حمید سودایی زاده

مدیر گروه علوم خاک دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد

[ 1 ] - بررسی برخی واکنش‌های فیزیولوژیکی گونه‌های برگ نو و کاج به تنش ریزگردها

افزایش ریزگردها در سال‌های اخیر اثرات قابل توجهی روی بسیاری از خصوصیات فیزیولوژی و مورفولوژی گونه‌های گیاهی داشته است. هدف اصلی این مطالعه تعیین تحمل گونه‌های کاج و برگ‌نو به تنش گرد و غبار است. دو گونه کاج و برگ‌نو با سه تکرار در طول یک ماه به ترتیب مقدار غبار ریزشی یک، دو و چهار گرم بر سانتی‌متر مربع با دستگاه شبیه‌ساز غبار به نهال‌های تیمار تزریق شد. پس از پایان هر دوره غباردهی قندمحلول (Koc...

[ 2 ] - بررسی روابط بین خشکسالی هواشناسی و متغیرهای خورشیدی در برخی از ایستگاه های همدیدی ایران

خشکسالی پدیده­ای طبیعی است که می­تواند خسارات قابل توجهی به بشر و سازه­های طبیعی وارد آورد. رخداد این پدیده را با اطمینان کامل نمی­توان پیش­بینی نمود. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی امکان ارائه و توسعه مفهوم جدیدی از خشکسالی اقلیمی و ارزیابی ویژگی­های همه جانبه آن بر اساس متغیر­های سه گانه هیدرومتئورولوژیکی و هواشناختی مرتبط با پدیده خشکسالی، چون بارش، تشعشع خورشیدی و تداوم ساعات آفتابی در مقیاس ماه...

[ 3 ] - بررسی توانایی گونه L. Capparis spinosa در کنترل علف‌های هرز در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه‌ای

یکی از روش‌های کاهش مصرف علف‌کش‌ها، بهره‌گیری از ویژگی علف‌کشی برخی گونه‌های گیاهی است. گیاهان خودرو و دارویی موجود در مناطق خشک در مقایسه با دیگر گیاهان دارای ترکیب‌های شیمیایی بیشتری هستند و امکان وجود ویژگی علف‌کشی در آن‌ها محتمل‌تر است. بنابراین برای برای بررسی ویژگی علف‌کشی گونه‌ی کَوَر (Capparis spinosa L.) بر روی علف هرز پنیرک (Malva parviflora L.) در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه‌ای، آزمایش ف...

[ 4 ] - Effects of Seed Source and Soil Texture on Germination and Survival of Nepeta asterotricha as a Medicinal Plant

Nepeta species are widely used as medicine plants because of their anti-spasmodic, diuretic, anti-septic, anti asthmatic anti spasmodic, and tonic effects. Nepeta species also have anti-bacterial, anti-fungal, anti-viral and anti-inflammatory activities. Germination and seedling growth are two important stages of the plant development and plant survival. Soil texture is one of the environmental...

[ 5 ] - مدل سازی غلظت ساعتی مونوکسیدکربن با استفاده از رگرسیون مؤلفه های اصلی و شبکه عصبی بهینه شده با الگوریتم رقابت استعماری

 مونوکسیدکربن یکی از عوامل عمده آلودگی هوای کلان‌شهر تهران است. هدف اصلی این تحقیق، شبیه‌سازی غلظت میانگین ساعتی مونوکسیدکربن در هوای شهر تهران با استفاده از دو مدل رگرسیون مؤلفه‌های اصلی و شبکه عصبی بهینه شده با الگوریتم رقابت استعماری است. از روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی برای از بین بردن همبستگی بین متغیرهای ورودی و تفسیر بهتر نتایج مدل رگرسیونی استفاده شد. همچنین با استفاده از یک شبکه عصبی پ...

[ 6 ] - اثر سوپرجاذب‌های استاکوزورب و زانوس بر فرایند رشد خیار در شرایط خاک شور

The ability of hydrogels to absorb large amounts of water implies that they both provide less soil water losses by preventing deep percolation of water and also increase water use efficiency of plants leading to decrease the effects of water deficiency due to salinity stress on crops. To study the effect of two types of superabsorbent (Stockosorb and Xanous) on growth of greenhouse cucumber und...

[ 7 ] - بررسی تأثیر تنش خشکی بر برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی مرزه (Satureja hortensis)

In order to investigate the effect of different levels of water stress on Satureja hortensis, a completely randomized design (CRD) with four replications was carried out in the greenhouse of Yazd University in 2014. The water stress treatments including 100, 75, 50 and 25 Percent of field capacity (FC) were applied. The results showed that water deficit stress significantly (p<0.01) decreased p...

[ 8 ] - بررسی اثر کادمیم و تیمار همزمان سدیم نیتروپروساید (SNP) بر رشد و برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی گیاه زیتون تلخ (Melia azedarach)

To investigate the effects of Cd and Cd-Sodium nitroproside (SNP) on growth and physiological parameters of Melia azedarach, this experiment was done in a completely randomized design in three replicates and arranged as factorial. Results showed the amounts of Cd and proline in the root of the plant significantly increased as Cd concentration in soil increased. Length and weight of roots decrea...

[ 9 ] - تحلیل احتمال وقوع حالات بارش به‌شرط حالات دمایی و پهنه‌بندی آن در استان فارس

The aim of this study is determination of probability of occurring precipitation status under the condition temperature status and. zoning map preparation. For this purpose, the daily temperature and precipitation data from 13 synoptic stations were used in Fars province which includes at least the period of 20 years. At first were determined different scenarios of temperature and precipitation...

[ 10 ] - برآورد میزان آگاهی های زیست محیطی دانش آموزان روستایی و رابطه آن با آگاهی والدین و مربیان

ضرورت برآورد دیدگاه و دانش عمومی افراد جامعه از مسائل مربوط به محیط زیست از آنجایی مشخص میشود که در بسیاری از موارد دانش و نگرش افراد بر روی رفتار و عملکرد آنها موثر است. به منظور دستیابی به این آگاهی و تعیین سطح حساسیت در مورد مسائل محیط زیستی و نیز امکان سنجی افزایش نقش روستائیان در زمینه مشارکت در برنامه ریزی های محیط زیستی، مطالعه حاضر در قالب روش توصیفی- تحلیلی و همبستگی طراحی شد. جامعه آم...

[ 11 ] - ارزیابی تاب‌آوری خدمات اکوسیستمی در محیط‌ زیست شهری (مطالعه موردی شهر یزد)

یکی از سطوح مدیریت شهری، مدیریت محیط‌زیست شهری است که نیازمند استفاده از رویکردهای نوینی مانند تفکر تاب‌آوری برای دستیابی به شهرهایی با خدمات اکوسیستمی انعطاف‌پذیر برای تضمین قابلیت زیستن و شهرهایی پایدارتر در برابر تغییرات محیط‌‌زیستی است. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاب‌‌آور بودن خدمات اکوسیستمی شهر یزد با استفاده از فرایند ارزیابی تاب‌آوری خدمات اکوسیستمی است. فرایند ارزیابی تاب‌آوری خدمات ...

[ 12 ] - بررسی تأثیر سطوح سیلیکون بر جوانه‌زنی و رشد اولیه جو (Hordeum vulgare L.) تحت تنش شوری

تولید محصولات کشاورزی در مناطق خشک و نیمه‌خشک تحت تأثیر شوری آب و خاک می‌باشد.در سال‌های اخیر به‌کارگیری روش‌هایی که موجب افزایش تحمل گیاه به تنش شوری گردد مورد توجه محققین قرار گرفته است. این مطالعه به منظور بررسی اثر سیلیکون بر جوانه‌زنی و رشد اولیه جو تحت سطوح مختلف تنش شوری انجام پذیرفت. این آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در 4 تکرار در آزمایشگاه گیاهشناسی دانشگاه یزد انجام...

