فرنیا, فرحناز

دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد

[ 1 ] - مقایسه‌ی تأثیر رایحه‌درمانی با اسانس اسطوخودوس و موسیقی‌درمانی بر کیفیت خواب بیماران مبتلا به سوختگی

Introduction: Sleep difficulties in patients are considered as a major problem. So, it is necessary to know and treat the patients suffering from sleep disorders. Therefore, this study aims to compare the effect of lavender oil aromatherapy and music therapy on sleep quality of burn patients. Methods: In this clinical trial, 48 patients admitted in burn ward of Shohadaye Mehrab Hospital of Y...

[ 2 ] - بررسی اثربخشی امید درمانی گروهی بر شادکامی بیماران همودیالیزی

پیش‌زمینه و هدف: بیماران تحت دیالیز احتمالاً در معرض افسردگی و کاهش شادکامی قرار دارند که این امر به‌نوبه خود می‌تواند محرک ترک ادامه مراحل درمانی توسط آن‌ها باشد. در این راستا امید به آینده می‌تواند مشوق خوبی برای این بیماران باشد. لذا مطالعه حاضر باهدف تعیین اثربخشی امید درمانی گروهی بر شادکامی بیماران همودیالیزی طراحی شده است. مواد و روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده، در 46 بیما...

[ 3 ] - پیش آگهی بیماران دارای هیپومنیزیمی بدو پذیرش در بخش مراقبت ویژه در ارتباط با نمره APACHE II, APACHE III, SOFA

مقدمه: پیش  آگهی بیماری یکی از اطلاعات حائز اهمیت برای ارائه دهندگان خدمات پزشکی، بیماران و بستگان آن ها در بیمارستان است. در این راستا برای پیش بینی میزان مرگ و میر و ناخوشی روش های مختلف مانند سیستم های گوناگون نمره دهی وضعیت فیزیولوژیک و شدت ناخوشی و نیز ارتباط سطح منیزیم سرم با مرگ و میر مطرح و بررسی شده است. ولی ارتباط این عوامل با یکدیگر و با پیامد بیماری به خوبی مشخص نیست.  هدف مطالعه حا...

[ 4 ] - تبیین معنای ارتباط پرستار-بیمار در اتاق عمل: تحلیل محتوای کیفی

مقدمه. پرستاری در مفاد ارتباط پرستار بیمار انجام می گیرد. علیرغم وجود متون پرستاری بیشمار در این زمینه، طبیعت ارتباط پرستار بیمار در اتاق عمل به خوبی مشخص نیست. هدف از این مطالعه "تبیین معنا و مفهوم ارتباط پرستار بیمار در اتاق عمل" است. روش ها: با رویکرد کیفی 21 مصاحبه عمیق با 8 پرستار، 7 بیمار و 2 همراه بیمار انجام شد. بعلاوه 14 گزارش در عرصه با مشاهده نوشته شد. داده ها عیناً تایپ و با روش تحلی...

[ 5 ] - Self-management Determinants in Kidney Transplant Recipients according to the Health Belief Model

Introduction: Kidney transplant recipients, as chronic patients, need lifelong self-management. Therefore, identification of the effective factors is helpful in strengthening the individuals' adherence and planning self-management in the post-transplant period. However, the empirical research on this area is limited. The purpose of this study was "Explaining self-management determinants in kidn...