructive pollutants of environment which important due to adverse physiological effects on living organisms at low concentrations. Aims of performance this study was to measure the concentration of some heavy metals in industrial dust, as well as evaluate and Spatial Distribution the Toxicity Unit indices and Environmental Risk of metals using kri...

[ 48 ] - Determination of pollution level, carcinogenic and non-carcinogenic risks of heavy metals of falling dust in industrial areas (case study: Ardakan county industries)

Background and Objective: Non-biodegradation in nature and creation of adverse health effects in humans is important features of heavy metals. The main objective of this study was to determine the level of contamination, carcinogenic and non-carcinogenic risks of falling dust containing heavy metals on residents around the industrial areas of Ardakan. Another objective was to identify potential...

[ 49 ] - مطالعه بانک بذر خاک در ذخیره‌گاه جنگلی باغ شادی هرات، استان یزد

سابقه و هدف: بررسی و ارزیابی ذخایر بذری خاک در یک اکوسیستم، اطلاعات ارزشمندی از وضعیت ترکیب گیاهی آن اکوسیستم فراهم می‌آورد. این بررسی‌ها منجر به درک و شناخت هرچه بیشتر شرایط پوشش گیاهی آن منطقه خواهد شد. در تحقیق پیش‌رو برای نخستین‌بار پتانسیل بذری خاک در منطقه حفاظت شده باغ شادی یزد مورد مطالعه قرار گرفت. مواد و روش‌ها: ابتدا دو محدوده تحت چرا و قرق از رویشگاه جنگلی باغ شادی یزد با تیپ ...

[ 50 ] - The effect of plant growth promoting potentials of rhizosphere bacteria isolated from several halophytic species on vegetative growth and ionic content of wheat

Salinity stress is an important challenge for wheat production in the world. Plant growth promoting rhizosphere bacteria, isolated from halophytic plants, can increase the tolerance of crop plants to salinity by direct and indirect mechanisms. In this study, plant growth-promoting traits of bacterial strains (Bacillus safensis, Bacillus pumilus and Zhihengliuella halotolerans), isolated from th...

نویسندگان همکار

Zandi, hengame 17  

Azimzadeh, HR 16  

مهری خسروی 5  

بهمن کیانی 5  

sodqaeizadeh, Hamid 5  

جواد میرزایی 5  

رضا باقری 4  

زین العابدین حسینی 4  

فاطمه شارجبیان 4  

هنگامه زندی 4  

طاهر آبتین 4  

حمید سودایی زاده 4  

Rad, mohammad hadi 4  

Shojaee Barjoee, S 4  

آفاق تابنده ساروی 3  

محمدعلی حکیم زاده 3  

مهدیه تجملیان 3  

حمید رضا عظیم زاده 2  

نادری, مصطفی 2  

حمید سودائی زاده 2  

فاطمه میروکیلی 2  

محمدرضا سرافراز اردکانی 2  

Askarnejad, Marziyeh 2  

حمید سودائی زاده 2  

اصغر سپه وند 1  

حمید سودایی زاده 1  

حمید عظیم زاده 1  

سیما عبدی 1  

علی جبالی 1  

اعظم طاهری انالوجه 1  

اصغر سپه وند 1  

حمید رضا عظیم زاده 1  

حمید سودایی زاده 1  

مهری خسروی 1  

حمید سودایی زاده 1  

نگین زاهدی 1  

حمید عظیم زاده 1  

علی دولتی 1  

محمد رضا اختصاصی 1  

ندا ایمان طلب 1  

احمدی, رضا 1  

جعفرزاده, علی اکبر 1  

تابنده, آفاق 1  

دشتی, حسن 1  

فلاحی فر, فاطمه 1  

محمدحسین ایران نژاد پاریزی 1  

فهیمه قاسمی پیربلوطی 1  

ندا همتی 1  

آذر رفیعی 1  

حمید سودایی زاده 1  

سید علی محمد میرمحمدی میبدی 1  

عصمت جعفری 1  

ملاخلیلی, محمد حسین 1  

کیانی, بهمن 1  

جعفرزاده, علی اکبر 1  

حیدری, مهدی 1  

رستم یزدانی بیوکی 1  

پریزاد ماوندی 1  

Yazdani-Biouki, Rostam 1  

آناهیتا رشتیان 1  

سوگند رحیمی 1  

محمد حسین حکیمی 1  

محمد رضا احمدی 1  

Ahad Sotoudeh 1  

Firouzeh Yadegarnia Naeini 1  

sabagh, kazem 1  

, Kuchakzadeh, MohamadReza 1  

M, Elmi 1  

رامتین مددی 1  

Amini Hajiabadi, alireza 1  

Etesami, Hassan 1  

Ghasemi, Someh 1  

Shabazi, Shima 1