[ 13 ] - ارزیابی برخی صفات فیزیولوژیکی گیاه دارویی آویشن قره باغی (Thymus fedtschenko) تحت تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی

به‌منظور بررسی تأثیر تنش خشکی بر برخی ویژگی­ های فیزیولوژیک گیاه دارویی آویشن قره­ باغی (Thymus fedtschenko) آزمایشی در سال 1393 در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه یزد اجرا شد. تیمارهای رطوبتی شامل 100، 75، 50 و 25 درصد ظرفیت زراعی بودند که بر اساس طرح بلوک­های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شدند. نتایج نشان داد که تأثیر تنش خشکی بر محتوی کلروفیل a، کلروفیل b، کلروفیل کل، پرولین و گنجایش نسبی آب برگ در...

[ 14 ] - بررسی نقش گلایسین‌بتائین در افزایش مقاومت به خشکی گیاه سورگم (Sorghum bicolor L.) در شرایط مزرعه

گونه­ های گیاهی در پاسخ به تنش­های محیطی اسمولیت­های سازگاری مانند گلایسین‌بتائین، پرولین و دیگر اسیدهای آمینه را در سیتوپلاسم سلولی تجمع می­دهند که به‌واسطه آن فشار اسمزی را تنظیم می­کنند. در این تحقیق نقش گلایسین‌بتائین در افزایش مقاومت به خشکی گیاه سورگم تحت تیمارهای مختلف تنش خشکی موردبررسی قرار گرفت. مطالعه حاضر در سال 1391 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه یزد به‌صورت طرح بلوک کامل تصادفی در سه ت...

[ 16 ] - دستهبندی مناطق همگن خشکی به‌کمک روش‌های ‌گشتاور خطی و تحلیل خوشه‌ای

مناطق خشک از نظر شکل اراضی، خاک، جامعۀ گیاهی و جانوری‌ و منابع آب و اقلیم بسیار متنوع هستند. یکی از مؤلفه­های معرف اقلیم، تعیین شاخص‌های خشکی در هر منطقه است. اطلاع از دامنه و شدت خشکی، در مدیریت و برنامه‌ریزی مناسب منابع طبیعی و پایداری زیست‌بوم (اکوسیستم) هر منطقه، به‌ویژه مناطق خشک مفید است. استفاده از روش‌های گشتاور‌های خطی و تحلیل خوشه‌ای در تعیین مناطق همگن اقلیمی نقش مؤثری دارد. هدف اصلی...

[ 17 ] - ارائه یک مدل عمومی جدید برای برآورد تابش خورشیدی در مناطق خشک و نیمه خشک ایران

برآورد تابش خورشیدی روزانه (Rs) برپایه­ی پارامتر‌های هواشناختی اندازه­گیری شده در سطح افقی زمین به‌صورت گسترده در زمینه­های مختلف به‌کار برده می­شود. به دلیل مشکلات اقتصادی و فنی، اندازه­گیری تابش در همه مناطق ممکن نیست و باید بر اساس مدل­های ریاضی به‌گونه­ای آن‌را تخمین زد. یکی از روش­های متداول برای تخمین تابش خورشیدی رسیده به زمین، استفاده از متغیرهای دمایی و جغرافیایی در هر مکان است. مدل‌ها...

[ 18 ] - Reducing industrial dust pollution by Ash tree Fraxinus excelsior in urban green belt

Heavy metal pollutionis one of the largest problems in the Environment and human being. In industrial and urban areas trees can give better quantifications for pollutant concentrations and atmospheric deposition than non-biological samples. In order to know ability of Fraxinus excelsior­ (Ash tree) to reduce the concentrations of heavy metals and compared with the concentration of thes...

