علوی نژاد, ثریا

دانشگاه تهران

[ 1 ] - اثربخشی خانواده‌درمانی شناختی- رفتاری بر اختلال تنوع‌طلبی‌ جنسی

There are no accurate statistics on marital infidelity. However, undoubtedly in all societies, marriage is founded on a contract in which the partners commit to stay faithful to each other. Marital infidelity occurs when one of the partners, who had already committed to monogamy, secretly violates the commitment. Focusing on the important role of family members, research shows that family educa...

[ 2 ] - اثربخشی برنامه آموزشی دلبستگی به جنین بر ارتباط مادر - جنین و سلامت روان زنان باردار

زمینه و هدف: ارتباط عاطفی بین مادر و نوزاد متولدنشده، به­ عنوان دلبستگی مادر به­ جنین بیان می­ شود. این دلبستگی اولین ارتباطی است که با رابطه مادر و نوزاد بعد از تولد همبستگی معناداری دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش برنامه دلبستگی پیش از زایمان بر دلبستگی مادر به­ جنین و افزایش سلامت روان زنان باردار بود. روش­­: این مطالعه از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه مهار بود. جامعه...

[ 3 ] - دلبستگی مادر به جنین: از دوران بارداری تا پس از زایمان

Attachment is a strong bond between mother and child which could be considered an amazing and unique phenomenon. The primary relationship between a mother and her child during pregnancy is described as maternal fetal attachment. Getting attached to her child during pregnancy, a mother will be ready to initiate a joyful communication with her infant postpartum, and to allow her infant to form a ...