رضا رضایی

استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، ارومیه - ایران

[ 1 ] - بررسی وضعیت موجود باغ‌های سیب و تناسب آن با تولید ارگانیک در شهرستان ارومیه

این تحقیق با هدف شناخت وضعیت موجود باغ­های سیب و تناسب آنها با مؤلفه­های تولید ارگانیک، در 11 حوزه سیب­کاری شهرستان ارومیه، طی سال­های 90-1388 انجام شد. روش تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی بوده و آمار و اطلاعات موردنیاز از طریق مصاحبه، بازدید و توزیع تصادفی و تکمیل پرسشنامه با 44 متغیر در میان 366 باغدار سیب به‌دست آمدند. براساس نتایج، اختلاف معنی­داری بین و درون حوزه­های سیب­کاری از نظر کلیه متغی...

[ 2 ] - مقایسه انواع و زمان پیوند سرشاخه‌کاری درختان گردوی ایرانی در شرایط آب و هوایی آذربایجان غربی

گردو یکی از مهم­ترین محصولات خشکباری ایران می­باشد. برای داشتن یک تولید مناسب و اقتصادی در باغ­های بذری از قبل کاشته شده این محصول، تنها گزینه سریع­ و باصرفه­ ممکن جهت اصلاح درختان بذری، اجرای عملیات پیوند از طریق تعویض تاج یا سرشاخه­کاری با ارقام اصلاح شده روز دنیا می­باشد. اینپژوهش با هدفتعیین زمان مناسب پیوند گردو طی دو زمان فروردین و اردیبهشت ماه در سال­های 91-1390و انجام روش پیوند جانبی تغ...

[ 3 ] - مکان‌یابی اولیه باغات مستعد تولید سیب ارگانیک در شهرستان ارومیه با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

      با هدف مکان یابی باغات مستعد برای تولید سیب ارگانیک، در این تحقیق، عوامل موثر در مکان یابی شامل ارتفاع از سطح دریا، شیب زمین، دسترسی به آب رودخانه، واحد اراضی، متوسط دمای سالیانه، متوسط بارندگی و دسترسی به بازار هر کدام با چند متغیر انتخاب و متناسب با اهمیت آن عامل در مکان یابی رتبه بندی و وزن دهی شدند. در مرحله بعد با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی، لایه های رقومی هر یک از عوامل فوق...

[ 4 ] - تعیین و ارزیابی بهترین روش سرشاخه کاری درختان نامرغوب گردو

To determine a suitable method and time of top-working for inferior walnut trees, a preliminary study was conducted to compare nine different grafting or budding methods. Two promising methods including modified bark grafting and cleft grafting at two times (early April and mid April) were further evaluated during 2001- 2006, in terms of grafting percentage and subsequent impact on growth and ...

[ 5 ] - تنوع مورفولوژی، وراثت‌پذیری و هم‌بستگی فنوتیپی صفات مرتبط با قدرت رشد در گردوی ایرانی(Juglans regia L.)

Considering frequent observation of low vigor (dwarf) and precocious walnut seedlings in some of Iran nurseries, and in order to understand genetic causes of this phenomenon and the effect of parental genotype on the seedling vigor and precocity, two half–sib family tests were conducted using open pollinated seeds of Persian walnut (Juglans regia L.) trees with different vigor and bearing habit...