[ 19 ] - بررسی تأثیر سطوح سیلیکون بر جوانه‌زنی و رشد اولیه جو (Hordeum vulgare L.) تحت تنش شوری

تولید محصولات کشاورزی در مناطق خشک و نیمه‌خشک تحت تأثیر شوری آب و خاک می‌باشد.در سال‌های اخیر به‌کارگیری روش‌هایی که موجب افزایش تحمل گیاه به تنش شوری گردد مورد توجه محققین قرار گرفته است. این مطالعه به منظور بررسی اثر سیلیکون بر جوانه‌زنی و رشد اولیه جو تحت سطوح مختلف تنش شوری انجام پذیرفت. این آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در 4 تکرار در آزمایشگاه گیاهشناسی دانشگاه یزد انجام...

[ 20 ] - تاثیر آبیاری با فاضلاب بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی رزماری (مطالعه موردی: فاضلاب شهر یزد)

باتوجه به محدود بودن منابع آب و رشد بی‌رویه جمعیت، استفاده از فاضلاب در کشاورزی و فضای سبز امری اجتناب­ناپذیر است. در این راستا تحقیقی به‎منظور بررسی تاثیر آبیاری با فاضلاب تصفیه‎شده و تصفیه‎نشده شهر یزد بر عملکرد گونه رزماری1، از گونه­های موجود در فضای سبز شهری انجام شد. این بررسی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با پنج تیمار (آب شرب، فاضلاب تصفیه‎شده، فاضلاب تصفیه‎نشده، فاضلاب تصفیه‎شد...

[ 21 ] - اثر سیلیکون بر افزایش تحمل به خشکی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) تحت تنش رطوبتی

استویا با نام علمی Stevia rebaudidna گیاهی است که در سال‌های اخیر به علت تولید گلیکوزیدهای شیرین که فاقد کالری هستند، اهمیت زیادی یافته است. در بین تنش‌های غیرزنده، خشکی مهم‌ترین مشکل زراعی است که باعث کاهش عملکرد در محصولاتی می‌شود که به‌صورت دائم یا دوره‌ای در معرض آن قرار می‌گیرند. سیلیکون اثرهای مفیدی بر رشد، عملکرد و بهبود تحمل برخی گیاهان در برابر تنش‌های زیستی و غیرزیستی دارد. هدف از این...

[ 22 ] - تجمع فلزات سنگین در برگ و پوست درخت کاج تهران (Pinus eldarica) در فواصل مختلف کمربند سبز بزرگراه یزد

هدف از تحقیق حاضر، بررسی کارآیی درخت کاج تهران در کاهش آلاینده‌های فلزات سنگین موجود در محیط، از طریق تعیین غلظت فلزات سنگین در برگ و پوست درخت کاج تهران و مقایسه آن با گردوغبارریزشی می‌باشد. بعد از آماده-سازی نمونه‌های غبار ریزشی و گیاهی با استفاده از روش هضم اسید مقدار عناصر سنگین موجود در عصاره آنها با استفاده از دستگاه جذب اتمی اندازه‌گیری شد. طبق نتایج بدست آمده مقدار فلزات آهن، منگنز، روی...

[ 23 ] - Effect of Silicon on Some Characteristics of Purple Basil (Ocimum basilicum) Under Drought Stress

The purpose of this research was to determine the effects of different silicon concentrations on the physiological and morphological characteristics of purple basil under drought stress conditions. For this purpose, a factorial experiment based on a completely randomized design with three replications was done. The studied factors were four levels of drought stress (25, 50, 75, and 100% full ir...

[ 24 ] - Assessment Some of Heavy Metals in Black Locust (Robinia pseudoascacia) in the Yazd Highway Green Belt

The aim of this study is to analysis the performance of Robinia pseudoascacia (black locust tree) to accumulation some of heavy metals and compared with the concentration of these metals in falling dust Yazd highway green belt. In order to an experiment was conducted as factorial based on completely randomized design with four replications.The results showed that the concentration of, ...

