آزموده, فائزه

[ 1 ] - مقایسه تأثیر آموزش آسیب شناسی دهان، فک و صورت به روش سخنرانی با فراگیری گروهی بر میزان یادگیری دانشجویان دندان پزشکی

  این مطالعه نیمه تجربی با هدف مقایسه دو روش آموزش سخنرانی و فراگیری گروهی در نیم­سال اول تحصیلی 1392-1391 بر روی 30 دانشجوی دندان­پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام شد که واحد آسیب­شناسی فک و صورت دو را اخذ کرده بودند. آموزش در 10 جلسه یک ساعته، 5 جلسه اول با روش فراگیری گروهی و در 5 جلسه دوم با روش سخنرانی انجام شد. د ر هر دو روش در 2 جلسه بدون اطلاع قبلی آزمون 4 گزینه­ای قبل و پس از تدریس ...

[ 2 ] - مقایسه دقت اپکس یاب های Foramatron و Raypex5 در شرایط آزمایشگاهی

    زمینه: موفقیت درمان ریشه دندان در وهله نخست وابسته به تخمین صحیح طول کانال است. روش متداول اندازه­گیری طول کانال بهره­گیری از تصاویر رادیوگرافی است که به علت محدودیت ­ های آن یک روش ایده­آل محسوب نمی­شود و برای حل این مشکل از اپکس یاب­های الکترونیکی استفاده می­شود.   هدف: مطالعه به منظور مقایسه آزمایشگاهی دقت اپکس یاب­های Foramatron و Raypex5 در تعیین طول کانال دندان انجام شد.   مواد و روش­...