سلامی, ابوالفضل

دانشگاه صنعتی اراک

[ 1 ] - مدیریت مصرف انرژی در الکتروپمپ‌ها مبتنی بر بهینه‌سازی ابتکاری

امروزه با افزایش کاربرد سیستمهای آبی در فرآیندهای مختلف، الکتروپمپ‌ها به صورت وسیع مورد استفاده قرار می‌گیرند. در بسیاری از موارد به دلیل بهره برداری غلط و قدیمی بودن تکنولوژی‌های موجود، تلفات در این الکتروپمپ ها قابل توجه بوده و باعث تحمیل هزینه‌های زیادی به جامعه و محیط زیست می‌شود. از این رو، در تحقیقات اخیر به این موضوع توجه خاصی شده و راه حل‌های مختلفی برای حل این مشکل ارائه شده است. مصرف ...

[ 2 ] - Optimal Operation of Integrated Energy Systems Considering Demand Response Program

This study presents an optimal framework for the operation of integrated energy systems using demand response programs. The main goal of integrated energy systems is to optimally supply various demands using different energy carriers such as electricity, heating, and cooling. Considering the power market price, this work investigates the effects of multiple energy storage devices and demand res...

نویسندگان همکار