[ 25 ] - بررسی تنوع ‌ژنتیکی انار‌شیطان (Tecomella undulata (Roxb.) Seem.) با استفاده از نشانگر مولکولی SSR

انار‌‌شیطان (Tecomella undulata (Roxb.) Seem.) ‌‌ویژگی‌‌هایی مهمی مانند مقاومت مناسب به دمای زیاد و خشکی، تثبیت شن‌‌های روان، خاصیت دارویی و نیز چوب محکم و بادوام ‌‌دارد. در این پژوهش، تنوع ژنتیکی 30 ژنوتیپ از این گونه در استان‌‌های بوشهر، کرمان و هرمزگان با استفاده از نشانگر SSR بررسی شد. پس از استخراج DNA، تکثیر با استفاده از چهار آغازگر ریزماهواره به‎روش PCR انجام شد. پس از الکتروفو...

[ 26 ] - ارزیابی محلول‌پاشی کائولین در افزایش مقاومت به کم آبیاری ریحان بنفش (Ocimum basilicum var. purpurascens)

به­ منظور بررسی تأثیر کائولین بر افزایش مقاومت به کم آبیاری در گیاه ریحان بنفش (Ocimum basilicum var purpurascens)، آزمایشی به­ صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه یزد در سال زراعی 97-1396 انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل فاکتورهای کم آبیاری در چهار سطح ظرفیت زراعی معادل 25، 50، 75 و 100 درصد و محلول­ پاشی کائولین در سه سطح صفر، 3 و 6 درص...

[ 27 ] - Investigation of genetic variation in Haloxylon salicornicum (Moq.) Bunge ex Boiss in Different habitats by ISSR Markers (Case study: Yazd)

Haloxylon salicornicum (Moq.) Bunge ex Boiss is a shrub that grows in large parts of the central regions of Iran. Due to the high adaptability of this species to the severe environmental conditions and its importance in the stabilization of sand dunes, Dust control and medicinal functions recognition of its genetic diversity and the selection of superior genotypes is very important. A set of ...

[ 28 ] - برخی تغییرات بیوشیمیایی دو گونه گیاهی رمس Haloxylon salicornicum (Moq.) Bunge ex Boiss. و سیاه‌تاغ Haloxylon aphyllum Iljin در شرایط شوری خاک دو منطقة پلایا و ارگ

دو گونۀ شورپسند رمسHaloxylon salicornicum (Moq.) Bunge ex Boiss.  و سیاه­تاغ Haloxylon aphyllum Iljin، در سطح گسترده­ای در پلایا و تپه­های ماسه­ای رویش داشته و در تامین علوفه مورد نیاز دام به ­ویژه شتر نقش اساسی دارند. در تحقیق حاضر، تاثیر شرایط متفاوت خاک شور پلایا و خاک ماسه ای در ارگ بر کلروفیل، کاروتنوئید، آنتوسیانین، فنل، فعالیت آنتی­اکسیدانی و گلاسین بتائین و در...

[ 29 ] - بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه یزد نسبت به رشته محیط‌زیست و عملکرد آن در جامعه

زمینه و هدف: ترویج و آموزش محیط­زیست نقشی مهم و اساسی را در حفاظت اصولی از آن دارد، بنابراین آموزش به عنوان یکی از اصلی­ترین ابزار­ها در تحقق توسعه انسانی مورد توجه است. از این طریق انسان­ها به عنوان محورهای توسعه می­توانند ضمن کسب توانمندی­های جدید به ایفای نقشی فعال و تاثیر­گذار در توسعه بپردازند. هدف از تدوین این پژوهش شناسایی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه یزد از رشته محیط ز...

[ 30 ] - بررسی تأثیر محلول‌پاشی گلایسین بتائین بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی نعناع (Mentha spicata var. crantz) تحت تنش شوری

چکیده به منظور بررسی اثر تنش شوری و محلول‌پاشی گلایسین بتائین بر روی صفات کمی و کیفی گیاه نعناع در سال زراعی 97-1396، آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی، با سه تکرار در گلخانه پژوهشی دانشگاه یزد اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل 1- سطوح مختلف کلرید سدیم در چهار سطح شاهد،30، 60 و 90 میلی‌مولار و 2- محلول‌پاشی گلایسین...

