امیدخواه, عاطفه

دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

[ 1 ] - رویکردهای کاهش آسیب پذیری و آمادگی در برابر آتش سوزی احتمالی در ساختمان‌های بلندمرتبه

زمینه و هدف: توجه به مسئله ایمنی در برابر آتش‌سوزی در ساختمان های بلندمرتبه که امروزه بخش عظیمی از ساخت و سازهای شهری را به خود اختصاص می دهند حائز اهمیت است. عدم شناخت مسائل مرتبط با این نوع ابنیه به دلیل مجموعه شرایط منحصر به فرد آن‌ها می تواند تهدیدی جدی برای جان و مال افراد باشد. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که به چه طریق روش های مطرح آمادگی در برابر آتش­سوزی احتمالی امکان اجرایی شد...

نویسندگان همکار