محسن شکوهی یکتا

دانشگاه تهران

[ 1 ] - اثربخشی روان‌درمانی مبتنی بر غنی‌سازی روابط درون خانوادگی بر مهارت فرزندپروری مادران و نشانه‌های بالینی کودکان با اختلال رفتاری

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامۀ روان درمانی مبتنی بر غنی سازی روابط درون خانوادگی بر مهارت فرزندپروری مادران و نشانه های بالینی کودکان با اختلال رفتاری انجام شد. در این پژوهش دانش‌آموزان به همراه والدینشان با انتساب تصادفی به سه گروه آزمایشی و یک گروه کنترل تقسیم شدند. گروه‌های آزمایشی به ترتیب گروه اول فقط دریافت کننده برنامه آموزشی، گروه دوم فقط دریافت کننده دارو و گروه سوم دریافت کنند...

[ 2 ] - مداخلات شناختی- رفتاری در آموزش مدیریت خشم به مادران

    Anger and its expression is a problem that affects mental health of parents and their children as well as parent-child relationship. The factors such as negative parent-child interactions and negative family relationships can increase anger and aggression when raising children in the family. Anger is a common experience in parenting and creates numerous problems in the family...

[ 3 ] - طراحی و تدوین برنامه آموزش حل‌مسئله بین فردی با رویکرد خلاقانه و بررسی اثربخشی آن بر بهبود مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان سرآمد

چکیدهمقدمه: تقویت مهارت حل‌مسئله بین فردی در دانش‌آموزان سرآمد می‌تواند به آن‌ها در مواجهه با مشکلات بین فردی و اجتماعی یاری دهد. با توجه به اهمیت مهارت حل‌مسئله برای دانش‌آموزان، به طراحی برنامه آموزش حل‌مسئله بین فردی با رویکرد خلاقانه و ارزیابی اثربخشی آن بر بهبود مهارت‌های اجتماعی در دختران سرآمد پرداخته شد. روش: این پژوهش به شیوه آزمایشی و با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون و گروه کنترل اجرا شد. با...

[ 4 ] - کاربرد برنامه های نوین فرزندپروری در فرایند ارتباط در خانواده

زمینه و هدف: با پیچیده شدن شرایط زندگی در دنیای کنونی، مهارت حل مسئله به یکی از اساسی‌ترین مؤلفه‌های زندگی سالم تبدیل شده است. هدف از پژوهش حاضر ارزشیابی آموزش برنامه­های نوین فرزندپروری بوده است که طی آن مهارت‌های حل مسئله به مادران آموزش داده می‌شود. روش:گروه نمونه مطالعه حاضر شامل 38 نفر از مادران کودکانی است که در برخی مدارس غیرانتفاعی شهر تهران مشغول به تحصیل بوده‌اند. برای آموزش برنامه مد...

[ 5 ] - مداخله‌های پیشگیرانه خانواده محور: تأثیر بر روابط والد ـ کودک و روش های تربیتی والدین

زمینه و هدف: بسیاری از والدین با سبک تربیتی خود فرصت اندیشیدن و یافتن راه‌حل مشکلات را به فرزندان خود نمی‌دهند؛ این امر احتمال بروز مشکلات رفتار را در فرزندان افزایش می‌دهد. در راستای پاسخ دهی به این نیاز والدین بسته‌های آموزشی متفاوتی طراحی و اجرا شده است که یکی از آنها کودک متفکر نام دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش کودک متفکر به عنوان یک روش تربیتی خانواده‌محور مبتنی بر مهارت‌های ...

[ 6 ] - تأثیر آموزش حل مسئله به مادران بر فرایندهای خانوادگی و شیوه های فرزند پروری آنها

زمینه و هدف: امروزه سبک­ های ارتباطی خانواده و نحوه ارتباط والد- کودک، از آموزش­ های حل مسئله تأثیر می ­­پذیرد. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر آموزش حل مسئله به مادران بر شیوه­ های فرزندپروری و فرایندهای خانوادگی است.  روش: پژوهش حاضر از نوع شبه­ آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون تک‌گروهی است. جامعه آماری مشتمل بر مادران دانش‌آموزان پیش ­دبستانی و دبستانی شهر تهران در سال 1392 بود. نمونه مورد مطا...

[ 7 ] - اثربخشی برنامه آشنایی والدین با فرایند تحول نوجوانی میانی بر سبک های فرزندپروری و ارتباط والد- کودک

زمینه و هدف: نوجوانی یک دوره مهم در تحول انسان است و مطالعات متعددی درباره این دوره انجام شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر برنامه آموزش والدین در زمینه آشنایی با تحول نوجوانی میانی بر شیوه­ های فرزندپروری والدین و ارتباط والد- فرزند بود. روش: پژوهش حاضر از نوع شبه ­آزمایشی با طرح پیش ­آزمون- پس آزمون تک گروهی است. گروه نمونه به صورت نمونه­ گیری در ­دسترس انتخاب شده و شامل 50 نفر از مادران...

[ 8 ] - اثربخشی کارگاه آموزشی کودک اندیشمند بر شیوه‌‌های فرزندپروری والدین و مشکلات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی

زمینه و هدف: در هر جامعه‌ای، رابطه مناسب والدین و کودک از عوامل مهم و تعیین‌کننده تحول کودک و سلامت روانی اعضای آن است. این امر در دوره پیش‌دبستانی از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی کارگاه کودک اندیشمند بر شیوه‌های فرزندپروری والدین و مشکلات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی بود. روش: این مطالعه از نوع شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون تک‌گروهی به شمار می‌رود. گروه نمونه را ...

[ 9 ] - آموزش برنامه تربیت کودک اندیشمند به مادران و تأثیر آن بر خشم و رابطه با فرزندان

In the recent decades, some researchers investigated communication styles of parents and children and its effects on emotional control. The aim of this study was to teach parents how to raise thinking children and to study it’s effects on anger and relationship with their children. In this research, the sample consisted of 50 mothers of students in private schools in Tehran who volunteered to p...

[ 10 ] - دلبستگی مادر به جنین: از دوران بارداری تا پس از زایمان

Attachment is a strong bond between mother and child which could be considered an amazing and unique phenomenon. The primary relationship between a mother and her child during pregnancy is described as maternal fetal attachment. Getting attached to her child during pregnancy, a mother will be ready to initiate a joyful communication with her infant postpartum, and to allow her infant to form a ...

[ 11 ] - Designing and Developing a Test for Cognitive Competencies of the Iranian Students’ Mathematics Literacy based on PISA Studies

Since the establishment of formal education in Iran, there has always been an emphasis on the application of mathematics in real life situation. To measure students’s competencies in applying mathematics in real life situations, there is a need to design a test with this purpose. During the current decade, PISA has been conducted in various countries to measure sudents’ competencies needed for ...

[ 12 ] - اثربخشی برنامه آموزشی حافظه فعال واج محور بر حافظه فعال شنیداری و دیداری در دانش‌آموزان نارساخوان (ویرایش شده) // حافظه فعال شنیداری و دیداری در دانش‌آموزان نارساخوان: پیش و پس از مداخله (عنوان قبلی)

هدف و نوآوری: حافظه فعال نقش تعیین‌کننده‌ای در عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان با ناتوانی در خواندن دارد. با این وجود پژوهش‌های آموزشی انجام شده یافته‌های متفاوتی را از جهت سودمندی برنامه‌های موجود گزارش کرده‌اند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه آموزشی حافظه فعال ویژه‌ی دانش‌آموزان نارساخوان انجام شده‌است. این برنامه هر دو بعد شنیداری و دیداری حافظه فعال را مد نظر داشته‌است. روش‌شناسی: ا...

[ 13 ] - اثربخشی برنامه داستان خوانی مشارکتی بر رشد زبان و آمادگی خواندن کودکان پیش دبستانی با مشکلات زبانی

داستان‌خوانی برای کودکان پیش‌دبستانی از جمله شاخص‌های موفقیت تحصیلی در دوران مدرسه است. این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی برنامه داستان‌خوانی مشارکتی بر رشد زبان و آمادگی خواندن کودکان دختر پیش‌دبستانی با مشکلات زبانی انجام شد. در این پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه، 30 نوآموز پیش‌دبستانی در دو گروه آزمایش و گواه قبل و بعد از آموزش به آزمون رشد زبان نیوکامر و همکاران (19...

[ 14 ] - اثربخشی برنامه آموزشی حافظه فعال بر حافظه فعال واج‌شناختی و آگاهی واجی دانش‌آموزان نارساخوان: یک مطالعه نوروسایکولوژیک

مقدمه: هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه آموزشی حافظه فعال بر بهبود توانایی حافظه فعال واج‌شناختی و آگاهی واجی دانش‌آموزان نارساخوان انجام شد. روش: این پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانش‌آ‌موزان پایه دوم و سوم تحصیلی بود که در مراکز ناتوانی یادگیری شهر تهران تشخیص نارساخوانی را دریافت کرده بودند و نمو...