[ 31 ] - بررسی دیدگاه شهروندان یزدی در مورد وضعیت بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) پارک‌های این شهر

زمینه و هدف: تلطیف فضای سبز شهری، فراهم نمودن آرامش برای افراد ساکن در شهر و گذران اوقات فراغت در پارک­ها از ویژگی ­پارک­های شهری می­باشد و از سویی با تمرکز جمعیت شهری، توجه به مسایل بهداشتی، ایمنی و محیط‌زیستی در پارک­های شهری از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. هدف از این پژوهش بررسی و تعیین دیدگاه مردم نسبت به مسایل بهداشت، ایمنی و محیط‌زیستی پارک شهر محل سکونت بوده تا نهایتاً نتایج برای مدیریت شه...

[ 32 ] - Investigation of Heavy Metal Contamination in the Ornamental Plants of Green Spaces in the City of Yazd

Due to rapid industrialization and urbanization, environmental pollution has become a significant concern in developing countries; therefore, the main objective of the current study is to determine some of the heavy metal (HM) concentrations in the leaves of dusty miller (Cineraria maritima) and purstane (Mesembryanthemum cordifolium) in different general bus terminal along with the green space...

[ 33 ] - Evaluation of the Effects of Climate Change on Meteorological Parameters under Different Scenarios in Yazd Meteorological Station

The purpose of this research was to investigate the trend of annual changes in Yazd stationchr('39')s meteorological parameters including minimum and maximum average daily temperature and average daily precipitation (1961-2005), as well as the predicted annual mean of these parameters in the three upcoming thirty years of the 2040s, 2070s and 2100s, by the SDSM model, under RCP2.6, RCP4.5, RCP8...

نویسندگان همکار

Hakimzadeh Ardakani, M. A. 7  

mosleharani,, Asghar 5  

میرمحمدی میبدی, سیدعلی‌محمد 3  

Motahareh Esfandiary 3  

رستم یزدانی بیوکی 3  

اعظم غلام نیا 2  

M.H. Hakimi Meibody 2  

اصغر مصلح آرانی 2  

علی اکبر کریمیان 2  

هادی زارع خورمیزی 2  

Yazdani-Biouki, Rostam 2  

Askarnejad, Marziyeh 2  

محمدهادی راد 2  

مهدیه تجملیان 2  

اعظم طاهری انالوجه 1  

حمیدرضا عظیم زاده 1  

حسن فتحی زاد 1  

محمد حسین مبین 1  

علیرضا احسان زاده 1  

فرهاد نژاد کورکی 1  

تجملیان, مهدیه 1  

شمسایی, مریم 1  

میرمحمدی میبدی4, علی محمد 1  

میرزایی, نسیبه 1  

میرشمسی, هدایت الله 1  

بی نیاز, مهدی 1  

خسروانی, زهرا 1  

پارسامهر, امیرحسین 1  

فاطمه ایزدی 1  

احد ستوده 1  

الهام یوسف زاده 1  

محمدرضا رضایی 1  

پرستو پریور 1  

حمید رضا خزاعی 1  

محمد بنایان اول 1  

سمانه پورمحمدی 1  

محمد زارع 1  

عباس میرحسینی 1  

محمدحسین مبین 1  

M.H. Mokhtari 1  

حمید رضا عظیم زاده 1  

زهرا قاسمی 1  

پریزاد ماوندی 1  

محمد حسین مختاری 1  

ایرج امیری 1  

مهشید سالاری 1  

sabagh, kazem 1  

اصغر مصلح آرانی 1  

صدف سلامتیان 1  

فاطمه هوشمند فیروزآبادی 1  

معصومه پورسعیدی 1  

زینب جوشن 1  

ساره خواجه حسینی 1  

محمدعلی حکیم زاده اردکانی 1  

مریم جعفری نجف آبادی 1  

Motahareh Esfandiari 1  

Fathizad, H. 1  

TaghizadehMehrjardi, R. 1  

Tavakoli, M. 1