علیرضا عصاره

نویسنده

[ 1 ] - تحلیل محتوای کتاب‌های علوم تجربی دوره‌ راهنمایی با توجه به مراحل و اصول آموزش خلاقیت پلسک

  زمینه: مهم‌ترینمسألهدرآموزشکودکانخلاق، استفادهازمحتوایآموزشیمناسبوروش‌هایگوناگون، مسألهیابی، خلاقیتوتفکراست و کتاب‌های درسی از جمله علوم تجربی در زمینه ایجاد مهارت‌های خلاق نقش بسزایی دارند وبا تدوین محتوایی مناسب جهت پرورش خلاقیت و موقعیت‌های مبهم و مسأله انگیز می‌توانند در رشد و شکوفایی خلاقیت فراگیران تأثیر بسیار مثبتی داشته باشند. هدف: این پژوهش با هدف تحلیل محتوای کتاب‌های علوم تجربی دور...

[ 2 ] - تحلیل محتوای کتاب درسی علوم تجربی سال دوم راهنمایی بر اساس عوامل خلاقیت گیلفورد

  زمینه : حل مسأله و خلاقیت از ممتازترین توانایی­های شناختی انسان است. کشورهای دنیا پرورش قوه خلاقیت شاگردان را ارزشمندترین هدف تربیتی به شمار می‌آورند. روش: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-پیمایشی از نوع تحلیل محتوا و کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل محتوای کتاب درسی علوم تجربی دوم راهنمایی در سال تحصیلی 90- 1389 می باشد. حجم نمونه برابر با حجم جامعه آماری انتخاب گردیده است. ابزار این...

[ 3 ] - نقش سرمایه اجتماعی در اشتراک گذاری دانش در بین دانشجویان کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش سرمایه اجتماعی در اشتراک گذاری دانش در بین دانشجویان کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر گرد آوری داده ها توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری 400 تن از دانشجویان کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران بودند که براساس فرمول کوکران 200 نفر از آنان به روش تصادفی ساده مورد مطالعه قرار...

[ 4 ] - بررسی اصول طراحی راهبردهای ارزشیابی مطلوب در میان دانش آموزان استعداد درخشان شهر اصفهان: یک مطالعه ترکیبی

هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی راهبردهای ارزشیابی مطلوب در زمینه آموزش دانش­آموزان استعداد درخشان در مقطع متوسطه دوم است. این پژوهش از نوع تحقیقات آمیخته اکتشافی است. جامعه تحقیق شامل کلیه دانش­آموزان و معلمین استعداد درخشان شهر اصفهان است. روش: روش نمونه­گیری در بخش کیفی به‌صورت موارد نوعی و در بخش کمی به‌صورت تصادفی ساده است. ابزار گردآوری داده‌ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه‌ساختار یافته و در بخش ک...

[ 5 ] - تبیین اثر برنامه درسی پنهان بر احساس تعلق به مدرسه دانش‌آموزان دوره ابتدایی

هدف: هدف از این پژوهش بررسی چگونگی اثرگذاری  برنامه درسی پنهان بر احساس تعلق به مدرسه دانش‌آموزان دوره ابتدایی است. روش: به این منظورازروش آمیخته یا ترکیبی در این پژوهش استفاده شد که در بخش کمی، روش تحقیق مورداستفاده روش پیمایشی از نوع مقطعی و در بخش کیفی از روش بررسی موردی (پژوهش پدیدار شناختی از نوع تجربه زیست شده) استفاده ‌شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه 39 مدرسه ابتدایی پسرانه ناحیه 3 آموزش...

[ 6 ] - تبیین مراحل تعلیم و تربیت سیاسی (گذرگاه سیاست پذیری) بر مبنای مراحل رشد شناختی با تأکید بر دوره های تحصیلی

الگوسازی مسیر رشد و بالندگی ساحت‌های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران موضوعی است که بیش از هر چیز می‌تواند دستیابی به اهداف آموزشی این نظام را تضمین نماید. در این میان، ساحت اجتماعی ـ سیاسی با تحقق اهداف آموزشی آن می‌تواند متضمن مفاهیمی چون شهروند مسئول، نقش‌آفرین و مشارکت‌کننده‌ای باشد که هر نظام آموزشی درپی تربیت آن است. در این پژوهش نگارندگان برای دست‌یافتن به پاسخ این پرسش...

[ 7 ] - ارزشیابی برنامه درسی ریاضی پایه دهم رشته انسانی (با تاکید بر رویکرد زمینه محور از دیدگاه دبیران این درس در شهر تهران)

ااین مقاله به ارزشیابی برنامه درسی ریاضی دهم انسانی از دیدگاه دبیران این درس در شهر تهران می‌پردازد. این پژوهش بر اساس عناصر ده‌گانه برنامه درسی اکر و با تاکید بر رویکرد زمینه‌محور انجام شده است. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایش است. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بوده و روایی آن با روش اعتبار محتوا مورد تایید قرار گرفته است. برای سنجش پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد که در این پژو...

[ 8 ] - آسیب‌شناسی برنامه درسی جدید رشته الکتروتکنیک شاخه آموزش فنی و حرفه ای (مطالعه موردی: استان یزد)

پژوهش حاضر با هدف آسیب‌شناسی برنامه درسی جدید رشته الکتروتکنیک شاخه آموزش فنی و حرفه‌ای انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع گردآوری داده‌ها، ترکیبی است. جامعه آماری شامل مدیران آموزشی، هنرآموزان و هنرجویان پایه یازدهم رشته الکتروتکنیک استان یزد، در سال تحصیلی96-97 بود. نمونه کمی با روش سرشماری و نمونه کیفی به روش هدفمند انتخاب شد. برای گردآوری اطلاعات، از سه پرسشنامه محقق‌ساخته...

[ 9 ] - کندوکاو و تبیین منطق برنامه درسی مبتنی بر پروژه

چکیده هدف مقاله، کندوکاو و تبیین منطق برنامه درسی مبتنی بر پروژه می باشد. در این نوشتار، منطق یادگیری مبتنی بر پروژه از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به هدف اصلی پژوهش و عنایت به اینکه منطق بر اساس مبانی، اصول و رسالت های آن تعریف می شود، پرسش ها ی پنجگانه پژوهش مبنی بر چگونگی مبانی فلسفی، روانشناختی و اجتماعی یادگیری مبتنی بر پروژه، رسالت و اصول این یادگیری مورد بررسی قرار گرفت....

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود